svasdssvasds

ส่อง อายุรัฐมนตรี ครม. เศรษฐา1 เจน Baby boomer มีกว่าครึ่งรัฐบาล มากสุด 77 ปี

ส่อง อายุรัฐมนตรี ครม. เศรษฐา1 เจน Baby boomer มีกว่าครึ่งรัฐบาล มากสุด 77 ปี

เจาะลึกข้อมูลตัวเลข อายุของรัฐมนตรี ใน ครม.เศรษฐา 1 ในรัฐบาล เศรษฐา ทวีสิน เป็นรัฐมนตรี และเป็นผู้นำ พบว่าส่วนใหญ่รัฐมนตรี อยู่ในกลุ่มอายุ Baby boomer หรือ สูงวัย มีมากที่สุดถึง 24 คน และอายุเฉลี่ยรัฐมนตรีทั้งหมด เท่ากับ 61 ปี

เจาะลึกข้อมูลตัวเลข อายุของรัฐมนตรี ใน ครม.เศรษฐา 1  ในรัฐบาล เศรษฐา ทวีสิน เป็นรัฐมนตรี และเป็นผู้นำ พบว่าส่วนใหญ่ รัฐมนตรี อยู่ในกลุ่มอายุ  Baby boomer หรือ สูงวัย มีมากที่สุดถึง 24 คน ส่วน เจเนอเรชัน มีที่จำนวนมาก เป็นอันดับ 2 ถัดมา คือ กลุ่ม Gen X จำนวน 9 คน และอีก 1 คนอยู่ในกลุ่ม Gen Y  และอายุเฉลี่ยรัฐมนตรีทั้งหมด เท่ากับ 61 ปี   

หากสมมติ นำหลักการแบ่งกลุ่มประชากรตามหลักประชากรศาสตร์ (Demography) ที่มีการแบ่ง Generation หรือที่เรียกสั้น ๆ ว่า Gen ตามช่วงปีเกิด และอายุ มาเป็นตัวชี้วัดในการจัดตั้งคณะรัฐมนตรี ครม.เศรษฐา 1 ในรัฐบาล เศรษฐา ทวีสิน จำนวน 34 คน

พบว่า รัฐมนตรีอยู่ในกลุ่ม Baby boomer หรือ กลุ่มคนที่เกิดระหว่างปี พ.ศ.2489-2507 คือ ช่วงอายุ  59 ปีขึ้นไป จำนวน 23 คน คิดเป็นสัดส่วน 67.6 เปอร์เซ็นต์ หรือตีว่าเกือบ 70 เปอร์เซ็นต์ ของครม. เลยทีเดียว
 

โดย Gen B คือ กลุ่มคนที่เกิดระหว่างปี พ.ศ.2489-2507 (อายุ 59-77 ปี ณ ปี 2566)
Gen X คือ กลุ่มคนที่เกิดระหว่างปี พ.ศ. 2508-2523  (อายุ 43-58  ปี ณ ปี 2566) 
Gen Y คือ กลุ่มคนที่เกิดระหว่างปี พ.ศ. 2524-2539   (อายุ 27-42 ปี ณ ปี 2566) 

นายภูมิธรรม เวชยชัย รองนายกรัฐมนตรีและ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงพาณิชย์ อายุ 70 และ นางพวงเพ็ชร ชุนละเอียด รัฐมนตรีประจําสํานักนายกรัฐมนตรี อายุ 65 ปี

โดย รัฐมนตรี ใน ครม. เศรษฐา 1 ที่เกิดอยู่ในช่วง พ.ศ.2489-2507 หรือเป็นคน กลุ่มเจเนอเรชัน Gen B หรือ Baby boomer มีดังนี้ 

รัฐมนตรี อายุมากที่สุด ครม.เศรษฐา 1 เสริมศักดิ์ พงษ์พานิช รัฐมนตรีว่าการกระทรวงวัฒนธรรม อายุ 77 ปี

 1. นายเสริมศักดิ์ พงษ์พานิช รัฐมนตรีว่าการกระทรวงวัฒนธรรม 77 ปี
 2.  พลตํารวจเอก พัชรวาท วงษ์สุวรรณ รองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงทรัพยากร ธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม อายุ 74 ปี
 3. นายเกรียง กัลป์ตินันท์ รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงมหาดไทย อายุ 71 ปี
 4. นายสันติ พร้อมพัฒน์ รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงสาธารณสุข อายุ 71 ปี 
 5. นายภูมิธรรม เวชยชัย รองนายกรัฐมนตรีและ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงพาณิชย์ อายุ 70 
 6. นายสุริยะ จึงรุ่งเรืองกิจ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงคมนาคม อายุ 69 ปี 
 7. นายพิพัฒน์ รัชกิจประการ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงแรงงาน อายุ 68 ปี 
 8. นายสมศักดิ์ เทพสุทิน รองนายกรัฐมนตรี อายุ 68 ปี 
 9. นายปานปรีย์ พหิทธานุกร รองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการต่างประเทศ อายุ 67 
 10. นางพวงเพ็ชร ชุนละเอียด รัฐมนตรีประจําสํานักนายกรัฐมนตรี อายุ 65 ปี 
 11. นายทรงศักดิ์ ทองศรี รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงมหาดไทย อายุ 65 ปี 
 12. นายพีระพันธุ์ สาลีรัฐวิภาค รองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงพลังงาน อายุ 64 ปี 
 13. นายนภินทร ศรีสรรพางค์ รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงพาณิชย์ อายุ 64 ปี 
 14. พันตํารวจเอก ทวี สอดส่อง รัฐมนตรีว่าการกระทรวงยุติธรรม อายุ 64 ปี 
 15. นายไชยา พรหมา รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ อายุ 63 ปี
 16. นายอนุชา นาคาศัย รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ อายุ 63 ปี
 17. นายประเสริฐ จันทรรวงทอง รัฐมนตรีว่าการกระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคม อายุ 63 ปี 
 18. นายสุทิน คลังแสง รัฐมนตรีว่าการกระทรวงกลาโหม อายุ 62 ปี 
 19. นายชาดา ไทยเศรษฐ์ รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงมหาดไทย อายุ 62 ปี 
 20. พลตํารวจเอก เพิ่มพูน ชิดชอบ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการ อายุ 62 ปี 
 21. นายชลน่าน ศรีแก้ว รัฐมนตรีว่าการกระทรวงสาธารณสุข อายุ 62 ปี 
 22. นายเศรษฐา ทวีสิน นายกรัฐมนตรี และรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลัง อายุ 61 ปี 
 23. นายกฤษฎา จีนะวิจารณะ รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงการคลัง อายุ 60 ปี 

สำหรับ Gen B (หรือ เจน Baby boomer) เรียกอีกนัยหนึ่ง คือ กลุ่มผู้สูงวัย ซึ่งคนกลุ่มนี้เติบโตหลังจากสงครามโลกครั้งที่ 2 สงบ สถานการณ์บ้านเมืองเพิ่งผ่านการสู้รบ และได้รับความเสียหายอย่างหนัก

คนกลุ่ม Gen B จึงเติบโตขึ้นมาด้วยการรับรู้ความยากลำบากของพ่อแม่ จึงเป็นคนที่มีชีวิตเพื่อการทำงาน เคารพกฎเกณฑ์ กติกา อดทนให้ความสำคัญกับผลงานแม้ว่าจะต้องใช้เวลานานกว่าจะประสบความสำเร็จ

อีกทั้งยังมีแนวคิดที่จะทำงานหนักเพื่อสร้างเนื้อสร้างตัว มีความทุ่มเทกับการทำงานและองค์กรมาก ให้ความสำคัญของครอบครัวรองลงมาจากงาน

 

ขณะที่ ครม. เศรษฐา 1 ที่รัฐมนตรีเกิดในช่วงปี พ.ศ. 2508-2523 หรือ เป็นคน กลุ่มเจเนอเรชัน Gen X หรือ เจเนอเรชั่น เอ็กซ์  มีดังนี้ 

 1. ร.อ. ธรรมนัส พรหมเผ่า รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ อายุ 58 
 2. นางมนพร เจริญศรี รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงคมนาคม อายุ 57 ปี 
 3. นายอนุทิน ชาญวีรกูล รองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทย อายุ 57 ปี 
 4. นายสุรพงษ์ ปิยะโชติ รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงคมนาคมอายุ 56 ปี 
 5. นายวราวุธ ศิลปอาชา รัฐมนตรีว่าการกระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ อายุ 50 ปี
 6. นางสาวศุภมาส อิศรภักดี รัฐมนตรีว่าการกระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม อายุ 50 ปี 
 7. นายจุลพันธ์ อมรวิวัฒน์ รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงการคลัง อายุ 48 ปี 
 8. นายสุรศักดิ์ พันธ์เจริญวรกุล รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงศึกษาธิการ อายุ 47 ปี 
 9. นายจักรพงษ์ แสงมณี รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงการต่างประเทศ อายุ 44 ปี   
 10. นางสาวพิมพ์ภัทรา วิชัยกุล รัฐมนตรีว่าการกระทรวงอุตสาหกรรม อายุ 44 ปี

ร.อ. ธรรมนัส พรหมเผ่า รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ อายุ 58

จุดเด่น Gen X

กลุ่มคนที่เป็นเจน X เป็นช่วงของสันติภาพ ความมั่งคั่งขยายไปทั่วโลก และแนวความคิดคุมกำเนิดพร้อมทั้งยาคุมกำเนิดเกิดมีขึ้นมากมาย

คนในรุ่น Gen X เป็นรุ่นที่มีความเข้มแข็งและปรับตัวได้ง่าย มีความคิดเป็นระบบ และมีความรับผิดชอบในการทำงานสูง มีประสบการณ์และความรู้ในองค์กรมากกว่ารุ่นอื่น จึงเหมาะที่จะเป็นผู้นำและสามารถให้คำปรึกษาแก่รุ่นอื่นได้

ขณะที่ ครม. เศรษฐา 1 ที่รัฐมนตรีเกิดในช่วงปี พ.ศ. 2524-2539  หรือ เป็นคน กลุ่มเจน Gen Y หรือ เจเนอเรชัน วาย  มีดังนี้ 

 1.  นางสาวสุดาวรรณ หวังศุภกิจโกศล  รัฐมนตรีว่าการกระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬา อายุ 41 ปี

โดย พฤติกรรม ความสามารถ จุดเด่น Gen Y

กลุ่มคนที่เกิดระหว่าง พ.ศ. 2524-2539  อายุ 27-42 ปี ณ ปี 2566  เป็นกลุ่มคนที่โตมาพร้อมกับคอมพิวเตอร์-อินเทอร์เน็ตและเทคโนโลยีไอที
โดย กลุ่มคน Gen Y เป็นรุ่นที่เก่งในเทคโนโลยีและการใช้สื่อสังคมออนไลน์ มีความคิดสร้างสรรค์ และเป็นทีมงานที่สามารถทำงานร่วมกับผู้อื่นได้ดี รวมทั้งยังมักมีความสามารถในการทำงานแบบยืดหยุ่น ต้องการการตอบรับและการพัฒนาอยู่เสมอ
อย่างไรก็ตาม ในครม. เศรษฐา1 มี รัฐมนตรี ที่อยู่ในกลุ่ม Gen Y เพียงแค่ คนเดียว และก็ต้องถือเป็น รัฐมนตรีที่อายุน้อยที่สุด ในคณะรัฐมนตรีชุดนี้ 

ข่าวที่เกี่ยวข้อง

 

related