svasdssvasds

นิด้าโพล เผยผลสำรวจ “การแต่งตั้งโยกย้ายข้าราชการ 2565”

นิด้าโพล เผยผลสำรวจ “การแต่งตั้งโยกย้ายข้าราชการ 2565”

“นิด้าโพล” เผยผลสำรวจเรื่อง “การแต่งตั้งโยกย้ายข้าราชการ 2565” โดยในหัวข้อ “ความเป็นธรรมในการพิจารณาการแต่งตั้งโยกย้ายข้าราชการ” ผู้ตอบแบบสอบถาม 39.85 % ระบุ ค่อนข้างมีความเป็นธรรม ในขณะที่ 34.12 % ระบุ ไม่ค่อยมีความเป็นธรรม

ศูนย์สำรวจความคิดเห็น “นิด้าโพล” สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์ (นิด้า) เปิดเผยผลสำรวจของประชาชน เรื่อง “การแต่งตั้งโยกย้ายข้าราชการ 2565” ทำการสำรวจระหว่างวันที่ 12-14 กันยายน 2565 จากประชาชนที่เป็นข้าราชการ พนักงาน ลูกจ้างของรัฐ และพนักงาน รัฐวิสาหกิจ อายุ 18 ปีขึ้นไป กระจายทุกภูมิภาคระดับการศึกษาและรายได้ทั่วประเทศ รวมทั้งสิ้น จำ นวน 1,310 หน่วยตัวอย่าง เกี่ยวกับการแต่งตั้งโยกย้ายข้าราชการและความเป็นธรรมในการแต่งตั้งโยกย้ายข้าราชการ

การสำรวจอาศัยการสุ่มตัวอย่างโดยใช้ความน่าจะเป็นจากบัญชีรายชื่อฐานข้อมูลตัวอย่างหลัก (MasterSample) ของ “นิด้าโพล” สุ่มตัวอย่างด้วยวิธีแบบง่าย (Simple Random Sampling) เก็บข้อมูลด้วยวิธีการสัมภาษณ์ทางโทรศัพท์ โดยกำหนดค่าความเชื่อมั่น 97.0 % โดยมีผลสำรวจดังนี้

นิด้าโพล เผยผลสำรวจ “การแต่งตั้งโยกย้ายข้าราชการ 2565”

บทความที่น่าสนใจ

1 องค์ประกอบที่สำคัญที่สุดในการพิจารณาการแต่งตั้งโยกย้ายข้าราชการ

อันดับ 1 ความสามารถและประสบการณ์ที่เหมาะสมกับตำแหน่งใหม่ 35.04 %

อันดับ 2 ความสามารถและผลงานที่ผ่านมา 29.85 %

อันดับ 3 ความอาวุโสในตำแหน่ง 13.36 %

อันดับ 4 วิสัยทัศน์ในการทำงานตำแหน่งใหม่ 8.47 %

อันดับ 5 ความรู้ (เช่น ระดับการศึกษาการเข้ารับการอบรมในหลักสูตรต่างๆ เป็นต้น) 7.94 %

อันดับ 6 ระเบียบ วินัยและความประพฤติที่ผ่านมา 3.74 %

อันดับ 7 อื่นๆ ได้แก่ การใช้ระบบอุปถัมภ์ ระบบเส้นสาย 1.45 %

อันดับ 8 ไม่มีความเห็น / ไม่แน่ใจ / ไม่สนใจ 0.15 %

2 ความเป็นธรรมในการพิจารณาการแต่งตั้งโยกย้ายข้าราชการ

อันดับ 1 ค่อนข้างมีความเป็นธรรม 39.85 %

อันดับ 2 ไม่ค่อยมีความเป็นธรรม 34.12 %

อันดับ 3 มีความเป็นธรรมมาก 12.29 %

อันดับ 4 ไม่มีความเป็นธรรมเลย 11.83 %

อันดับ 5 ไม่มีความเห็น / ไม่แน่ใจ / ไม่สนใจ 1.91 %

นิด้าโพล เผยผลสำรวจ “การแต่งตั้งโยกย้ายข้าราชการ 2565”

3. การใช้ระบบอุปถัมภ์หรือเส้นสายในการพจิารณาการแต่งตั้งโยกย้ายข้าราชการในหน่วยงาน

อันดับ 1 มีการใช้ระบบอุปถัมภ์หรือเส้นสายค่อนข้างบ่อย 34.58 %

อันดับ 2 ไม่มีการใช้ระบบอุปถัมภ์หรือเส้นสายเลย 25.35 %

อันดับ 3 ไม่ค่อยมีการใช้ระบบอุปถัมภ์หรือเส้นสาย 23.13 %

อันดับ 4 มีการใช้ระบบอุปถัมภ์หรือเส้นสายอย่างมาก 15.57 %

อันดับ 5 ไม่มีความเห็น / ไม่แน่ใจ / ไม่สนใจ 1.37 %

4. การใช้ระบบแลกเปลี่ยนผลประโยชน์ ในการพิจารณาการแต่งตั้งโยกย้ายข้าราชการในหน่วยงาน

อันดับ 1 ไม่มีการใช้ระบบแลกเปลี่ยนผลประโยชน์เลย 43.21 %

อันดับ 2 ไม่ค่อยมีการใช้ระบบแลกเปลี่ยนผลประโยชน์ 23.74 %

อันดับ 3 มีการใช้ระบบแลกเปลี่ยนผลประโยชน์ค่อนข้างบ่อย 19.69 %

อันดับ 4 มีการใช้ระบบแลกเปลี่ยนผลประโยชน์เป็นประจำ 10.08 %

อันดับ 5 ไม่มีความเห็น / ไม่แน่ใ จ/ ไม่สนใจ 3.28 %

นิด้าโพล เผยผลสำรวจ “การแต่งตั้งโยกย้ายข้าราชการ 2565”

5 การดำเนินการหากไม่ได้รับความเป็นธรรมในการพิจารณาการแต่งตั้งโยกย้ายข้าราชการ

อันดับ 1 จะใช้วิธีการอุทธรณ์ร้องไปตามขั้นตอนของระเบียบข้าราชการ 54.35 %

อันดับ 2 ไม่ทำอะไรเลย เพราะผู้บังคับบัญชาได้พิจารณามาแล้ว ไม่ได้คาดหวังเรื่องตำแหน่ง ยอมรับการเปลี่ยนแปลง (ขณะที่บางส่วนระบุว่า ใกล้จะเกษียณอายุแล้ว) 26.34 %

อันดับ 3 ฟ้องศาลปกครองทันที 6.72 %

อันดับ 4 ลาออก 4.27 %

อันดับ 5 ใช้ Social Network เป็นเครื่องมือในการเรียกร้องขอความเป็นธรรม 3.44 %

อันดับ 6 พยายามหาเส้นสายที่ใหญ่กว่าไปกดดันให้มีการเปลี่ยนแปลง 2.06 %

อันดับ 7 ฟ้องสื่อมวลชน 1.75 %

อันดับ 8 อื่น ๆ ได้แก่ ร้องเรียนต่อศูนย์ดำรงธรรม และขอโอนย้ายสถานที่ทำงาน 0.31 %

อันดับ 9 ไม่มีความเห็น / ไม่แน่ใจ / ไม่สนใจ 0.76 %

ที่มา นิด้าโพล : “การแต่งตั้งโยกย้ายข้าราชการ 2565”

related