แนะ "บิ๊กตู่" เปิดจุดส่งมอบสินค้าปลอดภาษีในสนามบิน

17 ธ.ค. 2561 เวลา 8:11 น.

ผู้ตรวจการแผ่นดิน ชง ครม. "บิ๊กตู่"  เคาะเปิดจุดส่งมอบสินค้าปลอดภาษีในสนามบิน เหตุ ทอท.ดื้อแพ่งไม่ทำตามคำวินิจฉัย

ผู้ตรวจการแผ่นดิน ชง ครม. "บิ๊กตู่" เคาะเปิดจุดส่งมอบสินค้าปลอดภาษีสาธารณะในสนามบินสุวรรณภูมิ เหตุ ทอท.ดื้อแพ่งไม่ทำตามคำวินิจฉัย อ้างติดสัญญาปี 2548 กับคิงเพาเวอร์ พร้อมขอใช้สิทธิ์สู้คดีในชั้นศาล ด้าน"สมาคมฯดิวตี้ฟรี" แนะรัฐบาลควรเร่งพิจารณาโดยเร็ว เพื่อแก้ปัญหากีดกันทางการค้า เลือกปฏิบัติ ขัดหลักส่งเสริมการลงทุนต่างชาติ ที่ยืดเยื้อมายาวนาน

พล.อ.วิทวัส รชตะนันทน์ ประธานผู้ตรวจการแผ่นดิน เปิดเผยว่า ผู้ตรวจการแผ่นดินได้เสนอเรื่องการเปิดจุดส่งมอบสินค้าปลอดอากรแก่ผู้ประกอบการรายอื่นที่ประสงค์จะใช้บริการจุดส่งมอบสินค้า ณ จุดบริการส่งมอบที่ตั้งอยู่ที่ท่าอากาศยานสุวรรณภูมิ ให้พล.อ.ประยุทธ์ จันทร์โอชา นายกรัฐมนตรี ในฐานะหัวหน้าคณะรักษาความสงบแห่งชาติ (คสช.) เพื่อให้คณะรัฐมนตรี (ครม.) พิจารณาสั่งการตามที่เห็นสมควร เนื่องจากก่อนหน้านี้ผู้ตรวจการแผ่นดินได้อาศัยอำนาจตามมาตรา 32 และ มาตรา 34 พรบ.ประกอบรัฐธรรมนูญว่าด้วยผู้ตรวจการแผ่นดิน พ.ศ.2560 เสนอแนะให้ บริษัท ท่าอากาศยานไทย จำกัด(มหาชน) ประสานกับบริษัท คิงเพาเวอร์ สุวรรณภูมิ จำกัด (มหาชน) ให้ดำเนินการตามคำวินิจฉัยเปิดจุดส่งมอบสินค้า เนื่องจากการซื้อขายสินค้าจากร้านปลอดอากร เมื่อได้ตกลงซื้อขายและชำระราคา ณ ร้านค้าปลอดอากรที่ตั้งอยู่ในเมืองแล้วถือว่าการซื้อขายเสร็จสมบูรณ์ตามประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์เหลือเพียงการส่งมอบสินค้าให้แก่ผู้ซื้อเท่านั้น โดยต้องส่งมอบสินค้า ณ จุดบริการส่งมอบที่ตั้งอยู่ที่ท่าอากาศยานหรือสนามบิน หลังการตรวจประทับตราหนังสือเดินทางตาม พรบ.ศุลกากร พ.ศ.2469

พล.อ.วิทวัส กล่าวว่า สำนักงานตรวจการแผ่นดินได้รับการแจ้งความคืบหน้าจาก ทอท. ว่าบริษัท คิงเพาเวอร์ สุวรรณภูมิ จำกัด (มหาชน) ไม่สามารถให้ผู้ประกอบการรายอื่นเข้ามาประกอบกิจการให้บริการจุดรับส่งมอบสินค้าปลอดอากร ณ ท่าอากาศยานสุวรรณภูมิได้ ตามที่ ทอท.แจ้งขอความร่วมมือ เนื่องจากบริษัท ได้รับสิทธิในโครงการบริหารจัดการกิจการเชิงพาณิชย์ ตามเงื่อนไข สัญญาที่ 1-01/2548 วันที่ 25 มี.ค. 2548 ซึ่งปัจจุบันยังคงบังคับใช้อยู่ โดยเงื่อนไขในข้อ 2 กำหนดให้บริษัทเป็นผู้ได้รับอนุญาตเพียงรายเดียว ดังนั้นจึงเป็นสิทธิโดยชอบของบริษัท ที่จะบริหารจัดการใดๆ ภายใต้สิทธิและข้อกำหนดเงื่อนไขต่างๆ ที่สัญญากำหนดไว้ การยินยอมให้ผู้ประกอบการรายอื่น ส่งผลกระทบโดยตรงกับปริมาณการต่างๆ ที่บริษัทได้ยื่นเสนอค่าตอบแทนให้แก่ ทอท. บนพื้นฐานของการได้รับสิทธิในการเป็นผู้ประกอบการรายเดียว ซึ่งไม่เป็นธรรมกับบริษัท และเป็นการละเมิดเงื่อนไขสัญญา หากมีการดำเนินการใดๆ อันเป็นการละเมิดสัญญาหรือข้อตกลงดังกล่าว จึงขอสงวนสิทธิในการดำเนินการตามกฎหมายกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้องต่างๆ รวมถึงการใช้สิทธิทางศาล เพื่อเป็นการปกป้องสิทธิโดยชอบของ บริษัท คิงเพาเวอร์ฯ

พล.อ.วิทวัส กล่าวว่าผู้ตรวจการแผ่นดิน ได้มีคำวินิจฉัยต่อกรณีดังกล่าวไปแล้วว่าควรเปิดจุดส่งมอบสินค้าแก่ผู้ประกอบการรายอื่น เพราะมิได้เกี่ยวข้องกับการซื้อขายสินค้าแต่อย่างใด ขณะที่บริษัท คิงเพาเวอร์ฯ ยังมีรายได้จากการเก็บค่าธรรมเนียมและค่าบริการจากผู้ประกอบการรายอื่น สามารถดำเนินธุรกิจได้ โดยบริษัท ก็จะมีรายได้เป็นผลดีกับบริษัท คิงเพาเวอร์ ฯ และผู้ประกอบการรายอื่น มิได้เกิดผลกระทบหรือละเมิดสัญญาตามที่บริษัท คิงเพาเวอร์ฯ อ้างแต่อย่างใด เป็นประโยชน์ต่อผู้บริโภค ยกระดับความสามรถในการแข่งขันทางการค้าของประเทศ และสอดคล้องกับนโยบายรัฐ การที่ ทอท.ไม่สามารถดำเนินการได้ตามข้อเสนอแนะของผู้ตรวจการแผ่นดินได้โดยไม่มีเหตุผลอันสมควร จึงเป็นกรณีที่ไม่อาจหาข้อยุติได้ จึงเสนอให้ ครม.พิจารณา

นางรวิฐา พงศ์นุชิต นายกสมาคมการค้าร้านค้าปลอดอากรไทย กล่าวว่า อยากให้รัฐบาลพิจารณาการจัดตั้งจุดส่งมอบสินค้าสาธารณะ (Pick-up counter) โดยเร็วเนื่องจากปัญหาดังกล่าวยืดเยื้อมานาน และตลอดหลายปีที่ผ่านมา ทางสมาคมฯ ได้เรียกร้องให้ ทอท. เปิดจุดส่งมอบสินค้าสาธารณะ เพื่อให้ผู้ประกอบการรายอื่นที่ได้รับอนุมัติจากกรมศุลกากรได้ใช้ร่วมกัน และให้เป็นไปตามคำวินิจฉัยของผู้ตรวจการแผ่นดินที่ให้เหตุผลว่าการที่ ทอท. อนุญาตให้ผู้ประกอบการรายเดียวเป็นผู้ตั้งจุดส่งมอบสินค้าอาจมีลักษณะเข้าข่ายเป็นการเลือกปฏิบัติหรือปิดกั้นเสรีทางการค้า ไม่อำนวยความสะดวกแก่ประชาชน และอาจเป็นการจำกัดสิทธิของผู้ประกอบกิจการร้านค้าปลอดอากรขาออกในเมืองรายอื่น ซึ่งไม่เป็นไปตามนโยบายของรัฐบาลในการส่งเสริมการค้าการลงทุนจากต่างประเทศ

ข่าวที่เกี่ยวข้อง

ข่าวล่าสุด