เปิดรายชื่อ ส.ส.- ส.ว.ชงศาลฯ วินิจฉัยแก้รัฐธรรมนูญ

09 พ.ย. 2563 เวลา 8:45 น.

เปิดรายชื่อ 25 ส.ส. จับมือ 48 ส.ว. เตรียมยื่นประธานรัฐสภาเสนอศาลรัฐธรรมนูญวินิจฉัยอำนาจ สามารถแก้ร่างรัฐธรรมนูญได้หรือไม่

เปิดรายชื่อ 25 ส.ส. จับมือ 48 ส.ว. เตรียมยื่นประธานรัฐสภาเสนอศาลรัฐธรรมนูญวินิจฉัยอำนาจ สามารถแก้ร่างรัฐธรรมนูญได้หรือไม่

วันนี้มีรายงานข่าวว่า นายสมชาย แสวงการ ส.ว. พร้อม นายไพบูลย์ นิติตะวัน ส.ส.บัญชีรายชื่อ สังกัดพรรคพลังประชารัฐ และรองหัวหน้าพรรค ได้ร่วมกันในการเสนอญัตติตามข้อบังคับการประชุมรัฐสภา พ.ศ. 2563 ข้อที่ 31 กรณีให้รัฐสภาขอศาลรัฐธรรมนูญวินิจฉัยปัญหา และหน้าที่ของรัฐสภา ตามรัฐธรรมนูญมาตรา 210 (2)

ซึ่งสาระสำคัญของการยื่นวินิจฉัยในครั้งนี้ คือ การที่สมาชิกรัฐสภามีการยื่นญัตติขอแก้ไขรัฐธรรมนูญเพิ่มเติม 2 ฉบับ ซึ่งขณะนี้อยู่ระหว่างการพิจารณาของที่ประชุมรัฐสภาในวาระที่ 1 และประชาชนร่วมลงชื่อเพื่อแก้ไขเพิ่มเติม 1 ฉบับ ซึ่งรัฐสภาเองเตรียมบรรจุเข้าในวาระการประชุม

ทั้งนี้ได้ปรากฎว่าญัตติร่างรัฐธรรมนูญทั้ง 3 ฉบับนั้นได้มีหลักและเหตุผลให้มีการจัดทำรัฐธรรมนูญฉบับใหม่ขึ้น ซึ่งเนื้อหาสาระมีการเพิ่มเติมให้มีหมวด 15/1 การจัดทำรัฐธรรมนูญใหม่ และมาตรา 256/1 ให้มีสภาร่างรัฐธรรมนูญทำหน้าที่จัดทำร่างรัฐธรรมนูญใหม่ตามหมวดนี้

ซึ่งในส่วนนี้นั้นทำให้ถูกมองว่าตามรัฐธรรมนูญ พ.ศ. 2560 นั้นไม่มีบทบัญญัติให้อำนาจรัฐสภาจัดทำรัฐธรรมนูญฉบับใหม่ ดังนั้นตามหลักกฎหมายมหาชนแล้ว "ไม่มีกฎหมายไม่มีอำนาจ" หมายความว่าหากไม่มีบทบัญญัติใดให้อำนาจไว้จะกระทำมิได้ รัฐสภาจังไม่มีอำนาจในการจัดทำรัฐธรรมนูญฉบับใหม่ โดยรัฐสภาจะมีอำนาจเฉพาะมาตรา 256 คือ ให้มีแต่อำนาจเกินแก้ไขเพิ่มเติมเท่านั้น

จากเหตุนี้ทำให้การกระทำใดๆ เพื่อเป็นการจัดทำรัฐธรรมนูญฉบับใหม่จึงเป็นการกระทำอันขัดแย้งกับบทบัญญัติในรัฐธรรมนูญ การกระทำดังกล่าวเป็นอันใช้บังคับไม่ได้ตามรัฐธรรมนูญมาตรา 5 จึงกราบเรียนประธานรัฐสภาโปรดพิจาราณาบรรจุญัตตินี้เป็นญัตติด่วนเข้าสู่ระเบียบวาระการประชุมสภา

สำหรับสมาชิกรัฐสภาที่ร่วมลงชื่อสนับสนุนในการเสนอญัตติดังกล่าว มีทั้งสิ้นจำนวน 73 คน แบ่งเป็น ส.ว. 48 คน ประกอบด้วย 
1.นายกิตติศักดิ์ รัตนวราหะ ส.ว. 
2.นายออน กาจกระโทก ส.ว. 
3.นาง ดวงพร รอดพยาธิ์ 
4.นาย ไพฑูรย์ หลิมวัฒนา 
5.นางจินตนา ชัยยวรรณาการ 
6. นายดิเรกฤทธิ์ เจนครองธรรม 
7.นาย เฉลิมชัย เฟื่องคอน 
8.พ.ต.อ.ยุทธกร วงเวียน 
9.นายพิทักษ์ ไชยเจริญ 
10.นางจิรดา สงฆ์ประชา ส.ว.
11.นายกิตติ วะสีนนท์ ส.ว. 
12.นายประเสริฐ ปิ่นปฐมรัฐ ส.ว. 
13.นาย สวัสดิ์ สมัครพงศ์ ส.ว. 
14.ว่าที่ร้อยตรี เชิดศักดิ์ จำปาเทศ 15.นายธานี สุโชดายน 
16.นายจเด็จ อินสว่าง ส.ว. 
17.พล.อ.อกนิษฐ์ หมื่นสวัสดิ์ ส.ว. 
18.พล.อ.บุญธรรม โอริส ส.ว. 
19.นายปัญญา งานเลิศ ส.ว. 
20.นายศรีศักดิ์ วัฒนพรมงคล ส.ว.
21.นางฉวีรัตน์ เกษตรสุนทร ส.ว. 
22.นางสาววิไลลักษณ์ อรินทมะพงษ์ ส.ว. 
23.นายทวีวงษ์ จุลกมนตรี ส.ว. 
24.นายปรีชา บัววิรัตน์เลิศ ส.ว. 
25.นายสำราญ ครรชิต 
26.นายศักดิ์ไทย สุรกิจบวร ส.ว. 
27.นายสมเดช นิลพันธุ์ ส.ว. 
28.นายประดิษฐ์ เหลืองอร่าม ส.ว. 
29.นาย ประมาณ สว่างญาติ 
30.นายไพโรจน์ พ่วงทอง ส.ว.
31.นายสังศิต พิริยะรังสรรค์ ส.ว. 
32.คุณหญิงพรทิพย์ โรจนสุนันท์ ส.ว. 
33.นายภาณุ อุทัยรัตน์ ส.ว. 
34.นายสัญชัย จุลมนต์ ส.ว. 
35.นพ.เจตน์ ศิรธรานนท์ ส.ว. 
36.นายวิชัย ทิตตภักดี ส.ว. 
37.นายอนุศักดิ์ คงมาลัย ส.ว. 
38.นายนิพนธ์ นาคสมภพ ส.ว.
 39.นายสมชาย เสียงหลาย ส.ว. 
40.นาง ศิรินา ปวโรฬารวิทยา ส.ว.
41.พล.อ.นิวัตร มีนะโยธิน ส.ว. 
42.นายวิรัตน์ เกสสมบูรณ์ ส.ว. 
43.นาง กอบกุล อาภากร ณ อยุธยา ส.ว. 
44.นาง กอบกุล อาภากร ณ อยุธยา 
45.นายถาวร เทพวิมลเพชรกุล ส.ว. 
46.นาย สมชาย ชาญณรงค์กุล 
47.นายจิรชัย มูลทองโร่ย ส.ว. 
48.นายชาญวิทย์ ผลชีวิน ส.ว.

ขณะที่ ส.ส.จำนวน 25 คน มาจากพรรคพลังประชารัฐทั้งหมด ประกอบด้วย 
1.นายสมพงษ์  โสภณ ส.ส.ระยอง 
2.นายธรรมวิชญ์  โพธิพิพิธ ส.ส.กาญจนบุรี 
3.นายสัมพันธ์  มะยูโซ๊ะ ส.ส.นราธิวาส 
4. นางพรรณสิริ  กุลนาถศิริ ส.ส. สุโขทัย 
5.นายยงยุทธ  สุวรรณบุตร ส.ส.สมุทรปราการ 
6.นายอรรถกร  ศิริลัทธยากร ส.ส.บัญชีรายชื่อ 
7.นายสาธิต  อุ๋ยตระกูล ส.ส.เพชรบุรี 
8.นายประสิทธิ์  มะหะหมัด ส.ส.กทม. 
9.นายชัยวัฒน์  เป้าเปี่ยมทรัพย์ ส.ส.ฉะเชิงเทรา 
10.พันตำรวจโท ฐนภัทร  กิตติวงศา ส.ส.จันทบุรี
11.นายกรุงศรีวิไล  สุทินเผือก ส.ส.สมุทรปราการ 
12.นายฐาปกรณ์  กุลเจริญ ส.ส.สมุทรปราการ 
13.นายชัยวุฒิ  ธนาคมานุสรณ์ ส.ส.บัญชีรายชื่อ 
14.นายชูศักดิ์  คีรีมาศทอง ส.ส.สุโขทัย 
15.นางพิชชารัตน์  เลาหพงศ์ชนะ ส.ส.บัญชีรายชื่อ 
16.นายรงค์  บุญสวยขวัญ ส.ส.นครศรีธรรมราช 
17.นายสมศักดิ์  พันธ์เกษม ส.ส.นครราชสีมา 
18.นายประทวน สุทธิอำนวยเดช ส.ส.ลพบุรี 
19.นายกฤษณ์  แก้วอยู่ ส.ส.เพชรบุรี 
20.นายสะถิระ เผือกประพันธุ์ ส.ส.ชลบุรี
21.นายสายัณห์  ยุติธรรม ส.ส.นครศรีธรรมราช 
22.นายสุรสิทธิ์  นิธิวุฒิวรรักษ์ ส.ส.บัญชีรายชื่อ 
23.นายธนัสถ์  ทวีเกื้อกูลกิจ ส.ส.ตาก 
24.น.ส.กานต์กนิษฐ์  แห้วสันตติ ส.ส.กทม. และ
25.นายณัฏฐพล  จรัสรพีพงษ์ ส.ส.สุรินทร์

ข่าวที่เกี่ยวข้อง

ข่าวล่าสุด