การตลาด ข่าว

รมว.พม. ลงพื้นที่เยี่ยมสถานสงเคราะห์เด็กและเยาวชน

 

 

พลเอก อนันตพร กาญจนรัตน์ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ (รมว.พม.) ลงพื้นที่เยี่ยมสถานสงเคราะห์เด็กและเยาวชน พร้อมติดตามการดำเนินงานทีม One Home จังหวัดปทุมธานี นอกจากนี้ เยี่ยมชมการดำเนินงานด้านเด็ก และ เยาวชน 

วานนี้ (11 ม.ค. 61) เวลา 14.30 น. พลเอก อนันตพร กาญจนรัตน์ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ (รมว.พม.) พร้อมด้วยคณะผู้บริหารกระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ หรือ พม. ลงพื้นที่ตรวจเยี่ยมหน่วยงานในสังกัด
กรมกิจการเด็กและเยาวชน (ดย.) และ เป็นประธานการประชุมการขับเคลื่อนงานและติดตามความก้าวหน้า
ในการดำเนินงานตามนโยบาย One Home จังหวัดปทุมธานี ณ สถานสงเคราะห์เด็กอ่อนรังสิต อำเภอธัญบุรี จังหวัดปทุมธานี นอกจากนี้ เยี่ยมชมการดำเนินงานด้านเด็ก และ เยาวชน พร้อมทั้งให้กำลังใจเด็ก และ เยาวชนที่อยู่ในความดูแลของ
สถานแรกรับเด็กหญิงบ้านธัญญพร และ สถานสงเคราะห์เยาวชนมูลนิธิมหาราช อำเภอธัญบุรี จังหวัดปทุมธานี

กระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ (พม.) ภายใต้ นโยบายของรัฐบาล พร้อม ขับเคลื่อนงาน เพื่อ ให้ประชาชนกลุ่มเป้าหมาย ได้เข้าถึงสิทธิ และ สวัสดิการของรัฐอย่างทั่วถึง ซึ่ง ทุกจังหวัดจะมีทีม One Home เป็นกลไกบูรณาการความร่วมมือของทุกหน่วยงานในสังกัดกระทรวง พม. สำหรับการประชุมการขับเคลื่อนงาน และติดตามความก้าวหน้า

ในการดำเนินงานตามนโยบาย One Home จังหวัดปทุมธานี ในครั้งนี้ กระทรวง พม. ได้กำหนดแนวทางการดำเนินงานร่วมกันดังนี้ (1) การยกระดับการเป็นเจ้าภาพด้านสังคม ผลักดันให้เกิดแผนงานด้านการพัฒนาสังคมในพื้นที่

(2) การพัฒนาระบบข้อมูลด้านสังคม สำนักงานพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์จังหวัด ต้องเป็นศูนย์กลาง
ข้อมูลของการบริหารยุทธศาสตร์สังคมระดับจังหวัด และ สามารถเชื่อมโยงข้อมูลการพัฒนาระบบฐานข้อมูลด้านสังคม (Big Data) และ (3) การสนับสนุนให้อำเภอ และองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น มีส่วนร่วม เป็นหุ้นส่วนในการพัฒนาสังคม
การช่วยเหลือผู้ประสบปัญหา พัฒนาคุณภาพชีวิตประชาชน ในทุกช่วงวัย ทั้งนี้ ขอให้เน้นการทำงานเป็นทีม มุ่งผลสัมฤทธิ์
ที่เกิดประโยชน์แก่กลุ่มเป้าหมายให้มากที่สุด โดย การปฏิบัติงานบนพื้นฐานของหลักธรรมาภิบาล ซื่อสัตย์ โปร่งใส
และ สามารถตรวจสอบได้

พลเอก อนันตพร กล่าวทิ้งท้าย ว่า “กระทรวง พม. โดยกรมกิจการเด็กและเยาวชน (ดย.) มีภารกิจเกี่ยวกับการส่งเสริม และ พัฒนาศักยภาพ
ของเด็กและเยาวชน การคุ้มครองและพิทักษ์สิทธิเด็กและเยาวชน การส่งเสริมสวัสดิการเด็กและครอบครัว
ด้วยการกําหนดนโยบาย มาตรการ กลไก ส่งเสริม สนับสนุนภาครัฐ และภาคเอกชน ติดตาม ประเมินผลการดําเนินงานตามนโยบาย เพื่อ ให้เด็กและเยาวชน มีคุณภาพชีวิตที่ดีและ มีความมั่นคงในการดํารงชีวิต

สำหรับการตรวจเยี่ยมสถานรองรับในสังกัด ดย. ได้แก่ (1) สถานสงเคราะห์เด็กอ่อนรังสิต ได้เยี่ยมชมกิจกรรมมอนเตสซอรี่ กิจกรรมนาฏศิลป์ และ ดนตรีไทย (อังกะลุง) และ กิจกรรม Babyexercise (2) สถานแรกรับเด็กหญิงบ้านธัญญพร ได้เยี่ยมชม“บ้านเด็กเบเกอรี่” สาธิตการทำขนม การชงกาแฟของเด็ก และ (3) สถานสงเคราะห์เยาวชนมูลนิธิมหาราช เพื่อ ทำพิธีเปิดสนามฟุตบอล มอบอุปกรณ์กีฬา และ ชมการแข่งขันฟุตบอล ระหว่างทีม DCY (เด็กและเยาวชนในสถานรองรับ ดย.) และ ทีมสภาเด็กและเยาวชนเทศบาลเมืองท่าโขลง จังหวัดปทุมธานี พร้อมทั้ง ให้กำลังใจเด็กและเยาวชนในสถานรองรับ
ให้มุ่งมั่น พัฒนาตนเอง เพื่อเติบโตเป็นพลเมืองที่ดี มีคุณภาพ และ เป็นกำลังสำคัญของประเทศชาติต่อไป”

***รับชมคลิป***