ประวัติ เจ้าคุณพระสินีนาฏ พิลาสกัลยาณี 26 ม.ค. วันคล้ายวันเกิด 36 ปี

26 ม.ค. 2564 เวลา 8:30 น. 978

ประวัติ เจ้าคุณพระสินีนาฏ พิลาสกัลยาณี ในพระบาทสมเด็จพระวชิรเกล้าเจ้าอยู่หัว รัชกาลที่ 10 ทรงบำเพ็ญพระราชกุศล เนื่องในวันคล้ายวันเกิดครบรอบ 36 ปี ณ พระที่นั่งอัมพรสถาน จากนั้น ทรงไถ่ชีวิตโค กระบือ ปล่อยนก และพันธุ์สัตว์น้ำ ณ ท่าวาสุกรี เขตดุสิต

ประวัติ เจ้าคุณพระสินีนาฏ นามเดิม นิรมล อุ่นพรม ชื่อเล่น ก้อย เกิดเมื่อวันที่ 26 มกราคม 2528 ณ จ.น่าน จบการศึกษาระดับชั้นประถมที่โรงเรียนราชปิโยรสา ยุพราชานุสรณ์ และระดับมัธยมศึกษาที่โรงเรียนท่าวังผาพิทยาคม ต.ท่าวังผม จ.น่าน

ประวัติ เจ้าคุณพระสินีนาฏ พิลาสกัลยาณี 26 ม.ค. วันคล้ายวันเกิด 36 ปี

Cr. ภาพจากเพจ พลตรีหญิง เจ้าคุณพระสินีนาฏ พิลาสกัลยาณี

ส่วนระดับอุดมศึกษาสำเร็จปริญญาตรี ที่พยาบาลศาสตรบัณฑิต วิทยาลัยพยาบาลกองทัพบก รุ่นที่ 41 ปี พ.ศ.2551 และเข้ารับราชการตำแหน่งพยาบาลทหารกองทัพบก และในปี พ.ศ. 2555 ได้เข้าเข้ามาถวายงานในตำแหน่ง เจ้าพนักงานในพระองค์ งานศิลปาชีพ 904 ฝ่ายกิจการพิเศษประจำราชสำนัก โครงการในพระองค์ ฝ่ายราชเลขานุการ

 

ประวัติ เจ้าคุณพระสินีนาฏ พิลาสกัลยาณี

ประวัติ เจ้าคุณพระสินีนาฏ พิลาสกัลยาณี 26 ม.ค. วันคล้ายวันเกิด 36 ปี

พ.ศ. 2557 - ดำรงตำแหน่งเจ้าพนักงานในพระองค์ ประเภททั่วไประดับอาวุโส งานพระราชกุศล และพระราชานุเคราะห์ โครงการในพระองค์ ฝ่ายราชเลขานุการ กองกิจการในพระองค์ สมเด็จพระบรมโอรสาธิราชฯ สยามมกุฎราชกุมาร สำนักพระราชวัง

พ.ศ.2558 - ดำรงตำแหน่ง รองผู้บังคับกองร้อยทหารมหาดเล็ก ราชวัลลภรักษาพระองค์ (3) ศูนย์ฝึกทหารมหาดเล็กราชวัลลภรักษาพระองค์ โรงเรียนทหารมหาดเล็กราชวัลลภรักษาพระองค์ หน่วยทหารมหาดเล็กราชวัลลภรักษาพระองค์ หน่วยบัญชาการถวายความปลอดภัยรักษาพระองค์ (อัตราพันตรี)

พ.ศ.2558 - ดำรงตำแหน่ง เจ้าพนักงานในพระองค์ ประเภททั่วไประดับอาวุโส งานพระราชกุศล และพระราชานุเคราะห์ โครงการในพระองค์ ฝ่ายราชเลขานุการ กองกิจการในพระองค์ สมเด็จพระบรมโอรสาธิราชฯ สยามมกุฎราชกุมาร สำนักพระราชวัง

พ.ศ.2559 - ประวัติเจ้าคุณพระสินีนาฏ พิลาสกัลยาณี ดำรงตำแหน่ง ประจำหน่วย ทหารมหาดเล็ก ราชวัลลภรักษาพระองค์ หน่วยบัญชาการถวายความปลอดภัยรักษาพระองค์ (อัตราพันโท)

พ.ศ.2559 - ดำรงตำแหน่ง ประจำหน่วยหน่วยทหารมหาดเล็ก ราชวัลลภรักษาพระองค์ หน่วยบัญชาการถวายความปลอดภัยรักษาพระองค์ (อัตราพันเอก)

พ.ศ.2561 - ดำรงตำแหน่ง ผู้บังคับกองพันราชสำนัก กรมทหารรักษาวังมหาดเล็กราชวัลลภรักษาพระองค์ กองบัญชาการทหารมหาดเล็กราชวัลลภรักษาพระองค์ หน่วยบัญชาการถวายความปลอดภัยรักษาพระองค์ (อัตราพันเอกพิเศษ)

พ.ศ.2561 - ดำรงตำแหน่ง รองผู้บังคับการกรมทหารรักษาวังมหาดเล็กราชวัลลภรักษาพระองค์ กองบัญชาการทหาร มหาดเล็กราชวัลลภรักษาพระองค์ หน่วยบัญชาการถวายความปลอดภัยรักษาพระองค์ (อัตราพันเอกพิเศษ) ปฏิบัติหน้าที่ ผู้บังคับกองพันราชสำนัก กรมทหารรักษาวังมหาดเล็กราชวัลลภรักษาพระองค์ กองบัญชาการทหารมหาดเล็กราชวัลลภรักษาพระองค์ หน่วยบัญชาการถวายความปลอดภัยรักษาพระองค์ (อัตราพันเอกพิเศษ)

ประวัติ เจ้าคุณพระสินีนาฏ พิลาสกัลยาณี 26 ม.ค. วันคล้ายวันเกิด 36 ปี

- พ.ศ. 2562 ดำรงตำแหน่ง ผู้อานวยการกองปฏิบัติการกิจการ ราชสำนัก กรมกิจการวัง (อ) ทหารมหาดเล็กราชวัลลภรักษาพระองค์ กรมฝ่ายเสนาธิการ กองบัญชาการทหารมหาดเล็กราชวัลลภรักษาพระองค์ หน่วยบัญชาการถวายความปลอดภัยรักษาพระองค์ (อัตราพลตรี)

- ปฏิบัติหน้าที่ รองผู้บังคับการกรมทหารรักษาวังมหาดเล็กราชวัลลภรักษาพระองค์ กองบัญชาการทหารมหาดเล็กราชวัลลภรักษาพระองค์ หน่วยบัญชา การถวายความปลอดภัยรักษาพระองค์

- ปฏิบัติหน้าที่ ผู้บังคับกองพันราชสำนัก กรมทหารรักษาวังมหาดเล็กราชวัลลภรักษาพระองค์ กองบัญชาการทหารมหาดเล็กราชวัลลภรักษาพระองค์ หน่วยบัญชาการถวายความปลอดภัยรักษาพระองค์

- ประวัติ เจ้าคุณพระสินีนาฏ พิลาสกัลยาณี ปฏิบัติหน้าที่ราชองครักษ์ในพระองค์พระบาทสมเด็จพระวชิรเกล้าเจ้าอยู่หัว

- 2 ก.ย. 2563 ประกาศราชกิจจานุเบกษา เผยแพร่ประกาศ พระบาทสมเด็จพระปรเมนทรรามาธิบดีศรีสินทรมหาวชิราลงกรณ พระวชิรเกล้าเจ้าอยู่หัว โปรดเกล้าฯ คืนฐานันดรศักดิ์ มีใจความสำคัญ "มิได้เป็นผู้มีมลทินมัวหมอง และได้รับพระราชทานเครื่องราชอิสริยาภรณ์ทุกชั้นตรา"

 

 

 

ข่าวที่เกี่ยวข้อง

ข่าวล่าสุด