svasdssvasds

นายกฯ เล็ง "ขึ้นเงินเดือนข้าราชการ" สั่ง “ปานปรีย์” ชงครม. ภายในเดือน พ.ย.นี้

นายกฯ เล็ง "ขึ้นเงินเดือนข้าราชการ"  สั่ง “ปานปรีย์” ชงครม. ภายในเดือน พ.ย.นี้

นายกฯเศรษฐา สั่ง “ปานปรีย์” ถกคลัง สภาพัฒน์ สำนักงบฯ ปรับ "ขึ้นเงินเดือนข้าราชการ" และเจ้าหน้าที่ของรัฐ รวมไปถึงอัตราค่าแรงขั้นต่ำ สั่งรายงานความคืบหน้า กรอบระยะเวลาที่เหมาะสมภายในเดือนนี้ ให้ครม.รับทราบ

มีรายงานว่าสำนักเลขาธิการคณะรัฐมนตรี (สลค.) ได้ส่งหนังสือถึงหน่วยงานราชการรับทราบข้อสั่งการนายกรัฐมนตรี ในการประชุมคณะรัฐมนตรี (ครม.) เมื่อวันที่ 31 ต.ค.ที่ผ่านมา

เรื่อง การปรับอัตราค่าแรงขั้นต่ำและการปรับอัตราเงินเดือน สำหรับกลุ่มข้าราชการพลเรือนและเจ้าหน้าที่ของรัฐ

โดยมีสาระสำคัญว่าเรียนในคราวประชุมคณะรัฐมนตรีเมื่อวันที่ 31 ตุลาคม 2566 นายกรัฐมนตรีเสนอว่า ตามที่รัฐบาลได้แถลงนโยบายต่อรัฐสภาไว้ว่า รัฐบาลมีนโยบายในการสร้างรายได้ สร้างชีวิตของคนไทยให้มีเกียรติมีเงินเดือนและค่าแรงขั้นต่ำที่เป็นธรรมสอดคล้องและเพียงพอต่อปัจจัยด้านการดำรงชีวิตอย่างมีศักดิ์ศรีนั้น

 

 

จึงขอมอบหมาย ดังนี้

  1. ให้กระทรวงแรงงานเร่งรัดการศึกษาความเหมาะสมและเป็นไปได้ในการปรับอัตราค่าแรงขั้นต่ำและรายงานผลให้คณะรัฐมนตรีทราบโดยเร็ว
  2. ให้รองนายกรัฐมนตรี (นายปานปรีย์ พหิทธานุกร) ในฐานะประธานกรรมการข้าราชการพลเรือนรับไปเร่งรัดให้สำนักงานคณะกรรมการข้าราชการพลเรือน (ก.พ.) ร่วมกับกระทรวงการคลัง สำนักงบประมาณสำนักงานสภาพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ และหน่วยงานที่เกี่ยวข้องศึกษาความเหมาะสม และเป็นไปได้ แนวทาง กรอบระยะเวลา และผลกระทบของการปรับอัตราเงินดือนสำหรับกลุ่มข้าราชการพลเรือนและเจ้าหน้าที่ของรัฐให้ชัดเจน และรายงานผลให้คณะรัฐมนตรีทราบโดยเร็วภายในเดือนพฤศจิกายน 2566

ซึ่งคณะรัฐมนตรีพิจารณาแล้วลงมติเห็นชอบตามที่นายกรัฐมนตรีเสนอ จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบ ทั้งนี้ สำนักเลขาธิการคณะรัฐมนตรีได้แจ้งให้ผู้ที่เกี่ยวข้องตามบัญชีแนบท้ายทราบด้วยแล้ว

ก่อนหน้านี้นายกรัฐมนตรีได้สั่งการเรื่องการปรับการจ่ายเงินเดือน 2 ครั้งแล้วให้กรมบัญชีกลาง กระทรวงการคลังรับไปศึกษา และให้เป็นความสมัครใจในการเลือกของข้าราชการ โดยในเรื่องการปรับขึ้นเงินเดือนนายกรัฐมนตรีให้ไปศึกษาความเหมาะสม โดยดูจากภาวะเศรษฐกิจและการจัดเก็บรายได้ของภาครัฐด้วย

related