Spring News

ท้องถิ่นไทย รวมไทย สร้างชาติ

05 เม.ย. 2564 เวลา 17:25 น. 1

นายกรัฐมนตรี เป็นประธานในการมอบนโยบายสำคัญของรัฐบาลให้แก่ผู้ว่าราชการจังหวัดและนายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดที่ได้รับการเลือกตั้งใหม่ เพื่อบูรณาการขับเคลื่อนการพัฒนาประเทศ ภายใต้กรอบแนวคิด “ท้องถิ่นไทย รวมไทย สร้างชาติ”

วันนี้ (5 เมษายน 2564) เวลา 09.30 น. ณ ห้องคอนเวนชั่น เซ็นเตอร์ ชั้น 4 โรงแรมรามาการ์เด้นส์ พลเอก ประยุทธ์ จันทร์โอชา นายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงกลาโหม เป็นประธานในการมอบนโยบายสำคัญของรัฐบาลให้แก่ผู้ว่าราชการจังหวัดและนายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดที่ได้รับการเลือกตั้งใหม่ เพื่อบูรณาการขับเคลื่อนการพัฒนาประเทศ ภายใต้กรอบแนวคิด “ท้องถิ่นไทย รวมไทย สร้างชาติ” โดยมี นายสุพัฒนพงษ์ พันธ์มีเชาว์ รองนายกรัฐมนตรี และรัฐมนตรีว่าการกระทรวงพลังงาน ร่วมมอบนโยบายสำคัญของรัฐบาลในด้านเศรษฐกิจ พลเอก อนุพงษ์ เผ่าจินดา รัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทย ร่วมมอบนโยบายสำคัญของกระทรวงมหาดไทย และนายเดชาภิวัฒน์ ณ สงขลา ผู้อำนวยการสำนักงบประมาณ ร่วมชี้แจงการจัดทำงบประมาณของจังหวัดและองค์การบริหารส่วนจังหวัด

การจัดประชุมมอบนโยบายในครั้งนี้ มีผู้เข้าร่วมประชุม ประกอบด้วย รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงมหาดไทย หัวหน้าส่วนราชการจากทุกกระทรวง ผู้บริหารระดับสูงของกระทรวงมหาดไทย ผู้ว่าราชการจังหวัด นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัด และผู้บริหารระดับสูงของกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น พร้อมทั้งมีการถ่ายทอดสดผ่านสถานีโทรทัศน์ DOPA Channel และFacebook Live ผ่านเว็บเพจกระทรวงมหาดไทย และกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น อีกด้วย

พลเอก อนุพงษ์ เผ่าจินดา รัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทย กล่าวว่า การประชุมมอบนโยบายสำคัญของรัฐบาลและกระทรวงมหาดไทย มีวัตถุประสงค์เพื่อให้ผู้ว่าราชการจังหวัดและนายกองค์การบริหารส่วนจังหวัด รับทราบแนวนโยบาย ข้อราชการสำคัญของนายกรัฐมนตรี รองนายกรัฐมนตรี และกระทรวงมหาดไทย เพื่อนำไปกำหนดยุทธศาสตร์และวางแผนพัฒนาท้องถิ่นในระดับจังหวัดที่มีประสิทธิภาพ สอดคล้องกับยุทธศาสตร์ชาติ 20 ปี และสร้างกลไกเครือข่ายความร่วมมือการทำงานร่วมกัน ระหว่างส่วนกลาง ส่วนภูมิภาค และส่วนท้องถิ่น อันจะส่งเสริมให้เกิดการวางแผน การประสานงาน และการบูรณาการในการขับเคลื่อนภารกิจการพัฒนาประเทศในระดับพื้นที่ ให้เกิดผลสำเร็จตามเป้าหมายของรัฐบาล สร้างประโยชน์ให้แก่พี่น้องประชาชนโดยทั่วถึง และทัดเทียมกัน.

ท้องถิ่นไทย รวมไทย สร้างชาติ ท้องถิ่นไทย รวมไทย สร้างชาติ ท้องถิ่นไทย รวมไทย สร้างชาติ

ท้องถิ่นไทย รวมไทย สร้างชาติ ท้องถิ่นไทย รวมไทย สร้างชาติ ท้องถิ่นไทย รวมไทย สร้างชาติ

ท้องถิ่นไทย รวมไทย สร้างชาติ ท้องถิ่นไทย รวมไทย สร้างชาติ

ข่าวที่เกี่ยวข้อง

ข่าวล่าสุด