มุ่งเป้า! ขับเคลื่อน 6 ยุทธศาสตร์จัดการเชื้อดื้อยา

คณะอนุกรรมการยุทธศาสตร์การจัดการการดื้อยาต้านจุลชีพ เห็นชอบกรอบการทำงานเพื่อลดการป่วยจากเชื้อดื้อยาลงร้อยละ 50 ภายในปี 2564 ภายใต้แนวคิดสุขภาพหนึ่งเดียว