ลุ้นอีกครั้ง! บอร์ดค่าจ้าง ยังไม่เคาะขึ้นค่าแรงขั้นต่ำ นัดใหม่ 17 ม.ค. ยัน!มีผลสิ้นเดือนแน่นอน

11 ม.ค. 2561 เวลา 7:43 น.

ติดตามข่าวสารได้ที่ https://www.springnews.co.th
ติดตามข่าวสารได้ที่ https://www.springnews.co.th “ปลัดแรงงาน” ในฐานะประธานบอร์ดค่าจ้าง เผย มติที่ประชุม คกก.ค่าจ้าง ให้ฝ่ายเลขาฯ จัดทำข้อมูลมาพิจารณาใหม่อีกครั้งในวันที่ 17 มกราคมนี้ เน้นพิจารณาจากปัจจัยสภาพของจังหวัด อาชีพรายได้ประชากร ดัชนีผู้บริโภค จำนวนนายจ้างสถานประกอบการ ประเภทกิจการ เพื่อให้เกิดความรอบคอบสอดคล้องกันมากที่สุด - 11 ม.ค.61 - นายจรินทร์ จักกะพาก ปลัดกระทรวงแรงงาน ในฐานะประธานคณะกรรมการค่าจ้าง กล่าวภายหลังการประชุมคณะกรรมการค่าจ้างชุดที่ 19 ครั้งที่ 1/2561 ณ ห้องประชุมประสงค์ รณะนันทน์ชั้น 5 อาคารกระทรวงแรงงาน ว่า การพิจารณาตัวเลขค่าจ้างในวันนี้ยังไม่มีผลสรุป ซึ่งที่ประชุมได้มีมติให้ฝ่ายเลขาฯ ไปจัดทำข้อมูลตัวเลขให้มีความชัดเจนตามข้อเสนอของคณะกรรมการ โดยจะนัดประชุมอีกครั้งในวันที่ 17 มกราคมนี้ เวลา 16.00 น. เนื่องจากในบางจังหวัดมีตัวเลขที่ยังไม่ชัดเจน บางจังหวัดมีการเสนอตัวเลขค่อนข้างสูงแต่พบว่ามีประชากรค่อนข้างน้อย คณะกรรมการจึงขอให้ได้มีการพิจารณาอย่างรอบคอบมากขึ้น เพื่อให้แต่ละกลุ่มจังหวัดมีข้อมูลตัวเลขที่ใกล้เคียงกับสภาพความเป็นจริง โดยพิจารณาจากรายได้การเจริญเติบโตทางเศรษฐกิจ และดัชนีผู้บริโภค เพื่อพิจารณาตัวเลขให้มีความสอดคล้องกัน ติดตามข่าวสารได้ที่ https://www.springnews.co.th ปลัดกระทรวงแรงงาน กล่าวต่อว่า ขณะเดียวกันในพื้นที่เศรษฐกิจพิเศษ โครงการพัฒนาระเบียงเศรษฐกิจภาคตะวันออก (EEC) กรุงเทพมหานครและปริมณฑล ฝ่ายเลขาฯ จะได้นำข้อเสนอของคณะกรรมการไปจัดกลุ่มใหม่ทั้งหมด เนื่องจากหลายจังหวัดยังมีสภาพใกล้เคียงกัน แต่เมื่อใช้สูตรคำนวณแล้วพบว่า ยังเกิดความไม่เท่าเทียมกันตามข้อเสนอแนะของคณะกรรมการที่จะต้องพิจารณาถึงสภาพภูมิประเทศ ลักษณะอาชีพของประชากร รายได้หลักของจังหวัด จำนวนนายจ้างผู้ประกอบการ ประเภทของธุรกิจ เป็นต้น เพื่อให้มีความสอดคล้องกัน ทั้งนี้ ปลัดกระทรวงแรงงาน ยังกล่าวเพิ่มเติมว่า จากนี้ฝ่ายเลขาฯ จะได้จัดทำข้อมูลเพิ่มเติมเพื่อนำมาประกอบการพิจารณาให้รอบคอบ โดยจะนัดประชุมอีกครั้งในวันที่ 17 มกราคมนี้ เนื่องจากคณะกรรมการทุกฝ่ายว่างตรงกัน ส่วนขั้นตอนจากนั้นเมื่อคณะกรรมการค่าจ้างมีมติเห็นชอบแล้ว กระทรวงแรงงานก็จะเสนอคณะรัฐมนตรีให้ความเห็นชอบได้ทันภายในเดือนมกราคมนี้ ติดตามข่าวสารได้ที่ https://www.springnews.co.th