Spring News

สธ.ฉีดวัคซีนโควิด 19 ให้กลุ่มเปราะบาง คนพิการทางการเห็น ในกทม.และปริมณฑล

01 มิ.ย. 2564 เวลา 4:23 น.

กระทรวงสาธารณสุข โดยสถาบันสิรินธรเพื่อการฟื้นฟูสมรรถภาพทางการแพทย์แห่งชาติ ให้บริการฉีดวัคซีนโควิด 19 แก่คนพิการทางการเห็น ในกลุ่มผู้สูงอายุ และ 7 โรคเรื้อรัง รวมถึงครอบครัว และผู้ดูแลกว่า 500 คน นำร่องในเขตกทม.และปริมณฑล

บ่ายวันนี้ (28 พฤษภาคม 2564) ที่สถาบันสิรินธรเพื่อการฟื้นฟูสมรรถภาพทางการแพทย์แห่งชาติ

ดร.สาธิต ปิตุเตชะ รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงสาธารณสุข พร้อมด้วยนายแพทย์สมศักดิ์ อรรฆศิลป์

อธิบดีกรมการแพทย์ ตรวจเยี่ยมการฉีดวัคซีนป้องกันโรคโควิด 19 แก่คนพิการทางการเห็น ครอบครัว และผู้ดูแล

สธ.ฉีดวัคซีนโควิด 19 ให้กลุ่มเปราะบาง คนพิการทางการเห็น ในกทม.และปริมณฑล

สธ.ฉีดวัคซีนโควิด 19 ให้กลุ่มเปราะบาง คนพิการทางการเห็น ในกทม.และปริมณฑล สธ.ฉีดวัคซีนโควิด 19 ให้กลุ่มเปราะบาง คนพิการทางการเห็น ในกทม.และปริมณฑล

โดยสถาบันสิรินธรเพื่อการฟื้นฟูสมรรถภาพทางการแพทย์แห่งชาติ เปิดบริการฉีดวัคซีนสำหรับคนพิการ นำร่องในคนพิการทางการเห็น ที่เป็นกลุ่มผู้สูงอายุ และกลุ่ม 7 โรคเรื้อรัง สมาชิกครอบครัว และผู้ดูแล ในเขตกทม. และปริมณฑล ซึ่งมีอยู่ประมาณ 500 กว่าคน โดยนัดหมายให้มารับการฉีดวัคซีนวันละ 60 คน จัดระบบบริการฉีดวัคซีนตามมาตรฐาน 8 ขั้นตอนของกรมควบคุมโรค เริ่มให้บริการเมื่อวานนี้ (27 พฤษภาคม 2564) ขณะนี้มีผู้เข้ารับบริการฉีดวัคซีนแล้วจำนวน 100 คน

สธ.ฉีดวัคซีนโควิด 19 ให้กลุ่มเปราะบาง คนพิการทางการเห็น ในกทม.และปริมณฑล สธ.ฉีดวัคซีนโควิด 19 ให้กลุ่มเปราะบาง คนพิการทางการเห็น ในกทม.และปริมณฑล สธ.ฉีดวัคซีนโควิด 19 ให้กลุ่มเปราะบาง คนพิการทางการเห็น ในกทม.และปริมณฑล

คนพิการในประเทศไทย กระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ ณ วันที่ 31 มีนาคม 2564 พบว่า คนพิการได้รับการออกบัตรประจำตัวคนพิการ จำนวน 2,092,595 คน (ร้อยละ 3.21 ของประชากรทั้งประเทศ) โดยเป็นคนพิการทางการเคลื่อนไหวหรือร่างกาย มากที่สุด ร้อยละ 49.85 รองลงมาเป็นคนพิการทางการได้ยินหรือสื่อความหมาย และคนพิการทางการเห็น ร้อยละ 18.84 และ ร้อยละ 9.12 ตามลำดับ โดยเป็นคนพิการในภาคตะวันออกเฉียงเหนือ 832,609 คน คิดเป็นร้อยละ 39.70 ภาคเหนือ 460,820 คน คิดเป็นร้อยละ 22.02 ภาคกลาง 436,4 91 คน คิดเป็นร้อยละ 20.86 ภาคใต้ 259,629 คน คิดเป็นร้อยละ 12.41 กรุงเทพมหานคร 97,554 คน คิดเป็นร้อยละ 4.66 และข้อมูลรอยืนยัน 5,502 คน คิดเป็นร้อยละ 0.26

สธ.ฉีดวัคซีนโควิด 19 ให้กลุ่มเปราะบาง คนพิการทางการเห็น ในกทม.และปริมณฑล สธ.ฉีดวัคซีนโควิด 19 ให้กลุ่มเปราะบาง คนพิการทางการเห็น ในกทม.และปริมณฑล สธ.ฉีดวัคซีนโควิด 19 ให้กลุ่มเปราะบาง คนพิการทางการเห็น ในกทม.และปริมณฑล

ข่าวที่เกี่ยวข้อง

ข่าวล่าสุด