ข่าว

ไม่ได้โม้!! มี “รางวัลนำจับ” เพิ่มให้จริงๆ

เป็นข่าวคราว แต่ยังไม่แน่ใจว่า เอาจริงเอาจังแค่ไหน ทำให้ผู้ค้าลอตเตอรี่ โพสต์และแชร์ตอ่กันว่า ขอดูสถานการณ์หลังมีข่าวรางวัลนำจับทั้่งคนจับและคนแจ้ง ขายสลากฯเกินราคา

โดยนายธนวรรธน์ พลวิชัย กรรมการและโฆษกบอร์ดสลากฯ ชี้แจงว่า การปรับปรุงการจ่ายเงินนำจับ เพื่อให้เจ้าหน้าที่จับกุมผู้ขายสลากฯเกินราคา จะได้รับเงินคดีเท่ากับเงินเปรียบเทียบปรับ แต่ไม่เกินคดีละ 2,000 บาท เช่นเดียวกัน ผู้แจ้งความสำจับผู้ค่าเกินราคา ก็จะได้รับสินบนคดีละ 1,000 บาท กฎหมายแก้ไขให้สอดคล้องกับค่าปรับที่ขายสลากฯเกิน ซึ่งโทษปรับ เดิม 2,000 บาท ปรับเป็น 10,000 บาท

“เงินค่าปรับถูกส่งเข้าคลัง ส่วนเงินสินบนนำจับ แยกคนละส่วน รัฐไม่ได้นำค่าปรับมาจ่ายสินบนนำจับ  ซึ่งสินบนนำจับเป็นงบประมาณที่สำนักงานสลากฯจัดสรรไว้เป็นรายปี จ่ายเมื่อคดีถึงที่สุด ที่ผ่านมามีการจ่ายสินบนปีละหลายสิบล้านบาท

สำหรับ การปรับปรุงกฎหมายล่าสุด กระทรวงการคลัง โดยสำนักงานสลากินแบ่งรัฐบาล ยืนยันได้จากการประกาศราชกิจจานุเบกษา  เผยแพร่ระเบียบสำนักงานสลากกินแบ่งรัฐบาลว่าด้วยการจ่ายเงินรางวัลในการจับกุมผู้ขายสลากเกินราคา พ.ศ.2549 เพื่อให้การจ่ายเงินรางวัลในการนำจับผู้ขายสลากเกินราคามีหลักเกณฑ์ ขั้นตอน และอัตราการจ่ายเงินรางวัลนำจับผู้ขายสลากเกินราคาเป็นไปด้วยความเรียบร้อย และเหมาะสมยิ่งขึ้น

เนื้อหาระบุว่า…

อาศัยอำนาจตามความในมาตรา 13(6) แห่งพระราชบัญญัติสำนักงานสลากกินแบ่งรัฐบาล พ.ศ.2517 และมติคณะกรรมการสลากกินแบ่งรัฐบาลในคราวประชุมครั้งที่ 2/2560 เมื่อวันที่ 22 ก.พ.60

โดยสำนักงานสลากกินแบ่งรัฐบาล จะได้พิจารณาจ่ายเงินรางวัลให้แก่ผู้แจ้งความนำจับและเจ้าหน้าที่ ผู้จับกุมผู้ขายสลากเกินราคาในเมื่อคดีถึงที่สิ้นสุดแล้ว โดยกำหนดอัตรา ดังนี้

1. เจ้าหน้าที่จับกุมได้รับคดีละเท่ากับจำนวนเงินที่เปรียบเทียบปรับ แต่ไม่เกินคดีละ 2,000 บาท

2. ผู้แจ้งความนำจับได้รับคดีละ 1,000 บาท

ทั้งนี้การขอรับเงินรางวัลในการจับผู้ขายสลากเกินราคาผู้แจ้งความนำจับหรือเจ้าหน้าที่จะต้องมาขอรับเงินที่สำนักงานสลากกินแบ่งรัฐบาล โดยมีหนังสือจากหัวหน้าส่วนงานที่ทำการจับกุมซึ่งมียศพันตำรวจเอก พันเอก นาวาเอก นาวาอากาศเอก หรือข้าราชการระดับชำนาญการพิเศษ หรือระดับ 8 ขึ้นไป

โดยให้ผู้จับกุมหรือผู้แจ้งความนำจับ เสนอเรื่องต่อหัวหน้าหน่วยที่ทำการจับกุม เพื่อพิจารณาขอรับเงินรางวัลในการนำจับผู้ขายสลากเกินราคาต่อสำนักงานสลากกินแบ่งรัฐบาล โดยการขอรับเงินรางวัลในการจับกุมผู้ขายสลากเกินราคา ให้ขอได้ภายใน 1 ปีนับแต่คดีถึงที่สุด โดยยื่นเอกสาร

เพิ่มเราเป็นเพื่อน ข่าว ข่าวด่วน ทันเหตุการณ์ทุกวัน @springnews
เพิ่มเพื่อน