svasdssvasds

สายรักษ์โลก ต้องทำงานแบบกรีนๆ ! ส่อง 5 สายงานสีเขียว "Green Job"

สายรักษ์โลก ต้องทำงานแบบกรีนๆ ! ส่อง 5 สายงานสีเขียว "Green Job"

ใครที่กำลังหางานอยู่ จะพามาเปิด 5 สายงานสีเขียว "Green Job" ที่น่าจับตาแห่งปี 2024 รับเทรนด์ "เศรษฐกิจสีเขียว"มาเเรง โอกาสทองของตลาดเเรงงาน โดย TCDC

ยุคนี้สมัยนี้จะทำธุรกิจ หรืออะไรต้องใส่รักษ์โลก แม้กระทั่งแต่งานทำ คนยังหันมาใส่ใจงานที่รักษ์โลกมากขึ้นงานสีเขียวในโครงการสิ่งแวดล้อมแห่งสหประชาชาติ (UNEP) ถูกกำหนดให้เป็น "ตำแหน่งในกิจกรรมด้านการเกษตร การผลิต การวิจัยและพัฒนา การบริหาร และการบริการที่มุ่งรักษาหรือฟื้นฟูคุณภาพสิ่งแวดล้อมอย่างมีนัยสำคัญ

 

งานด้านสิ่งแวดล้อม คืองานที่มีจุดมุ่งหมายในการปกป้องและส่งเสริมสิ่งแวดล้อม หรืองานที่คำนึงถึงผลกระทบต่อสุขภาพของโลกตลอดเวลาและพยายามลดผลกระทบให้เหลือน้อยที่สุด มีสายงานที่มีการคาดการณ์ว่าเป็นสายงานที่น่าจับตามองแห่งปี 2024 นั่นก็คือ "สายงานสีเขียว" Green Job อ้างอิงจากรายงาน "เจาะเทรนด์โลก 2024" โดย TCDC ตามรายละเอียดดังนี้

1. ผู้จัดการฝ่ายความยั่งยืน (Sustainability Manager)

ผู้จัดการด้านความยั่งยืน หรือหัวหน้าเจ้าหน้าที่ด้านความยั่งยืน มีหน้าที่วิเคราะห์ผลกระทบทางนิเวศวิทยาและสังคมของบริษัท และมีบทบาทพัฒนากลยุทธ์ในการปรับโมเดลธุรกิจ และการดำเนินธุรกิจให้สอดคล้องกับเป้าหมายการผลิตแบบหมุนเวียน และการฟื้นฟูสิ่งแวดล้อมอย่างเป็นระบบ

2. ช่างเทคนิคกังหันลม (Wind Turbine Technician)

บทบาทนี้มีหน้าที่รับผิดชอบในการติดตั้งใช้งาน บำรุงรักษา และซ่อมแซมกังหันลม ข้อมูลจากสมาคมพลังงานโลก (World Wind Energy Association : WWEA) ระบุว่ามูลค่าธุรกิจกังหันลมในตลาดโลกเพิ่มขึ้น โดยตั้งแต่ปี 2021 มีกังหันลมที่มีกำลังการผลิตรวม 97.5 กิกะวัตต์ได้ถูกติดตั้งทั่วโลก

3. นักนิเวศวิทยา (Ecologist)

ทำหน้าที่ศึกษาความสัมพันธ์ระหว่างพืช สัตว์ มนุษย์ และสิ่งแวดล้อม โดยสำรวจผลกระทบที่ต่างฝ่ายมีต่อกัน รวมถึงศึกษาประเด็นที่เกี่ยวข้องกับสิ่งแวดล้อม เพื่อทำความเข้าใจสาเหตุและพัฒนาวิธีการแก้ไข

4. ที่ปรึกษาด้านพลังงานแสงอาทิตย์ (Solar Consultant)

เป็นผู้เชี่ยวชาญด้านอุปกรณ์ที่ใช้พลังงานแสงอาทิตย์ เช่น แผงโซลาร์เซลล์ เนื่องด้วยการเพิ่มกำลังการผลิตหมุนเวียนทั่วโลกในปี 2020 ขยายตัวมากกว่า 45% จากปี 2019 ที่ปรึกษาด้านพลังงานแสงอาทิตย์ทำหน้าที่อำนวยความสะดวกและช่วยเหลือลูกค้า ทั้งเชิงพาณิชย์และเอกชนในการเลือกระบบพลังงานแสงอาทิตย์ที่มีประสิทธิภาพสูงสุดตามความต้องการ

5. ผู้เชี่ยวชาญด้านสุขภาพสิ่งแวดล้อมและความปลอดภัย (Environtmental Health and Safety Specialist)

ทำหน้าที่ตรวจสอบและติดตามเทคโนโลยี เครื่องจักร และกระบวนการต่าง ๆ เพื่อให้มั่นใจว่าได้มาตรฐานความปลอดภัยด้านสิ่งแวดล้อมที่กำหนดโดยรัฐบาลระดับชาติ และนานาชาติ และเป็นไปตามมาตรฐานของธุรกิจ จำเป็นต้องมีความรู้เฉพาะทางเกี่ยวกับนโยบาย และข้อกำหนดในหลายอุตสาหกรรม

ข่าวที่เกี่ยวข้อง

ที่มา: ฐานเศรษฐกิจออนไลน์

related