ราชกิจจาฯ โปรดเกล้าฯ "อายุตม์ สินธพพันธุ์" เป็นอธิบดีกรมราชทัณฑ์ คนใหม่

24 ก.ย. 2563 เวลา 1:12 น.

ราชกิจจานุเบกษา เผยแพร่ประกาศสำนักนายกรัฐมนตรี เรื่อง แต่งตั้งข้าราชการพลเรือนสามัญ

 เว็บไซต์ราชกิจจานุเบกษา เผยแพร่ประกาศสำนักนายกรัฐมนตรี เรื่อง แต่งตั้งข้าราชการพลเรือนสามัญ

มีพระบรมราชโองการโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้ข้าราชการพลเรือนสามัญ สังกัดกระทรวงยุติธรรม พ้นจากตำแหน่ง และแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งประเภทบริหารระดับสูง จำนวน ๖ ราย ดังนี้

1. นายนิยม เติมศรีสุข พ้นจากตำแหน่ง เลขาธิการคณะกรรมการป้องกันและปราบปราม ยาเสพติด ส านักงานคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามยาเสพติด และแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่ง รองปลัดกระทรวง สำนักงานปลัดกระทรวง

2. นายสหการณ์ เพ็ชรนรินทร์ พ้นจากตำแหน่ง อธิบดีกรมพินิจและคุ้มครองเด็ก และเยาวชน และแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่ง รองปลัดกระทรวง สำนักงานปลัดกระทรวง

3. พันตำรวจโท วรรณพงษ์ คชรักษ์ พ้นจากตำแหน่ง ผู้อำนวยการสถาบันนิติวิทยาศาสตร์ และแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่ง อธิบดีกรมพินิจและคุ้มครองเด็กและเยาวชน

4. พันตำรวจเอก ทรงศักดิ์ รักศักดิ์สกุล พ้นจากตำแหน่ง ผู้ตรวจราชการกระทรวง สำนักงานปลัดกระทรวง และแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่ง ผู้อำนวยการสถาบันนิติวิทยาศาสตร์

5. นายอายุตม์ สินธพพันธุ์ พ้นจากตำแหน่ง ผู้ตรวจราชการกระทรวง สำนักงานปลัดกระทรวง และแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่ง อธิบดีกรมราชทัณฑ์

 

6. นายวิชัย ไชยมงคล พ้นจากตำแหน่ง ที่ปรึกษาการป้องกันและปราบปรามยาเสพติด (นักวิเคราะห์นโยบายและแผนทรงคุณวุฒิ) สำนักงานคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามยาเสพติด และแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่ง เลขาธิการคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามยาเสพติด สำนักงาน คณะกรรมการป้องกันและปราบปรามยาเสพติด

ทั้งนี้ ตั้งแต่วันที่ ๑ ตุลาคม พ.ศ. ๒๕๖๓ เป็นต้นไป ประกาศ ณ วันที่ 23 กันยายน พ.ศ. ๒๕๖3

ผู้รับสนองพระบรมราชโองการ

พลเอก ประยุทธ์ จันทร์โอชา นายกรัฐมนตรี

ราชกิจจานุเบกษา เผยแพร่ประกาศสำนักนายกรัฐมนตรี เรื่อง แต่งตั้งข้าราชการพลเรือนสามัญ