Spring News

หยุดแชร์ ข่าวปลอม ค่าอาหาร ส.ว. หัวละ 2,500 บาทต่อวัน

10 มี.ค. 2564 เวลา 3:35 น. 3

หยุดแชร์ ข่าวปลอม ค่าอาหารเลี้ยงรับรองสมาชิกวุฒิสภาในการประชุม หัวละ 2,500 ต่อคน ต่อวัน ไม่เป็นความจริง

จากกรณีที่มีการแชร์เรื่อง ค่าอาหารเลี้ยงรับรองสมาชิกวุฒิสภาในการประชุมแต่ละครั้ง โดยข่าวให้รายละเอียดว่า มีการจัดค่าอาหารเลี้ยงรับรองของสมาชิกผู้แทนราษฎรและสมาชิกวุฒิสภา ในอัตราคนละ 2,500 ต่อคน ต่อวัน ซึ่งมีจำนวน 250 คน ค่าจัดอาหารเลี้ยงรับรองก็จะรวมเงินงบประมาณค่าใช้จ่าย จำนวนทั้งสิ้น 625,000 บาท ต่อวัน (250 คน x 2,500 บาท = 625,000 )

หยุดแชร์ ข่าวปลอม ค่าอาหาร ส.ว. หัวละ 2,500 บาทต่อวัน

ในเรื่องนี้ สำนักงานเลขาธิการวุฒิสภาได้ทำเอกสารออกมาชี้แจงถึงกรณีนี้ว่า “ไม่ถูกต้อง คลาดเคลื่อนต่อความเป็นจริงก่อให้เกิดภาพลักษณ์ที่เสียหายแก่วุฒิสภาที่เป็นสถาบันนิติบัญญัติของประเทศ” 

ในฐานะที่สำนักงานเลขาธิการวุฒิสภา เป็นผู้มีหน้าที่รับผิดชอบในการบริหารจัดการในเรื่องนี้ ขอชี้แจงข้อเท็จจริงที่ถูกต้องเกี่ยวกับ “เรื่องการเบิกจ่ายค่าอาหาร เลี้ยงรับรองสมาชิกวุฒิสภาในการประชุมวุฒิสภา” ในแต่ละครั้ง ให้สาธารณชนทั่วไปได้รับทราบโดยทั่วกัน

โดยในส่วนของการเบิกเงินงบประมาณค่าใช้จ่ายในการจัดอาหารเสี้ยงรับรองสมาชิกวุฒิสภาในสมัยประชุมสมัยสามัญประจำปีครั้งที่2 ในสมัยประชุมสามัญประจำปี (หรือครั้งล่าสุด) ระหว่างวันที่ 1 พฤศจิกายน 2563 ถึงวันที่ 28 กุมภาพันธ์ 2564 ซึ่งวุฒิสภาได้มีการประชุมรวมเป็นจำนวนทั้งสิ้น 24 ครั้ง มีค่าใช้จ่ายการเลี้ยงอาหารรับรองและรายละเอียด ดังนี้

- งบประมาณที่ได้รับในปี2564 จำนวน 14,845,000.00 บาท
- ใช้จ่ายไปเพียง 4,535,083.00 บาท
- เฉลี่ยวันละ 188,961.79 บาท
- ระยะเวลาของสมัยประชุม 24 วัน เฉลี่ยต่อคนตกวัน อยู่ที่ 630 บาท


สำหรับยอดเฉลี่ยต่อคนตกวัน อยู่ที่ 630 บาทดังกล่าว  แบ่งเป็น

- มื้ออาหารว่างช่วงเช้า
- มื้ออาหารว่างช่วงบ่าย 
- มื้ออาหารหลักช่วงกลางวัน
- มื้ออาหารหลักช่วงเย็น

โดยทั้งหมดเป็นไประเบียบรัฐสภาว่าด้วยการเบิกจ่ายค่าใช้จ่ายในการบริหารงานของส่วนราชการสังกัดรัฐสภา พ.ศ.2557 ข้อ 12 ค่าใช้จ่ายที่เป็นค่าใช้สอย ลำดับที่ 5 ค่าใช้จ่ายในการจัดประชุมราชการ
สำหรับสัดส่วนบุคลากรที่ได้รับการเลี้ยงอาหารรับรอง ประกอบด้วย

หยุดแชร์ ข่าวปลอม ค่าอาหาร ส.ว. หัวละ 2,500 บาทต่อวัน

ยอดดังกล่าว เป็นค่าใช้จ่ายสำหรับการจัดเลี้ยงระหว่างการประชุม ส.ว. ประกอบด้วยมื้ออาหารว่างช่วงเช้า และช่วงบ่าย ขณะที่มื้ออาหารหลักมีในช่วงกลางวันและช่วงเย็น ซึ่งเป็นไปตามระเบียบรัฐสภาว่าด้วยการเบิกจ่ายค่าใช้จ่ายในการบริหารงานของส่วนราชการสังกัดรัฐสภา พ.ศ.2557 ข้อ 12 ค่าใช้จ่ายที่เป็นค่าใช้สอย ลำดับที่ 5 ค่าใช้จ่ายในการจัดประชุมราชการ

ทั้งสอดรับและเทียบเคียงกับระเบียบกระทรวงการคลัง ว่าด้วยค่าใช้จ่ายในการฝึกอบรม การจัดงาน และการประชุมระหว่างประเทศ (ฉบับที่ 3) พ.ศ.2555 และหนังสือ กระทรวงการคลัง ด่วนที่สุด ที่ กด 0406.4/ ว 5 ลงวันที่ 14 มกราคม 2556 เรื่อง มาตรการบรรเทาผลกระทบ จากการปรับอัตราค่าจ้างขั้นต่ำปี 2556 ที่ได้กำหนดในอัตราการเบิกจ่ายไว้ด้วย

หยุดแชร์ ข่าวปลอม ค่าอาหาร ส.ว. หัวละ 2,500 บาทต่อวัน

จากข้อมูลและข้อเท็จจริงทั้งหมด สำนักงานเลขาธิการวุฒิสภายืนยันว่า การเบิกจ่ายงบประมาณนี้ จึงเป็นไปตามระเบียบของทางราชการทุกประการ และไม่เกินระเบียบกระทรวงการคลัง และหนังสือแจ้งเวียนกระทรวงการคลังด้วย 

ข่าวที่เกี่ยวข้อง

ข่าวล่าสุด