svasdssvasds

ด่วนที่สุด! ศาลรัฐธรรมนูญ นัด 22 พ.ย. ถกต่อ คดี พิธา ปมมีหุ้นไอทีวี-แก้ ม.112

ด่วนที่สุด! ศาลรัฐธรรมนูญ นัด 22 พ.ย. ถกต่อ คดี พิธา ปมมีหุ้นไอทีวี-แก้ ม.112

ยังไม่จบง่ายๆ ! ศาลรัฐธรรมนูญ นัดพิจารณาคดีคุณสมบัติ “พิธา ลิ้มเจริญรัตน์” อดีตหัวหน้าพรรคก้าวไกล กรณี ถือหุ้นไอทีวี พ้น สส. – รวมถึง ประเด็น พรรคก้าวไกล แก้ ม.112 เข้าข่ายล้มล้างการปกครองหรือไม่ พุธที่ 22 พ.ย.นี้อีกครั้ง

องค์คณะตุลาการศาลรัฐธรรมนูญ ประชุมปรึกษาคดีที่ นายธีรยุทธ สุวรรณเกษร (ผู้ร้อง) ขอให้ศาลรัฐธรรมนูญวินิจฉัยตามรัฐธรรมนูญ มาตรา 49  ว่า การกระทําของนายพิธา ลิ้มเจริญรัตน์ หัวหน้าพรรคก้าวไกล (ผู้ถูกร้องที่ 1) และพรรคก้าวไกล (ผู้ถูกร้องที่ 2) ที่เสนอร่างพระราชบัญญัติแก้ไขเพิ่มเติมประมวลกฎหมายอาญา (ฉบับที่ ..) พ.ศ. … เพื่อยกเลิกประมวล กฎหมายอาญา มาตรา 112

โดยใช้เป็นนโยบายในการหาเสียงเลือกตั้ง 2566  และยังคงดําเนินการอย่างต่อเนื่อง เป็นการใช้สิทธิหรือเสรีภาพเพื่อล้มล้างการปกครองระบอบประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริย์ทรงเป็นประมุขตามรัฐธรรมนูญ มาตรา 49 วรรคหนึ่ง หรือไม่  ผลการพิจารณาศาลรัฐธรรมนูญพิจารณาโดยการอภิปราย และกําหนดนัดพิจารณาคดี ต่อในวันพุธที่ 22 พฤศจิกายน 2566 เวลา 09.30 น.

อีกกรณีเป็นคดีที่คณะกรรมการการเลือกตั้ง หรือ กกต. ขอให้ศาลรัฐธรรมนูญวินิจฉัยตามรัฐธรรมนูญ มาตรา 42 ว่า สมาชิกสภาผู้แทนราษฎรของนายพิธา ลิ้มเจริญรัตน์ สิ้นสุดลงตามรัฐธรรมนูญ มาตรา 101 (6) ประกอบ มาตรา 98 (3) หรือไม่ เนื่องจากเป็นผู้ถือหุ้นในบริษัท ไอทีวี จํากัด (มหาชน) ซึ่งประกอบกิจการหนังสือพิมพ์ หรือสื่อสารมวลชนใด ๆ อยู่ในวันที่สมัครรับเลือกตั้งสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรแบบบัญชีรายชื่อ

ด่วนที่สุด! ศาลรัฐธรรมนูญ นัด 22 พ.ย. ถกต่อ คดี พิธา ปมมีหุ้นไอทีวี-แก้ ม.112

เป็นเหตุให้สมาชิกภาพ ของสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรของผู้ถูกร้องสิ้นสุดลงตามรัฐธรรมนูญ มาตรา ๑๐๑ (๖) ประกอบมาตรา 98 (3) ขอให้ศาลรัฐธรรมนูญมีคําสั่งให้ผู้ถูกร้องหยุดปฏิบัติหน้าที่จนกว่าศาลรัฐธรรมนูญจะมีคําวินิจฉัยตามรัฐธรรมนูญ มาตรา 82 วรรคสอง

และขอให้ศาลรัฐธรรมนูญมีคําสั่งให้ตําแหน่งสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรของผู้ถูกร้องว่างลงนับแต่ วันที่ศาลรัฐธรรมนูญอ่านคําวินิจฉัยให้แก่คู่กรณีฟังตามรัฐธรรมนูญ มาตรา 105 วรรคหนึ่ง (2) และศาลรัฐธรรมนูญ

มีคําสั่งรับคําร้องนี้ไว้พิจารณาวินิจฉัยและสั่งให้ผู้ถูกร้องหยุดปฏิบัติหน้าที่สมาชิกสภาผู้แทนราษฎรนับแต่วันที่ 19 กรกฎาคม 2566 จนกว่าศาลรัฐธรรมนูญจะมีคําวินิจฉัย

ต่อมาผู้ถูกร้องยื่นคําชี้แจงแก้ข้อกล่าวหา พร้อมบัญชี ระบุพยานเอกสาร พยานบุคคล และพยานวัตถุ ฉบับลงวันที่ 2 ตุลาคม 2566 และบัญชีระบุพยานบุคคล เพิ่มเติม ครั้งที่ 1 ฉบับลงวันที่ 18 ตุลาคม 2566

โดยศาลรัฐธรรมนูญพิจารณาโดยการอภิปราย และกําหนดนัดพิจารณาคดี นี้ต่อในวันพุธที่ 22 พฤศจิกายน 2566 เวลา 09.30 น. 

ด่วน! ศาลรัฐธรรมนูญนัดอีกที 22 พ.ย. 2566 พิจารณาคดีต่อ คดี "พิธา" ปมมีหุ้นไอทีวี-แก้ ม.112

ด่วน! ศาลรัฐธรรมนูญนัดอีกที 22 พ.ย. 2566 พิจารณาคดีต่อ คดี "พิธา" ปมมีหุ้นไอทีวี-แก้ ม.112

ด่วน! ศาลรัฐธรรมนูญนัดอีกที 22 พ.ย. 2566 พิจารณาคดีต่อ คดี "พิธา" ปมมีหุ้นไอทีวี-แก้ ม.112

ข่าวที่เกี่ยวข้อง

related