svasdssvasds

ด่วน! มติศาลรธน.เอกฉันท์ ชี้ พรป.เลือกตั้ง ส.ส. ไม่มีข้อความขัดหรือแย้ง รธน.

ด่วน! มติศาลรธน.เอกฉันท์ ชี้ พรป.เลือกตั้ง ส.ส. ไม่มีข้อความขัดหรือแย้ง รธน.

คำวินิจฉัย "ศาลรัฐธรรมนูญ" หลังมีมติ 7 ต่อ 2 เห็นว่า ร่างกฎหมายเลือกตั้ง ส.ส. ไม่ขัดรัฐธรรมนูญ ตามคำร้องทั้งสองประเด็น

 วันนี้ (30 พฤศจิกายน 2565) องค์คณะตุลาการศาลรัฐธรรมนูญ ได้ประชุมปรึกษาคดีเพื่อที่จะมีมติกรณีที่นายชวน หลีกภัย ประธานรัฐสภาส่งความเห็นของสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรและสมาชิกวุฒิสภาจำนวน 105 คน ขอให้ศาลรัฐธรรมนูญวินิจฉัยตามรัฐธรรมนูญ มาตรา 148 วรรคหนึ่ง (1) ประกอบมาตรา 132 ว่า ร่างพระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญว่าด้วยการเลือกตั้งสมาชิกสภาผู้แทนราษฎร (ฉบับที่ ..) พ.ศ. … (พ.ร.ป.เลือกตั้ง ส.ส.) มาตรา 25 และมาตรา 26 มีข้อความขัดหรือแย้งต่อรัฐธรรมนูญ มาตรา 43 และมาตรา 94 หรือไม่ และตราขึ้นโดยไม่ถูกต้องตามบทบัญญัติแห่งรัฐธรรมนูญหรือไม่

ข่าวที่เกี่ยวข้อง

• เปิดชื่อ "ตุลาการศาลรัฐธรรมนูญ วินิจฉัยปม "8 ปีนายกฯ" บิ๊กตู่ได้ไปต่อ

• ฝ่ายกฎหมายนายกฯ ชี้ บิ๊กตู่ ไม่ครบ 8 ปี ขอทุกฝ่ายเคารพคำตัดสินศาลรัฐธรรมนูญ

• อัยการเผย 9 ขั้นตอน "ศาลรัฐธรรมนูญ" วินิจฉัยปมนายกฯ 8 ปี

 ล่าสุด ศาลรัฐธรรมนูญมีมติเป็นเอกฉันท์ วินิจฉัยว่า ร่างพระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญว่าด้วย การเลือกตั้งสมาชิกสภาผู้แทนราษฎร (ฉบับที่ ..) พ.ศ. .... ตราขึ้นโดยถูกต้องตามบทบัญญัติแห่งรัฐธรรมนูญ มาตรา 132 และร่างพระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญว่าด้วยการเลือกตั้งสมาชิกสภาผู้แทนราษฎร (ฉบับที่ ..) พ.ศ. .... มาตรา 25 ไม่มีข้อความขัดหรือแย้งต่อรัฐธรรมนูญ มาตรา 93และมาตรา 94 และมีมติศาลรัฐธรรมนูญ โดยเสียงข้างมาก (7 ต่อ 2) วินิจฉัยว่า ร่างพระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญว่าด้วยการเลือกตั้งสมาชิกสภาผู้แทนราษฎร (ฉบับที่ ..) พ.ศ. .... มาตรา 26 ไม่มีข้อความขัดหรือแย้งต่อรัฐธรรมนูญ มาตรา 93 และมาตรา 94

 ขั้นตอนต่อไป ศาลรัฐธรรมนูญ แจ้งผลคำวินิจฉัยศาลรัฐธรรมนูญ ไปยังประธานรัฐสภา เพื่อส่งร่าง พ.ร.ป.เลือกตั้ง ส.ส.​ให้  นายกรัฐมนตรี ดำเนินการขั้นตอนทูลเกล้าฯ โดยก่อนนำขึ้นทูลเกล้าฯ นายกฯ ต้องพักรอไว้ 5 วัน เผื่อมีสมาชิกรัฐสภา หรือ นายกฯ เห็นว่า ร่างกฎหมายนั้นมีข้อความขัด หรือแย้งกับรัฐธรรมนูญ ก็สามารถส่งให้ ศาลรัฐธรรมนูญ วินิจฉัยหากพ้น 5 วันแล้ว ไม่มีประเด็นส่งเรื่องต่อศาลรัฐธรรมนูญ ขั้นตอนต่อไปคือ นายกฯดำเนินการต่อ ในกระบวนการทูลเกล้าฯ ภายใน 20 วัน

related