ข่าว

กรมการขนส่งทางบก ประกาศ เปิดให้บริการด้านใบขับขี่ครบทุกกระบวนการ 22 มิ.ย. 63

ประกาศกรมการขนส่งทางบก เรื่อง การเปิดดำเนินการด้านใบอนุญาตขับรถและผู้ประจำรถ และการให้บริการหน่วยเคลื่อนที่ด้านใบอนุญาตขับรถ และด้านทะเบียนและภาษีรถ

ตามที่ได้มีประกาศกรมการขนส่งทางบก เรื่อง การดำเนินการด้านใบอนุญาตขับรถและผู้ประจำรถ ตามประกาศสถานะการณ์ฉุกเฉินในทุกเขตท้องที่ทั่วราชอาณาจักร ลงวันที่ ๒๗ มีนาคม พ.ศ. ๒๕๖๓ และที่แก้ไขเพิ่มเติม ให้งดการดำเนินการด้านใบอนุญาตขับรถตามกฏหมายว่าด้วยรถยนต์ และใบอนุญาตเป็นผู้ประจำรถตามกฏหมายว่าด้วยการขนส่งทางบก งดการเรียนการสอนทั้งภาคทฤษฏี และภาคปฏิบัติของโรงเรียนสอนขับรถที่ได้รับการรับรองจากกรมการขนส่งทางบก และงดการให้บริการหน่วยเคลื่อนที่ในช่วงเวลาที่มีการประกาศสถานการณ์ฉุกเฉิน เพื่อป้องกันและควบคุมการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรน่า ๒๐๑๙ (COVID-19) นั้น

โดยที่นายกรัฐมนตรีได้มีข้อกำหนดออกตามความในมาตรา ๙ แห่งพระราชกำหนดการบริหารราชการในสถานการณ์ฉุกเฉิิน พ.ศ.๒๕๔๘ (ฉบับที่ ๙) ผ่อนคลายให้ประชาชนทำกิจกรรมบางอย่างเพิ่มมากขึ้น รวมถึงให้มีการจัดการเรียนการสอนหรือการฝึกการอบรมของโรงเรียนนอกระบบตามกฏหมายว่าด้วยโรงเรียนเอกชนได้ ดังนั้น เพื่อให้การดำเนินการด้านใบอนุญาตขับรถและผู้ประจำรถ และการดำเนินการด้านทะเบียนและภาษีรถ สอดคล้องกับการผ่อนคลายตามข้อกำหนดดังกล่าว กรมการขนส่งทางบกจึงเห็นควรเปิดดำเนินการด้านใบอนุญาตขับรถและด้านทะเบียนและภาษีรถ ภายใต้การปฏิบัติตามมาตรการป้องกันโรคที่ทางราชการกำหนด อาศัยอำนาจตามความในมาตรา ๓๒ แห่งพระราชบัญญัติระเบียบบริหารราชการแผ่นดิน พ.ศ.๒๕๓๔ ซึ่งแก้ไขเพิ่มเติมโดยพระราชบัญญัติระเบียบบริหารราชการแผ่นดิน (ฉบับที่ ๕) พ.ศ.๒๕๔๕ อธิบดีกรมการขนส่งทางบกจึงออกประกาศไว้ ตามรายละเอียดที่ปรากฏในประกาศดังกล่าวข้างต้น ตามเอกสารแนบบด้านล่างที่แนบมาพร้อมนี้