svasdssvasds

ป.ป.ช .ฟันซ้ำอาญา อดีต นอภ. กบินทร์บุรี พร้อมพวกอีก 3 "ทุจริตขุดลอกคลอง"

ป.ป.ช .ฟันซ้ำอาญา อดีต นอภ. กบินทร์บุรี พร้อมพวกอีก 3 "ทุจริตขุดลอกคลอง"

ป.ป.ช. ได้เผยแพร่มติคณะกรรมการ ป.ป.ช. ชี้มูลความผิด นายธัมมารัตน์ นาคทอง และพวก 3 ราย ได้มีการแจ้งผลพิจารณาส่งสำนวน ไปยังอัยการสูงสุดเพื่อดำเนินคดีอาญา

วานนี้ (8 ก.ย.62) ผู้สื่อข่าวรายงาน เว็บไซต์สำนักงานคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการทุจริตแห่งชาติ (ป.ป.ช.) ได้เผยแพร่มติคณะกรรมการป.ป.ช. ชี้มูลความผิด นายธัมมารัตน์ นาคทอง เมื่อครั้งดำรงตำแหน่ง นายอำเภอกบินทร์บุรี จังหวัดปราจีนบุรี และพวก 3 ราย คือ นายประยูร สมโภชน์ สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัดปราจีนบุรี นายสมเกียรติ สมโภชน์ นายกองค์การบริหารส่วนตำบลหาดนางแก้ว อำเภอกบินทร์บุรี จังหวัดปราจีนบุรี และนายศิวพจน์ คูวิจิตรสุวรรณ เมื่อครั้งดำรงตำแหน่ง นายกองค์การบริหารส่วนตำบลนาแขม อำเภอกบินทร์บุรี จังหวัดปราจีนบุรี ในคดีกล่าวหาทุจริตโครงการจ้างเหมา ขุดลอกคลองและสระน้ำ ปี พ.ศ.2548

ป.ป.ช .ฟันซ้ำอาญา อดีต นอภ. กบินทร์บุรี พร้อมพวกอีก 3 \"ทุจริตขุดลอกคลอง\"

โดยคณะกรรมการ ป.ป.ช. พิจารณาสำนวนไต่สวนคดีแล้ว เห็นว่า นายธัมมารัตน์ นาคทอง มีมูลความผิดทางอาญา ตามประมวลกฎหมายอาญา มาตรา 151 มาตรา 157 ประกอบมาตรา 91 ฐานเป็นเจ้าหน้าที่ในหน่วยงานของรัฐ กระทำความผิดตามพระราชบัญญัตินี้ หรือกระทำการใดๆ โดยมุ่งหมายมิให้มี การแข่งขันราคาอย่างเป็นธรรม เพื่อเอื้ออำนวยแก่ผู้เข้าทำการเสนอราคา รายใดให้เป็นผู้มีสิทธิทำสัญญากับ หน่วยงานของรัฐ ตามพระราชบัญญัติ ว่าด้วยความผิดเกี่ยวกับการเสนอราคา ต่อหน่วยงานของรัฐ พ.ศ.2542 มาตรา 12 ประกอบ ประมวลกฎหมายอาญา มาตรา 91 และมีมูลความผิดทางวินัยอย่างร้ายแรง ฐานปฏิบัติหรือละเว้นการปฏิบัติหน้าที่ ราชการโดยมิชอบ เพื่อให้ตนเองหรือผู้อื่น ได้ประโยชน์ที่มิควรได้ เป็นการทุจริต ต่อหน้าที่ราชการ ฐานปฏิบัติหน้าที่ราชการ โดยจงใจไม่ปฏิบัติตามกฎหมาย ระเบียบ ของทางราชการ มติคณะรัฐมนตรี หรือ นโยบายของรัฐบาล อันเป็นเหตุให้เสียหาย แก่ราชการอย่างร้ายแรง และ ฐานกระทำการอื่นใดอันได้ชื่อว่าเป็น ผู้ประพฤติชั่วอย่างร้ายแรง ตามพระราช บัญญัติระเบียบข้าราชการพลเรือน พ.ศ.2535 มาตรา 82 วรรคสาม มาตรา 85 วรรคสอง และมาตรา 98 วรรคสอง

นายประยูร สมโภชน์ นายสมเกียรติ สมโภชน์ และ นายศิวพจน์ คูวิจิตรสุวรรณ มีมูลความผิดทางอาญา ฐานเป็นผู้สนับสนุนเจ้าพนักงานตามประมวลกฎหมายอาญา มาตรา 151 ประกอบมาตรา 86 และมาตรา 91 ฐานเป็นผู้สนับสนุนเจ้าหน้าที่ในหน่วยงานของรัฐ กระทำความผิดตามพระราชบัญญัตินี้ หรือกระทำการใด ๆ โดยมุ่งหมายมิให้มีการแข่งขันราคาอย่าง เป็นธรรม เพื่อเอื้ออำนวยแก่ผู้เข้าทำการเสนอราคา รายใดให้เป็นผู้มีสิทธิทำสัญญากับหน่วยงานของรัฐ ตามพระราชบัญญัติว่าด้วยความผิดเกี่ยวกับ การเสนอราคาต่อหน่วยงานของรัฐ พ.ศ.2542 มาตรา 12 ประกอบประมวลกฎหมายอาญา มาตรา 86 และมาตรา 91

สำหรับความผิดทางวินัย เนื่องจาก กรมการปกครอง ได้มีคำสั่งลงโทษไล่ นายธัมมารัตน์ นาคทอง ออกจาก ราชการแล้ว จึงไม่มีเหตุต้องส่งเรื่องไป ให้ผู้บังคับบัญชาดำเนินการทางวินัยกับ นายธัมมารัตน์ นาคทอง ตามพระราช บัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญว่าด้วยการ ป้องกันและปราบปรามการทุจริต พ.ศ.2561 มาตรา 91 (2) อีก

เบื้องต้น ได้มีการแจ้งผลพิจารณา ของคณะกรรมการ ป.ป.ช. ให้ผู้บังคับบัญชาทราบส่งสำนวนการไต่สวนข้อเท็จจริง ไปยังอัยการสูงสุดเพื่อดำเนินคดีอาญาแล้ว

related