Spring News

ลงทะเบียนรับเงิน 3,000 บาท กรมพัฒนาสังคมและสวัสดิการ ขั้นตอน เงื่อนไข

11 ส.ค. 2564 เวลา 2:34 น. 927

ลงทะเบียนรับเงิน 3,000 บาท กรมพัฒนาสังคมและสวัสดิการ ขั้นตอน เงื่อนไขของผู้รับสิทธิเพื่อช่วยเหลือเยียวยาผู้มีรายได้น้อยและผู้ไร้ที่พึ่ง สามารถยื่นเรื่องผ่านระบบ (E-Service) ผ่านคำร้องในระบบ "ยื่นคำขอรับบริการ" ดังนี้

เงื่อนไข ลงทะเบียนรับเงิน 3,000 บาท กรมพัฒนาสังคมและสวัสดิการ 

  • เป็นผู้ที่ประสบปัญหาความเดือดร้อน 
  • ครอบครัวผู้มีรายได้น้อย หัวหน้าครอบครัวเสียชีวิต ทอดทิ้ง สาบสูญ หรือต้องโทษจำคุก เจ็บป่วยเรื้อรัง หรือพิการไม่สามารถประกอบอาชีพได้ 
  • ประสบปัญหายากลำบากไม่สามารถดูแลครอบครัวได้ คนไร้ที่พึ่ง 

 

 

ข่าวที่เกี่ยวข้อง :

ลงทะเบียนรับเงิน 3,000 บาท กรมพัฒนาสังคมและสวัสดิการ ขั้นตอน เงื่อนไข

ขั้นตอนหลังยื่นเรื่อง ลงทะเบียนรับเงิน 3,000 บาท กรมพัฒนาสังคมและสวัสดิการ

จะมีเจ้าหน้าที่ พส. จะโทรกลับเพื่อติดต่อสอบถาม และนัดหมายวันลงพื้นที่เยี่ยมบ้าน เจ้าหน้าที่จะลงพื้นที่เยี่ยมบ้านตามหลักและกระบวนการสังคมสงเคราะห์ เพื่อตรวจสอบข้อมูลและข้อเท็จจริงตามที่กรอกไว้ในระบบพิจารณาคุณสมบัติของผู้ขอรับเงินสงเคราะห์ฯ ว่าเป็นไปตามระเบียบกรมพัฒนาสังคมและสวัสดิการ ว่าด้วยการสงเคราะห์ครอบครัวผู้มีรายได้น้อยและผู้ไร้ที่พึ่ง พ.ศ. 2552

* หากพิจารณาแล้วว่าเข้าเงื่อนไข จะโอนเงินเข้าบัญชีของผู้ขอรับเงินสงคราะห์ โดยเร็วที่สุด ผ่านระบบ Krungthai Corporate Online

 

 

ลงทะเบียนกรมพัฒนาสังคมและสวัสดิการรับเงิน 3,000 บาท 

1.สแกน QR Code หรือ "ยื่นคำขอรับบริการ"ในเว็บไซต์กรมพัฒนาสังคมและสวัสดิการ >>> http://www.dsdwservice.dsdw.go.th/Petitions/Petition


2.กรอกข้อมูลให้ครบถ้วน


3.ถ่ายรูป แนบไฟล์เอกสาร(เช่นสำเนาบัตรประจำตัวประชาชนหรือข้อมูลทั่วไปเกี่ยวกับสภาพปัญหา)


4.ตรวจสอบความถูกต้อง และ"กดบันทึกข้อมูล"

 

ข่าวที่เกี่ยวข้อง

ข่าวล่าสุด

ข่าวที่น่าสนใจ