Spring News

เปิดคุณสมบัติ ต้องห้าม อดรับเงินจาก เราชนะ

17 ม.ค. 2564 เวลา 4:22 น. 3

ลงทะเบียนรับเงินเยียวยาโควิด-19 ผ่าน www.เราชนะ.com ใครมีคุณสมบัติต้องห้ามตามนี้ อดรับเงินเลย

ความคืบหน้ามาตรการเราชนะ ที่กระทรวงการคลังจะเสนอให้ที่ประชุมคณะรัฐมนตรี(ครม.) พิจารณาในวันที่ 19 มกราคม 2564 ด้วยการจ่ายเงินเยียวยาโควิดรอบ 2 ให้กับผู้ที่ได้รับสิทธิคนละ 3,500 บาทต่อคนต่อเดือน เป็นระยะเวลา 2 เดือน รวม 7,000 บาทต่อคนต่อเดือน ขณะนี้ค่อนข้างเป็นที่ชัดเจนแล้วว่า ประชาชนหลายกลุ่มที่ได้รับเงินเยียวยาจากมาตรการอื่นๆของรัฐบาลตามมติครม.ก่อนหน้านี้ จะไม่ถูกตัดสิทธิที่ได้รับ และยังมีสิทธิลงทะเบียนรับเงินเยียวยาเพิ่มเติมผ่าน www.เราชนะ.com

นายอาคม เติมพิทยาไพสิฐ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลัง ประเมินว่า มาตรการเยียวยาบรรเทาผลกระทบประชาชนจากโควิด-19 ระลอกใหม่ ในชื่อเราชนะ จะมีประชาชนได้รับสิทธิกว่า 30-35 ล้านคน พร้อมยืนยันว่า ผู้ถือบัตรสวัสดิการแห่งรัฐ หรือ บัตรคนจน จะได้รับสิทธิทั้งหมด เพราะเป็นกลุ่มผู้มีรายได้น้อย ส่วนคนที่ได้รับสิทธิคนละครึ่ง เยียวยาเกษตรกร จะต้องลงทะเบียนรับสิทธิใหม่ หากไม่มี "คุณสมบัติต้องห้าม" ตามที่กระทรวงการคลังกำหนดก็จะได้รับรับเงินเยียวยา 3,500 บาทจากเราชนะเช่นกัน

คุณสมบัติต้องห้าม (เบื้องต้น)
1.อายุไม่ครบ 18 ปีบริบูรณ์
2. กลุ่มข้าราชการ พนักงานรัฐวิสาหกิจ และเจ้าหน้าที่รัฐ
3. กลุ่มผู้มีรายได้สูง
4. แรงงานที่ได้รับสิทธิจากประกันสังคม

แหล่งข่าวจากกระทรวงการคลังยืนยันกับฐานเศรษฐกิจว่าการจ่ายเงินเยียวยารอบ 2 ผ่านมาตรการเราชนะครั้งนี้ จะไม่มีการตัดสิทธิประชาชนที่ได้รับความช่วยเหลือจากมาตรการอื่นๆของรัฐบาล เพราะเป็นคนละวัตถุประสงค์การช่วยเหลือ ส่งผลให้ประชาชนหลายกลุ่มได้รับเงินเยียวยาจากรัฐบาลหลายต่อ  เพื่อให้เกิดความเข้าใจ ฐานเศรษฐกิจ จึงขอสรุปกลุ่มที่ได้เงินเยียวยา 3,500 หลายต่อ ดังนี้ 1. กลุ่มผู้ถือบัตรสวัสดิการแห่งรัฐ 14 ล้านคน จะได้รับสิทธิ ดังนี้ - เงินเยียวยาจากเราชนะ จำนวน 3,500 บาทต่อคนต่อเดือน เป็นระยะเวลา 2 เดือน -เงินช่วยเหลือค่าซื้อสินค้าอุปโภค บริโภค จากร้านธงฟ้า จำนวน  500 บาทต่อคนต่อเดือน นอกจากนี้ ผู้ถือบัตรสวัสดิการแห่งรัฐ จะได้สิทธิอื่นอีก อาทิ ค่ารถโดยสารสาธารณะ สิทธิการลดค่าไฟ หากใช้กำลังไฟตามที่กำหนดไว้ในเงื่อนไข สิทธิการลดค่าน้ำประปา รวมถึงการได้สิทธิคืนภาษี VAT 5 % ด้วย 2. กลุ่มเปราะบาง ประกอบด้วย กลุ่มผู้สูงอายุ (อายุ 60 ปีขึ้นไป) และ กลุ่มผู้พิการ จะได้รับสิทธิ ดังนี้

- เงินเยียวยาจากเราชนะ จำนวน 3,500 บาทต่อคนต่อเดือน เป็นระยะเวลา 2 เดือน
- ผู้สูงอายุ ได้รับเงินช่วยเหลือ “เบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ“ 600-1,000 บาทต่อคนต่อเดือน
- คนการ ได้เงินช่วยเหลือเป็นเบี้ยเลี้ยง 800 บาทต่อคนต่อเดือน  3. กลุ่ม คนละครึ่ง ที่ไม่มีคุณสมบัติต้องห้าม จะได้รับสิทธิ ดังนี้
- เงินเยียวยาจากเราชนะ จำนวน 3,500 บาทต่อคนต่อเดือน เป็นระยะเวลา 2 เดือน
- ค่าใช้จ่ายสำหรับการซื้อสินค้าอุปโภคบริโภค 3,500 บาท
 

นอกจากกลุ่มต่างๆที่กล่าวมาแล้ว ในส่วนขอเกษตรกร หากทุกคนในครัวเรือนไม่มีคุณสมบัติต้องห้าม 4 ข้อตามเงื่อนไข ก็จะสามารถลงทะเบียนรับสิทธิเงินเยียวยา 3,500 บาท จากมาตรการเราชนะได้ ซึ่งจะแตกต่างจากการจ่ายเงินเยียวยาเกษตรกรในรอบแรกที่กำหนดให้ผู้ที่ได้รับสิทธิเป็นผู้ที่ขึ้นทะเบียนเกษตรกรกับกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ ครัวเรือนละ 1 คนเท่านั้น ข้อควรรู้การจ่ายเงินเยียวยาโควิดรอบ 2 ผ่านมาตรการเราชนะ จะไม่สนใจว่ากลุ่มใดจะได้รับเงินเยียวยา เพราะจะนำเงื่อนไขใหม่เกี่ยวกับการกำหนดคุณสมบัติต้องห้ามของคนที่ไม่ได้รับสิทธิ หรือ Negative list มาใช้ หากผู้ที่จะขอรับสิทธิไม่มี "คุณสมบัติต้องห้ามตามที่กระทรวงการคลังกำหนดก็สามารถลงทะเบียนรับเงินเยียวยา 3,500 บาท เป็นระยะเวลา 2 เดือน รวม 7,000 บาทได้ 

อย่างไรก็ตามต้องรอรายละเอียดอย่างเป็นทางการจากมติคณะรัฐมนตรีในวันที่ 19 มกราคม 2564 นี้อีกครั้ง

ข่าวที่เกี่ยวข้อง

ข่าวล่าสุด