Spring News

พ่นยาฆ่าเชื้อ! ชุมชนโค้งรถไฟยมราช ป้องกันการแพร่ระบาดโควิด-19

01 มิ.ย. 2564 เวลา 4:09 น.

วันนี้ (26 พ.ค. 64) ที่ ชุมชนโค้งรถไฟยมราช กรุงเทพฯ นายอนุกูล ปีดแก้ว รองปลัดกระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ (รองปลัด พม.) พร้อมทีมงานและอาสาสมัครพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ (อพม.) ลงพื้นที่ ฉีดพ่นฆ่าเชื้อโควิด-19ในชุมชน ประมาณ 200 หลังคาเรือน

ภายใต้โครงการ "Hope for Home บ้านนี้มีความหวัง " เป็นความร่วมมือของภาคีเครือข่ายทั้งหน่วยงานภาครัฐ ภาคเอกชน และภาคประชาชน ที่ร่วมกันสนับสนุนการพัฒนาสังคมและประชาชนในชุมชนต่างๆ โดยเฉพาะกลุ่มเปราะบางที่ประสบปัญหาจากสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคโควิด-19 ระลอกใหม่ ซึ่งมีทั้งเด็ก ผู้สูงอายุ คนพิการ คนไร้บ้าน และคนไร้ที่พึ่ง ในชุมชนต่างๆ ของกรุงเทพมหานคร และจังหวัดอื่นๆ ทั่วประเทศ สำหรับโครงการดังกล่าว เป็นการลงพื้นที่ชุมชนแออัดที่มีความเสี่ยงต่อการแพร่ระบาดของโรคโควิด-19 โดยได้นำผลิตภัณฑ์ลาซารัส ซึ่งเป็นผลิตภัณฑ์ที่สามารถฆ่าเชื้อโรคที่มีคุณสมบัติไม่ติดไฟ และไม่เป็นอันตรายต่อผู้อยู่อาศัย มาฉีดพ่นฆ่าเชื้อให้กับที่พักอาศัยทุกหลังในชุมชน ซึ่งนำร่องที่ชุมชนโค้งรถไฟยมราชเป็นชุมชนแรก และจะมีการวางแผนในการฉีดพ่นฆ่าเชื้อไปยังชุมชนต่างๆ นอกจากนี้ ยังได้รับฟังปัญหาความเดือดร้อนของชาวชุมชน และจะเร่งหาแนวทางช่วยเหลือต่อไป พ่นยาฆ่าเชื้อ! ชุมชนโค้งรถไฟยมราช ป้องกันการแพร่ระบาดโควิด-19 พ่นยาฆ่าเชื้อ! ชุมชนโค้งรถไฟยมราช ป้องกันการแพร่ระบาดโควิด-19 พ่นยาฆ่าเชื้อ! ชุมชนโค้งรถไฟยมราช ป้องกันการแพร่ระบาดโควิด-19

พ่นยาฆ่าเชื้อ! ชุมชนโค้งรถไฟยมราช ป้องกันการแพร่ระบาดโควิด-19 พ่นยาฆ่าเชื้อ! ชุมชนโค้งรถไฟยมราช ป้องกันการแพร่ระบาดโควิด-19

พ่นยาฆ่าเชื้อ! ชุมชนโค้งรถไฟยมราช ป้องกันการแพร่ระบาดโควิด-19 พ่นยาฆ่าเชื้อ! ชุมชนโค้งรถไฟยมราช ป้องกันการแพร่ระบาดโควิด-19

ข่าวที่เกี่ยวข้อง

ข่าวล่าสุด