ราชกิจจาฯโปรดเกล้าฯแต่งตั้งตำรวจ 194 นาย

14 ธ.ค. 2560 เวลา 0:08 น.

ติดตามข่าวสารได้ที่ https://www.springnews.co.th

วันที่ 14 ธ.ค.60  เว็บไซต์ราชกิจจานุเบกษา เผยแพร่ ประกาศสํานักนายกรัฐมนตรี เรื่อง แต่งตั้งข้าราชการ ตํารวจ มีพระราชโองการโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมแต่งตั้งข้าราชการตํารวจให้ดํารงตําแหน่งต่างๆ จํานวน ๑๙๔ ราย ดังนี้

1. พลตํารวจเอก วิระชัย ทรงเมตตา ที่ปรึกษา สบ ๑๐ (ด้านป้องกันปราบปรามอาชญากรรม) ดํารงตําแหน่ง รองผู้บัญชาการตํารวจแห่งชาติ

2. พลตํารวจเอก สุชาติ ธีระสวัสดิ์ ที่ปรึกษา (สบ ๑๐) (ด้านความมั่นคงและกิจการพิเศษ) ดํารงตําแหน่ง จเรตํารวจแห่งชาติ

3. พลตํารวจโท ชนสิษฎ์ วัฒนวรางกูร ผู้บัญชาการ ตํารวจภูธรภาค ๓ ดํารงตําแหน่ง รองจเรตํารวจแห่งชาติ (สบ ๙)

4. พลตํารวจโท ณัฐธร เพราะสุนทร ผู้บัญชาการ สํานักงานตรวจคนเข้าเมือง ดํารงตําแหน่ง ผู้ช่วยผู้บัญชาการตํารวจแห่งชาติ

5. พลตํารวจโท วิสนุ ปราสาททองโอสถ ผู้บัญชาการ สํานักงานกําลังพล ดํารงตําแหน่ง ผู้ช่วยผู้บัญชาการตํารวจแห่งชาติ

6. พลตํารวจโท ชาญเทพ เสสะเวช ผู้บัญชาการ ตํารวจภูธรภาค ๑ ดํารงตําแหน่ง ผู้บัญชาการตํารวจนครบาล

7. พลตํารวจตรี ธณัท วงศ์สุวรรณ รองผู้บัญชาการศึกษา ดํารงตําแหน่ง ผู้บัญชาการ สํานักงานกําลังพล

8. พลตํารวจตรี สราวุฒิ การพานิช รองผู้บัญชาการตํารวจสันติบาล ดํารงตําแหน่ง ผู้บัญชาการตํารวจสันติบาล

ติดตามรายละเอียดทั้งหมดได้จาก : http://www.ratchakitcha.soc.go.th/DATA/PDF/2560/E/309/12.PDF

ทั้งนี้ ตั้งแต่วันที่ ๑ ตุลาคม พ.ศ. ๒๕๖๐ เป็นต้นไป ประกาศ ณ วันที่ ๑๓ ธันวาคม พ.ศ. ๒๕๖๐ ผู้รับสนองพระราชโองการ พลเอก ประยุทธ์ จันทร์โอชา นายกรัฐมนตรี  ซึ่งมีรายงานเพิ่มเติมว่า หลังจากที่มีโปรดกล้า ต่อจากนี้สำนักงานตำรวจแห่งชาติ (ตร.) จะต้องทำโผโยกย้ายระดับรองผู้การ ผู้กำกับ สารวัตร ต่อไป โดยคาดว่าจะเริ่มทำในต้นปี 2561

 

ข่าวที่เกี่ยวข้อง

ข่าวล่าสุด