svasdssvasds

เพิกถอนใบอนุญาต "บ้านคุ้มครองเด็ก 3 ของ ครูยุ่น" พบฝ่าฝืนเงื่อนไขจัดตั้ง

เพิกถอนใบอนุญาต "บ้านคุ้มครองเด็ก 3 ของ ครูยุ่น" พบฝ่าฝืนเงื่อนไขจัดตั้ง

เพิกถอนใบอนุญาตตั้งสถานสงเคราะห์ "บ้านคุ้มครองเด็ก 3 ของ ครูยุ่น" มีผลทันที พบฝ่าฝืนเงื่อนไขจัดตั้ง เตรียมช่วยเหลือนำตัวเด็กออก

วันที่ 10 พ.ย. 65  นายศิริศักดิ์  ศิริมังคะลา  รักษาราชการแทนผู้ว่าราชการจังหวัดสมุทรสงคราม ลงนามในหนังสือ คำสั่งสมุทรสาครที่ 3418 / 2565  มีคำสั่งเพิกถอนใบอนุญาต สถานสงเคราะห์เด็กเอกชน "บ้านคุ้มครองเด็ก 3" ของ "มูลนิธิคุ้มครองเด็ก" แล้ว

คำสั่งจังหวัดสมุทรสงคราม ในการเพิกถอนใบอนุญาต มีเนื้อหาว่า  ตามที่จังหวัดสมุทรสงคราม ได้อนุญาตให้มูลนิธิคุ้มครองเด็ก ตั้งอยู่เลขที่ 80/ 1 ซอยลาดพร้าว 106  ถนนลาดพร้าว แขวงวังทองหลาง จังหวัดกรุงเทพมหานคร ดำเนินกิจการ สถานสงเคราะห์ รับอุปการะเด็ก/เด็กหญิง อายุระหว่าง 10 ปี ถึง 17 ปี จำนวนไม่เกิน 60 คน ในฐานะนิติบุคคล ใช้ชื่อว่า สถานสงเคราะห์เด็กเอกชน บ้านคุ้มครองเด็ก 3 " ( บ้านริมน้ำ)  ตั้งอยู่เลขที่ 56 หมู่ที่ 1 ตำบลสวนหลวง อำเภอ อัมพวา จังหวัดสมุทรสงคราม ใบอนุญาตเลขที่ 1 / 2565 ออกให้ ณ วันที่ 30 มกราคม 2565 นั้น 

ข่าวที่เกี่ยวข้อง :

ปรากฎว่า "มูลนิธิคุ้มครองเด็ก" ผู้ขอรับใบอนุญาตจัดตั้งสถานสงเคราะห์เด็กเอกชน "บ้านคุ้มครองเด็ก 3" (บ้านริมน้ำ) รับเด็กอายุเกินกว่า 17 ปี จำนวน 3 ราย และเด็กอายุต่ำกว่า 10 ปี จำนวน 20 ราย เข้ารับการสงเคราะห์โดยมีเด็กอายุต่ำกว่า 1 ปี รวมทั้งมีเด็กพิการ 1 ราย  ซึ่งเป็นการฝ่าฝืนเงื่อนไขที่ระบุไว้ในใบอนุญาตให้ตั้งสถานสงเคราะห์ 

จึงอาศัยอำนาจตามความในมาตรา 51 และมาตรา 52 แห่ง พ.ร.บ.คุ้มครองเด็ก พ.ศ. 2546 ประกอบกับกฎกระทรวง กำหนดหลักเกณฑ์ วิธีการ และเงื่อนไขการขอกรับใบอนุญาตจัดตั้งสถานแรกรับ สถานสงเคราะห์ สถานคุ้มครองสวัสดิภาพและสถานพัฒนาและฟื้นฟู พ.ศ. 2549 ลงวันที่ 8 สิงหาคม 2549 ข้อ 11 ( 3 ) จึงเพิกถอนใบอนุญาตให้ตั้งสถานสงเคราะห์เด็กเอกชน "บ้านคุ้มครองเด็ก 3 " (บ้านริมน้ำ) ใบอนุญาตเลขที่ 1 / 2565 ออกให้ ณ วันที่ 30 มกราคม 2565  ทั้งนี้ตั้งแต่บัดนี้เป็นต้นไป 

อย่างไรก็ตาม การเพิกถอนดังกล่าว เป็นผลจากการตรวจสอบการดำเนินกิจการของมูลนิธิคุ้มครองเด็ก หลังเกิดกรณี นายมนตรี สินทวิชัย หรือ ครูยุ่น เลขามูลนิธิฯ ถูกกล่าวว่าทำร้ายร่างกาย และใช้แรงงานเด็กใน สถานสงเคราะห์ และถูกอัดคลิปออกมาเผยแพร่ ทั้งนี้ให้มีผลตั้งแต่วันนี้เป็นต้นไป

 

เพิกถอนใบอนุญาต มูลนิธิ ครูยุ่น

related