สาธารณสุข ห้ามผลิต นําเข้า หรือจําหน่าย "กรดไขมันทรานส์"

15 ก.ค. 2561 เวลา 4:32 น.

กระทรวงสาธารณสุข ออกประกาศ ห้ามผลิต นําเข้า หรือจําหน่าย กรดไขมันทรานส์ (Trans Fatty Acids) หลังพบว่า มีผลทำให้เกิดความเสี่ยงต่อโรคหัวใจและหลอดเลือด

เว็บไซต์ ราชกิจจานุเบกษา ได้เผยแพร่ประกาศของกระทรวงสาธารณสุข เรื่อง กําหนดอาหารที่ห้ามผลิต นําเข้า หรือจําหน่าย โดยมีเนื้อหาว่า โดยปรากฏหลักฐานทางวิทยาศาสตร์ที่ชัดเจนว่า กรดไขมันทรานส์ (Trans Fatty Acids) จากน้ำมันที่ผ่านกระบวนการเติมไฮโดรเจนบางส่วน (Partially Hydrogenated Oils) ส่งผลต่อการ เพิ่มความเสี่ยงของการเกิดโรคหัวใจและหลอดเลือด

อาศัยอํานาจตามความในมาตรา 5 วรรคหนึ่ง และมาตรา 6 (8) แห่งพระราชบัญญัติอาหาร พ.ศ. 2522 รัฐมนตรีว่าการกระทรวงสาธารณสุขออกประกาศไว้ ดังต่อไปนี้

ข้อ 1 ให้น้ำมันที่ผ่านกระบวนการเติมไฮโดรเจนบางส่วนและอาหารที่มีน้ำมันที่ผ่าน กระบวนการเติมไฮโดรเจนบางส่วนเป็นส่วนประกอบ เป็นอาหารที่ห้ามผลิต นําเข้า หรือจําหน่าย

ข้อ 2 ประกาศฉบับนี้ ให้ใช้บังคับเมื่อพ้นกําหนดหนึ่งร้อยแปดสิบวัน นับแต่วันประกาศ ในราชกิจจานุเบกษาเป็นต้นไป

ประกาศ ณ วันที่ ๑๓ มิถุนายน พ.ศ. ๒๕๖๑

ปิยะสกล สกลสัตยาทร

รัฐมนตรีว่าการกระทรวงสาธารณสุข

กระทรวงสาธารณสุข ออกประกาศ ห้ามผลิต นําเข้า หรือจําหน่าย กรดไขมันทรานส์ (Trans Fatty Acids) หลังพบว่า มีผลทำให้เกิดความเสี่ยงต่อโรคหัวใจและหลอดเลือด