สมเด็จพระเจ้าอยู่หัวพระราชทานเครื่องราชฯจุลจอมเกล้า มีคุณหญิงใหม่1ราย

ราชกิจจานุเบกษา เผยแพร่ สมเด็จพระเจ้าอยู่หัวมหาวชิราลงกรณ บดินทรเทพยวรางกูร มีพระราชโองการโปรดเกล้าโปรดกระหม่อม พระราชทานเครื่องราชอิสริยาภรณ์จุลจอมเกล้า ฝ่ายหน้าและฝ่ายใน ดังนี้

ปฐมจุลจอมเกล้า พลเอก สุรยุทธ์ จุลานนท์

ทุติยจุลจอมเกล้า พันตรี จอม รัตตะพงษ์ , นายเจริญศักดิ์ คารีขันธ์

ตติยจุลจอมเกล้า นางจั่งเฮียง ติดใจ

ทั้งนี้ ตั้งแต่วันที่ ๓ มกราคม พุทธศักราช ๒๕๖๑ ประกาศ ณ วันที่ ๓ มกราคม พุทธศักราช ๒๕๖๑ เป็นปีที่ ๓ ในรัชกาลปัจจุบัน

ทั้งนี้ผู้ได้รับพระราชทานเครื่องราชอิสริยาภรณ์ ตติยจุลจอมเกล้า จะใช้คำหน้านามว่าคุณหญิง