Spring News

ประวัติวันมาฆบูชา 2564 ความหมาย ความเป็นมา กิจกรรมตลอดวัน

25 ก.พ. 2564 เวลา 9:28 น. 159

ประวัติวันมาฆบูชา 26 ก.พ. 2564 ตรงกับวันขึ้น 15 ค่ำเดือน 3 ในอดีตเกิดเหตุการณ์พระภิกษุทั้ง 1,250 องค์นั้น ได้มาประชุมกันโดยมิได้นัดหมาย และยังเป็นวันที่พระพุทธเจ้าทรงแสดงโอวาทปาติโมกข์เป็นครั้งแรก มาดูความสำคัญของวันพระใหญ่ หน้าที่ชาวพุทธ และกิจกรรมการทำบุญที่ควรปฏิบัติตนตลอดวัน

ประวัติวันมาฆบูชา 2564 ความหมาย ความเป็นมา กิจกรรมตลอดวัน

วันสำคัญทางพระพุทธศาสนาของชาวพุทธมีมากมายหลายวัน ซึ่งส่วนมากแล้วชาวพุทธอย่างเราจะเข้าวัด ทำบุญ หรือฟังธรรมเป็นต้น ซึ่งในวันศุกร์ที่ 26 กุมภาพันธ์ 2564 ถือเป็นหนึ่งในวันสำคัญทางศาสนาของชาวพุทธ นั่นคือวันมาฆบูชา 2564 

วันมาฆบูชา

ความหมายของวันมาฆบูชา
วันที่มีการบูชาในวันเพ็ญเดือน 3  เนื่องในโอกาสคล้ายวันที่พระพุทธเจ้าทรงแสดงโอวาทปาติโมกข์ ให้แกพระภิกษุจำนวน 1,250 รูป

ความสำคัญของวันมาฆบูชา
วันมาฆบูชา หรือวันขึ้น 15 ค่ำ เดือน 3 เกิดเหตุการณ์อัศจรรย์ขึ้น นั่นคือการที่พระภิกษุสงฆ์จำนวน 1,250 รูปมารวมกันโดยไม่ได้นัดหมาย ณ วัดเวฬุวัน เมืองราชคฤห์ แคว้นมคธ ซึ่งทุกรูปเป็นผู้ได้อภิญญา 6 และได้รับการอุปสมบทจากพระพุทธเจ้าโดยตรง 

ประวัติวันมาฆบูชา

ประวัติวันมาฆบูชา วันนี้พระพุทธเจ้าได้ทรงแสดงโอวาทปาติโมกข์ในที่ประชุมสงฆ์ มีทั้งหลักการอุดมการณ์ และการปฏิบัติที่สามารถนำไปใช้ได้ทุกสังคม เนื้อหาโดยสรุปคือ “ละความชั่วทุกชนิด ทำความดี ให้ถึงพร้อมและทำจิตใจให้ผ่องใส”

พระพุทธเจ้า

ประวัติความเป็นมาของวันมาฆบูชา
หลังจากพระพุทธเจ้าเสด็จเดินทางไปปฏิบัติพุทธกิจแสดงธรรม ณ ถ้ำสุกรขาตาเสร็จสิ้นแล้ว พระองค์ทรงเดินทางกลับมาประทับ ณ วันเวฬุวัน เมืองราชคฤห์ แคว้นมคธ หลังทรงตรัสรู้ล่วงแล้ว 9 เดือน ซึ่งวันที่พระพุทธเจ้าเสด็จกลับมาประทับ ตรงกับวันเพ็ญ เดือน 3 เวลาบ่าย

พระสงฆ์

ซึ่งวันนั้นถือเป็นวันสำคัญของศาสนาพราหมณ์ พระอรหันต์ต่างระลึกได้ แต่เนื่องจากทุกรูปได้เปลี่ยนลัทธิไปนับถือพระธรรมวินัยของพระพุทธเจ้าแล้ว จึงพร้อมใจกันไปเข้าเฝ้าพระพุทธเจ้าโดยมิได้นัดหมาย ถือเป็นเหตุการณ์อัศจรรย์ ที่มีองค์ประกอบสำคัญ 4 ประการ เรียกว่า “วันจาตุรงคสันนิบาต”

โอวาทปาติโมกข์

หรือวันที่เกิดเหตุการณ์พิเศษขึ้นพร้อมกันภายในวันนี้ ดังนี้
1.พระสงฆ์จำนวน 1,250 รูป มาประชุมพร้อมกัน ณ วัดเวฬุวัน เมืองราชคฤห์ แคว้นมคธ โดยไม่ได้นัดหมาย
2.พระภิกศุสงฆ์เหล่านี้ล้วนเป็น "เอหิภิกขุอุปสัมปทา" หรือผู้ที่ได้รับการอุปสมบทโดยตรงจากพระพุทธเจ้า
3. พระภิกศุสงฆ์ทุกรูปที่มาประชุมในครั้งนี้ ล้วนแล้วแต่เป็นพระอรหันต์ผู้ทรงอภิญญา 6 
4. เป็นวันที่พระจันทร์เต็มดวงกำลังเสวยมาฆฤกษ

ทำบุญวันมาฆบูชา

การปฎิบัติตนสำหรับพุทธศาสนาในวันมาฆบูชา
ในช่วงเช้าจะมีการทำบุญตักบาตร ไม่ก็จัดหาอาหารคาวหวานไปทำบุญหรือฟังเทศน์ที่วัด  ในช่วงบ่ายจะฟังพระแสดงพระธรรมเทศนา และกลางคืนจะมีการเวียนเทียนรอบพระอุโบสถพร้อมกับพระภิกษุสงฆ์ โดยสิ่งที่ต้องเตรียมไปคือดอกไม้ และธูปเทียน 

เวียนเทียน

วิธีการเวียนเทียนคือกิจกรรมวันมาฆบูชา เจ้าอาวาสจะนำสวดนะโม 3 จบ หลังจากนั้นกล่าวคำถวายดอกไม้ธูปเทียน ทุกคนว่าตาม จบแล้วจึงเดินเวียนขวา ซึ่งตลอดเวลาให้ระลึกถึงพระพุทธคุณ พระธรรมคุณ พระสังฆคุณ เดินเวียนรอบอุโบสถจนครบ 3 รอบ แล้วนำดอกไม้ ธูปเทียนไปปักบูชาตามจุดที่ทางวัดเตรียมไว้ ถือเป็นอันเสร็จพิธี

 

ประวัติวันมาฆบูชา ความหมาย ความสำคัญ

 

ข่าวที่เกี่ยวข้อง

ข่าวล่าสุด