svasdssvasds

พาชมบรรยากาศใน โรงพยาบาลบุษราคัม โรงพยาบาลสนามที่ใหญ่ที่สุดในประเทศไทย

พาชมบรรยากาศใน โรงพยาบาลบุษราคัม โรงพยาบาลสนามที่ใหญ่ที่สุดในประเทศไทย

โรงพยาบาลสนามบุษราคัม ระดมแพทย์ พยาบาล เจ้าหน้าที่จาก 60 จังหวัด มาหมุนเวียนปฏิบัติหน้าที่ รวม 780 คน แบ่งเป็น 3 เฟสๆ ละ 260 คน ใช้ทรัพยากร ยา เวชภัณฑ์ อุปกรณ์การแพทย์ จากเขตสุขภาพที่ 4

การจัดพื้นที่ในเฟสแรกสำหรับผู้ติดเชื้อในอาคารชาเลนเจอร์ 3 แบ่งเป็น 4 โซน ดังนี้

- โซน A จำนวน 270 เตียง
- โซน B จำนวน 242 เตียง
- โซน C จำนวน 290 เตียง
- โซน D จำนวน 290 เตียง

. พาชมบรรยากาศใน โรงพยาบาลบุษราคัม โรงพยาบาลสนามที่ใหญ่ที่สุดในประเทศไทย
ติดตั้งท่อช่วยหายใจบริเวณหัวเตียงรองรับผู้ติดเชื้อสีเหลือง มีเครื่องอำนวยความสะดวกให้กับผู้ป่วยตามความเหมาะสม

พาชมบรรยากาศใน โรงพยาบาลบุษราคัม โรงพยาบาลสนามที่ใหญ่ที่สุดในประเทศไทย พาชมบรรยากาศใน โรงพยาบาลบุษราคัม โรงพยาบาลสนามที่ใหญ่ที่สุดในประเทศไทย

พาชมบรรยากาศใน โรงพยาบาลบุษราคัม โรงพยาบาลสนามที่ใหญ่ที่สุดในประเทศไทย พาชมบรรยากาศใน โรงพยาบาลบุษราคัม โรงพยาบาลสนามที่ใหญ่ที่สุดในประเทศไทย พาชมบรรยากาศใน โรงพยาบาลบุษราคัม โรงพยาบาลสนามที่ใหญ่ที่สุดในประเทศไทย

พาชมบรรยากาศใน โรงพยาบาลบุษราคัม โรงพยาบาลสนามที่ใหญ่ที่สุดในประเทศไทย พาชมบรรยากาศใน โรงพยาบาลบุษราคัม โรงพยาบาลสนามที่ใหญ่ที่สุดในประเทศไทย