Spring News

โรงพยาบาลบำรุงราษฎร์ พัฒนา Radiology AI ปรับการรักษาให้เข้ากับ Aging Society

24 มิ.ย. 2565 เวลา 4:01 น. 180

เมื่อปัจจุบันทุกคนมีความกังวลเกี่ยวกับเรื่องของสุขภาพทั้งตัวเองและคนในครอบครัวโดยเฉพาะผู้สูงวัย ด้วยโรคต่างๆมักมีกระบวนการขั้นตอนรักษาที่ล่าช้าและไม่แม่นยำเท่าที่ควร ปัจจุบันเครือโรงพยาบาลบำรุงราษฎร์กำลังจะมาแก้ปัญหาเหล่านี้ด้วยการพัฒนา Radiology AI

ในอดีตการรักษามักมีขั้นตอนในการวิเคราะห์และคาดเดาที่ล่าช้าและไม่แม่นยำเท่าที่ควร ทำให้ผู้ป่วยบางคนอาจเกิดอันตรายต่อชีวิตได้ เครือโรงพยาบาลบำรุงราษฎร์จึงได้พัฒนา Radiology AI ขึ้นมา

การนำนวัตกรรมและเทคโนโลยีทางการแพทย์ขั้นสูงเข้ามาใช้ โดยเฉพาะเรื่อง AI, Big Data, การศึกษาเกี่ยวกับยีน (Genomics) และ การส่งเสริมสุขภาพเชิงวิทยาศาสตร์ (Scientific Wellness) เพื่อประโยชน์ต่อทั้งแพทย์ผู้ให้การรักษา บุคลากรทางการแพทย์ สหสาขาวิชาชีพ ในการบริบาลผู้ป่วยอย่างครอบคลุมและแม่นยำ

Radiology AI คืออะไร ?

Radiology AI คือ ปัญญาประดิษฐ์ทางรังสีวิทยา เปรียบเสมือน "ผู้ช่วยรังสีแพทย์" ทั้งในส่วนของการคัดกรอง การวิเคราะห์ และการวินิจฉัย พร้อมระบุตำแหน่งภาวะความผิดปกติของปอด และมะเร็งเต้านมระยะแรกเริ่ม

โดยไม่เหมือนการวิเคราะห์ด้วยเครื่อง Machine Learning เดิมๆ เพราะระบบ AI จะสามารถเรียนรู้และต่อยอดได้เอง มีความเสถียร แม่นยำ และรวดเร็ว ด้วยการใช้แพลตฟอร์มคลาวด์คอมพิวติ้ง ซึ่งเป็นที่ยอมรับในระดับโลก 

โดย Radiology INSIGHT CXR จะใช้ในการวิเคราะห์ภาพเอ็กซ์เรย์ทรวงอก , Radiology INSIGHT MMG จะใช้วิเคราะห์มะเร็งเต้านมจากภาพถ่ายแมมโมแกรม

 

 

Radiology AI ถือเป็นการพัฒนาระบบปัญญาประดิษฐ์ให้มามีส่วนช่วยกับการรักษาของโรงพยาบาล ซึ่งมีประโยชน์ทั้งการวิเคราะห์และรักษาโรคสิ่งเหล่านี้จะมาเปลี่ยนแปลงอนาคตของ Aging Society (สังคมผู้สูงอายุ) อย่างแน่นอน

เพราะหากการรักษาโรคทำได้แม่นยำและชัดเจนมากยิ่งขึ้น จะช่วยให้การรักษาโรคไม่มีความผิดพลาดและล่าช้าเหมือนในอดีต ผู้สูงอายุจะมีสุขภาพที่ดียิ่งขึ้น 

แน่นอนว่าอนาคต AI จะสามารถเข้ามาช่วยในการรักษาโรคอื่นๆได้อย่างแน่นอน นี่เป็นอีกหนึ่งตัวอย่างของการพัฒนาระบบเทคโนโลยีเข้ามาช่วยให้ชีวิตของมนุษย์เราได้ดีขึ้นกว่าที่เคยเป็น

ข่าวที่เกี่ยวข้อง

ข่าวล่าสุด

ข่าวที่น่าสนใจ