Spring News

กรมการขนส่งทางบก ประกาศ งดให้บริการด้านใบขับขี่ทุกประเภท

05 ส.ค. 2564 เวลา 3:51 น. 55

กรมการขนส่งทางบก ขยายมาตรการตามมติ ศบค. เพื่อป้องกันโควิด โดยสำนักงานขนส่งทุกที่จะ "งดทำ-ต่อใบขับขี่ อย่างไม่มีกำหนดทั่วประเทศ"

กรมการขนส่งทางบก ขยายมาตรการคุมเข้มตามประกาศ ศบค. เพื่อป้องกันโควิด-19 โดยสำนักงานขนส่งทุกแห่ง “งดให้บริการด้านใบขับขี่ทุกกรณี” จนกว่าจะมีประกาศเปลี่ยนแปลง ส่วนการให้บริการด้านทะเบียนและภาษีรถ คุมเข้มในพื้นที่ควบคุมสูงสุดและเข้มงวด 29 จังหวัด เปิดได้เฉพาะบริการชำระภาษีรถผ่านเลื่อนล้อต่อภาษี Drive Thru for tax และช่องทางออนไลน์เท่านั้น

นายจิรุตม์ วิศาลจิตร อธิบดีกรมการขนส่งทางบก เปิดเผยว่า ตามที่ศูนย์บริหารสถานการณ์แพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (ศบค.) ได้ออก ข้อกำหนดตามความในมาตรา 9 แห่งพระราชกำหนดการบริหารราชการในสถานการณ์ฉุกเฉิน พ.ศ. 2558 (ฉบับที่ 30) กำหนดพื้นที่ควบคุมสูงสุดและเข้มงวด รวมทั้งสิ้น 29 จังหวัด กรมการขนส่งทางบกจึงกำหนดมาตรการและการให้บริการประชาชนให้สอดคล้องกับข้อกำหนดดังกล่าว ดังนี้ 

 

ข่าวที่เกี่ยวข้อง

1. งดให้บริการด้านใบอนุญาตขับรถตามกฎหมายว่าด้วยรถยนต์ และใบอนุญาตเป็นผู้ประจำรถ ณ สำนักงานขนส่งทุกแห่งทั่วประเทศ ทุกกรณีจนกว่าจะมีประกาศยกเลิกสถานการณ์ฉุกเฉินหรือมีประกาศเป็นอย่างอื่น

- ในส่วนเอกสารประกอบคำขอรับหรือขอต่ออายุใบอนุญาตขับรถและผู้ประจำรถ เช่น ใบรับรองแพทย์, หนังสือรับรองการผ่านการอบรมและทดสอบ, คำขอที่ดำเนินการไม่แล้วเสร็จใน 90 วัน, ผลผ่านการอบรมผ่านอีเลิร์นนิ่งที่สิ้นอายุตั้งแต่วันที่ 16 เมษายน 2564 อนุโลมให้ใช้เป็นเอกสารประกอบการดำเนินการได้จนถึง 31 ธันวาคม 2564

- ส่วนใบขับขี่และใบอนุญาตเป็นผู้ประจำรถที่หมดอายุไปแล้ว สามารถใช้แสดงต่อหน้าเจ้าหน้าที่ตำรวจได้ถึงวันที่ 30 กันยายนนี้

2. งดให้บริการด้านทะเบียนรถสำหรับรถตามกฎหมายว่าด้วยรถยนต์ ณ สำนักงานขนส่ง 29 จังหวัด เช่น โอนรถ แจ้งย้ายรถ การเปลี่ยนแปลงสาระสำคัญ หรือยกเลิกใช้รถ ขยายเวลา ให้มาดำเนินการได้อีก 15 วันทำการ นับตั้งแต่วันสิ้นสุดระยะเวลาตามประกาศสถานการณ์ฉุกเฉินหรือมีประกาศเป็นอย่างอื่น ส่วนจังหวัดอื่นสามารถให้บริการได้ทุกช่องทางตามปกติ ยึดตามประกาศจังหวัดเป็นสำคัญ

3. บริการชำระภาษีรถประจำปี สำหรับสำนักงานขนส่ง 29 จังหวัด สามารถเปิดให้บริการเฉพาะต่อภาษีแบบไดรฟ์ ทรู ซึ่งตั้งอยู่ภายในบริเวณสำนักงานขนส่งจังหวัด หรือชำระภาษีรถประจำปีผ่านช่องทางออนไลน์ เว็บไซต์ กรมการขนส่งทางบก เท่านั้น ส่วนจังหวัดอื่นสามารถให้บริการได้ทุกช่องทางตามปกติ ยึดตามประกาศจังหวัดเป็นสำคัญ

4. รถตามกฎหมายว่าด้วยการขนส่งทางบก เช่น รถตู้โดยสาร รถบรรทุก ให้มาดำเนินการด้านทะเบียนและภาษีรถได้ตามเวลาที่กำหนด

5. ไม่มีการออกหน่วยเคลื่อนที่ด้านทะเบียนรถและภาษีรถ และด้านใบขับขี่ ที่ห้างสรรพสินค้าหรือแหล่งชุมชนหรือศูนย์บริการร่วมใน 29 จังหวัด ส่วนจังหวัดอื่นสามารถให้บริการได้ทุกช่องทางตามปกติ ยึดตามประกาศจังหวัดเป็นสำคัญ

กรมการขนส่งทางบก ประกาศ งดให้บริการด้านใบขับขี่ทุกประเภท

ข่าวที่เกี่ยวข้อง

ข่าวล่าสุด