Spring News

รร.กทม. 437 แห่ง เปิดเทอมใหญ่วันแรก จัดการเรียนการสอนแบบออนไลน์

14 มิ.ย. 2564 เวลา 8:00 น. 14

นายเกรียงยศ สุดลาภา รองผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานคร ตรวจเยี่ยมการเปิดเรียนวันแรกในโรงเรียนสังกัดกรุงเทพฯ เผย มีการเรียนการสอนแบบ “5 ON” พร้อมแนะครูผู้สอน ต้องคิดหาวิธีการสอนแบบใหม่ๆ เพื่อดึงความสนใจนักเรียน

วันที่ 14 มิ.ย.64 นายเกรียงยศ สุดลาภา รองผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานคร ตรวจเยี่ยมโรงเรียนในสังกัดกรุงเทพมหานคร ในวันเปิดภาคเรียนที่ 1/64 วันแรก โดยมี นายโกสิน เทศวงษ์ ที่ปรึกษาของผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานคร นายเกรียงไกร จงเจริญ ผู้อำนวยการสำนักการศึกษา พร้อมด้วยคณะผู้บริหาร ข้าราชการ และเจ้าหน้าที่สำนักการศึกษา สำนักงานเขตในพื้นที่ ผู้บริหารสถานศึกษา คณะครูและบุคลากรทางการศึกษา และผู้ที่เกี่ยวข้อง ร่วมตรวจเยี่ยมและให้ข้อมูล ณ โรงเรียนกิ่งเพชร เขตราชเทวี และโรงเรียนสวนลุมพินี เขตปทุมวัน

รร.กทม. 437 แห่ง เปิดเทอมใหญ่วันแรก จัดการเรียนการสอนแบบออนไลน์

รร.กทม. 437 แห่ง เปิดเทอมใหญ่วันแรก จัดการเรียนการสอนแบบออนไลน์

จากสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (โควิด-19) ในพื้นที่กรุงเทพมหานคร ซึ่งยังพบผู้ติดเชื้อรายใหม่เพิ่มขึ้นอย่างต่อเนื่อง เพื่อความปลอดภัยของนักเรียนและบุคลากรทางการศึกษา กรุงเทพมหานครจึงได้ประกาศเลื่อนเปิดภาคเรียนปีการศึกษา 2564 จากวันที่ 1 มิ.ย.64 ไปเป็นวันที่ 14 มิ.ย.64 โดยกำหนดและวางนโยบายเพื่อขับเคลื่อนการศึกษา พร้อมกับกำหนดมาตรการและแนวทางปฏิบัติในการดูแลนักเรียนเพื่อความปลอดภัย 3 ด้าน ดังนี้

1.ด้านการรับมือสภาวะวิกฤต ให้ทุกโรงเรียนเตรียมแผนรับมือและจัดการสภาวะวิกฤต โดยถอดบทเรียนจากปีที่ผ่านมา

2.ด้านการเรียนการสอนจัดการเรียนการสอนชดเชยให้ครบตามหลักสูตร โดยสอนชดเชยที่โรงเรียน สำหรับกรณีที่ยังไม่สามารถจัดการเรียนการสอนที่โรงเรียนได้ตามปกติจะนำรูปแบบ “5 ON” มาใช้ผสมผสานกัน คือ Online On-Air On Hand On-Site และ On School Line

3.ด้านความปลอดภัยในโรงเรียน กำชับโรงเรียนทั้ง 437 โรงเรียนในสังกัดกรุงเทพมหานคร ต้องปฏิบัติตามมาตรการป้องกันการแพร่ระบาดของโรคโควิด-19 อย่างเคร่งครัด  เพื่อให้นักเรียนได้รับความรู้ตามเกณฑ์มาตรฐาน สามารถดำเนินชีวิตได้อย่างมีคุณภาพและปลอดภัยสูงสุด 

 อย่างไรก็ตามการจัดการเรียนการสอนแบบ On-Site ปัจจุบันกรุงเทพมหานครยังไม่มีการนำมาใช้ เนื่องจากกรุงเทพฯ อยู่ในพื้นที่การระบาดโรคโควิด-19 ระดับสีแดงเข้มซึ่ง ศบค.และกทม.ยังไม่อนุญาตให้ใช้สถานที่ในโรงเรียนสำหรับจัดการเรียนการสอนในโรงเรียนหรือทำกิจกรรมรวมกลุ่มคนเป็นจำนวนมาก

รองผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานคร กล่าวว่า กรุงเทพมหานคร โดยสำนักการศึกษาได้เตรียมความพร้อมของครูและบุคลากรทางการศึกษาเพื่อจัดการเรียนการสอน ในช่วงสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (โควิด-19) ซึ่งวันนี้เป็นการเปิดภาคเรียนที่ 1/64 ของโรงเรียนในสังกัดกรุงเทพมหานคร ทั้ง 437 โรงเรียน เป็นวันแรก โดยเป็นการเรียนการสอนแบบ “5 ON” คือ Online On-Air On Hand On-Site และ On School Line  อย่างไรก็ตาม เนื่องจากยังมีสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคโควิด-19 อยู่ จึงไม่อนุญาตให้นักเรียนเดินทางมาโรงเรียนตามปกติ กรุงเทพมหานครจึงได้จัดการเรียนการสอนแบบ Online On-Air On Hand และ ส่วน On School Line ซึ่งเป็นการเรียนการสอนรูปแบบใหม่ ที่กรุงเทพมหานครได้คิดค้นขึ้น เนื่องจากผู้ปกครองส่วนใหญ่ จะนิยมใช้โปรแกรม Line ในการติดต่อสื่อสารในชีวิตประจำวัน อีกทั้งมีกลุ่มไลน์กับครูในโรงเรียนอยู่แล้ว ซึ่งทำให้สะดวกต่อการใช้งาน นำมาปรับใช้ในการเรียนการสอนได้อย่างมีประสิทธิภาพยิ่งขึ้น ในส่วนของกลุ่มผู้ปกครองที่ไม่มีอุปกรณ์สื่อสาร จะใช้การเรียนการสอนแบบ On Hand โดยให้ผู้ปกครองมารับแบบฝึกหัดกลับไปให้นักเรียนทำที่บ้าน โดยทางโรงเรียนจะมีการประเมินทุกอาทิตย์ ทั้งครูผู้สอนและนักเรียน เพื่อจะได้ทราบว่าการเรียนการสอนมีประสิทธิผลตามวัตถุประสงค์ที่กำหนดไว้หรือไม่ ทั้งนี้ การจัดการเรียนการสอนแบบออนไลน์ เป็นเรื่องที่ยาก ที่จะทำให้นักเรียนเกิดความสนใจ ครูจึงต้องคิดค้นหาวิธีหรือรูปแบบการเรียนการสอนใหม่ๆ ที่น่าสนใจมานำเสนอ เพื่อดึงดูดความสนใจของผู้เรียนให้เกิดประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้น

รร.กทม. 437 แห่ง เปิดเทอมใหญ่วันแรก จัดการเรียนการสอนแบบออนไลน์

รร.กทม. 437 แห่ง เปิดเทอมใหญ่วันแรก จัดการเรียนการสอนแบบออนไลน์

ข่าวที่เกี่ยวข้อง

ข่าวล่าสุด