ข่าว ข่าวภาคตะวันออกเฉียงเหนือ

ฝนแล้ง!! โคราชประกาศเขตภัยพิบัติ 20 อำเภอ พืชผลเกษตรเสียหายกว่า 2 ล้านไร่

วิกฤตฝนแล้ง พืชผลเกษตรโคราชเสียหายแล้วกว่า 2 ล้าน 6 หมื่นไร่ ขณะที่ 26 อำเภอประกาศเป็นเขตภัยพิบัติฝนแล้ง มี 20 อำเภอ เป็นพื้นที่ภัยพิบัติฉุกเฉิน ต้องช่วยเหลือด่วน

สถานการณ์ภัยแล้งจากภาวะฝนทิ้งช่วงยาวนานในพื้นที่ จ.นครราชสีมา ส่งผลทำให้ชาวบ้านหลายพื้นที่ได้รับความเดือดร้อน ซึ่งจากข้อมูลสรุปสาธารณภัยของสำนักงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยจังหวัดนครราชสีมา ล่าสุด ระบุว่า มีการประกาศเขตพื้นที่ประสบสาธารณภัย สถานการณ์ฝนแล้ง ฯ รวม 26 อำเภอ 203 ตำบล 3 เทศบาลตำบล 2,481 หมู่บ้าน ราษฎร 370,968 ครัวเรือน 650,581 คนได้รับความเดือดร้อน และมีพืชไร่เสียหาย 2,844,292 ไร่ ซึ่งในจำนวนนี้ มี 20 อำเภอ 159 ตำบล 2 เทศบาลตำบล 39 ชุมชน 2,278 หมู่บ้าน ที่ประกาศเป็นเขตการให้ความช่วยเหลือผู้ประสบภัยพิบัติกรณีฉุกเฉิน ฝนแล้ง ตามระเบียบกระทรวงการคลัง เพื่อช่วยเหลือและชดเชยให้กับผู้ประสบภัยพิบัติกรณีฉุกเฉิน พ.ศ.2562 ตามมาตรการต่างๆ

ขณะเดียวกัน พื้นที่การเกษตรที่มีการเพาะปลูกไปแล้วทั้งหมด 5,727,185 ไร่ แบ่งเป็นพื้นที่ปลูกข้าว 3,271,354 ไร่ ,ข้าวโพดเลี้ยงสัตว์ 482,668 ไร่ ,มันสำปะหลัง 1,280,042 ไร่ และอ้อยโรงงาน 693,121 ไร่ ได้รับความเสียหายแล้ว 2,059,298 ไร่ โดยเป็นพื้นที่ปลูกข้าว 1,595,731 ไร่ , ข้าวโพดเลี้ยงสัตว์ 231,284 ไร่ , มันสำปะหลัง 42,562 ไร่ และอ้อยโรงงาน 53,100 ไร่ ซึ่งนายวิเชียร จันทรโณทัย ผู้ว่าราชการจังหวัดนครราชสีมา ได้สั่งการให้สำนักงานเกษตรจังหวัดฯ ร่วมกับสำนักงานเกษตรอำเภอ และอำเภอทุกอำเภอ เร่งสำรวจความเสียหายตามหลักเกณฑ์จากสถานการณ์ภาวะฝนแล้ง กรณีนาข้าวแห้งตายหรือเสียหายโดยสิ้นเชิง พร้อมกับให้รายงานเหตุด่วนสาธารณภัย เพื่อประกาศเขตการให้ความช่วยเหลือผู้ประสบภัยพิบัติกรณีฉุกเฉินภาวะฝนแล้ง เพื่อนำเงินทดรองราชการฉุกเฉินมาช่วยเหลือเยียวยาให้กับผู้ประสบภัย

ส่วนหมู่บ้านเป้าหมายที่ต้องเร่งแจกจ่ายน้ำช่วยเหลือ เข้าถังน้ำกลางและเข้าระบบประปาหมู่บ้าน มี 15 อำเภอ 39 ตำบล 64 หมู่บ้าน ขณะที่การประปาส่วนภูมิภาคที่คาดว่า จะประสบปัญหาขาดแคลนน้ำดิบผลิตประปา มีจำนวน 3 แห่ง คือ การประปาส่วนภูมิภาค สาขาพิมาย รับผิดชอบอำเภอพิมาย อำเภอห้วยแถลง และอำเภอคง , สาขาด่านขุนทด รับผิดชอบอำเภอด่านขุนทด และสาขาโนนสูง รับผิดชอบอำเภอโนนสูง ซึ่งได้แก้ไขปัญหาเร่งด่วนแล้ว ด้วยการวางท่อต่อเข้าเครื่องสูบน้ำของชลประทาน และติดตั้งเครื่องสูบน้ำทำการสูบดึงน้ำจากแหล่งน้ำต่างๆเข้ามาเติม ส่วนการประปาอื่นๆ อย่างสาขานครราชสีมา , ปากช่อง ,ครบุรี ,สีคิ้ว ,ปักธงชัย ,โชคชัย และชุมพวง มีแหล่งน้ำดิบสามารถใช้ได้เกินกว่า 100 วัน