เปิดรายชื่อ ส.ส.-ส.ว. ใครโหวต 432 ต่อ 256 ยื้อแก้ รธน.

25 ก.ย. 2563 เวลา 6:57 น.

เปิดรายชื่อ 717 ส.ส.-ส.ว. หลังมติสภา 432 ต่อ 256 ยื้อแก้รัฐธรรมนูญ

 

การประชุมรัฐสภา เพื่อพิจารณาร่างรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย แก้ไขเพิ่มเติม (ฉบับที่..) พุทธศักราช .. วาระขอให้ตั้งคณะกรรมาธิการพิจารณาก่อนรับหลักการ ตามข้อบังคับการประชุมฯ พ.ศ. 2563 ข้อ 121 วรรคสาม มีจำนวนผู้ร่วมประชุม 717 ราย เห็นด้วย 432 ราย ไม่เห็นด้วย 256 ราย งดออกเสียง 28 ราย และไม่ลงคะแนน 1 ราย ดังรายชื่อดังต่อไปนี้

เปิดรายชื่อ 717 ส.ส.-ส.ว. หลังมติสภา 432 ต่อ 256 ยื้อแก้รัฐธรรมนูญ

เปิดรายชื่อ 717 ส.ส.-ส.ว. หลังมติสภา 432 ต่อ 256 ยื้อแก้รัฐธรรมนูญ

เปิดรายชื่อ 717 ส.ส.-ส.ว. หลังมติสภา 432 ต่อ 256 ยื้อแก้รัฐธรรมนูญ

เปิดรายชื่อ 717 ส.ส.-ส.ว. หลังมติสภา 432 ต่อ 256 ยื้อแก้รัฐธรรมนูญ

เปิดรายชื่อ 717 ส.ส.-ส.ว. หลังมติสภา 432 ต่อ 256 ยื้อแก้รัฐธรรมนูญ

เปิดรายชื่อ 717 ส.ส.-ส.ว. หลังมติสภา 432 ต่อ 256 ยื้อแก้รัฐธรรมนูญ

เปิดรายชื่อ 717 ส.ส.-ส.ว. หลังมติสภา 432 ต่อ 256 ยื้อแก้รัฐธรรมนูญ

เปิดรายชื่อ 717 ส.ส.-ส.ว. หลังมติสภา 432 ต่อ 256 ยื้อแก้รัฐธรรมนูญ