Spring News

สั่งปิดยาว"คลัสเตอร์ตลาดสุรนารี" ติดโควิด 486 ราย กระจาย 19 อำเภอ

25 ก.ย. 2564 เวลา 8:08 น. 223

ผู้ว่าฯ นครราชสีมา มีคำสั่งปิด "ตลาดสุรนารี" แบบไม่มีกำหนด หลังพบว่าไม่ปฏิบัติตามมาตรการสาธารณสุข ทำให้มีผู้ติดเชื้อโควิดถึง 486 ราย และกระจายไปยังพื้นที่ 19 อำเภอ

25 ก.ย.64 จังหวัดนครราชสีมา คำสั่ง เรื่อง ขยายเวลาปิดสถานที่เสี่ยงต่อการแพร่ของโรคติดต่ออันตราย ด้วยปรากฏว่าได้มีสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (โควิด-19) ในพื้นที่ตลาดสุรนารี ตำบลในเมือง อำเภอเมืองนครราชสีมา จังหวัดนครราชสีมา จากการสอบสวนโรคพบว่า ณ วันที่ 23 กันยายน 2564 พบผู้ป่วยยืนยันโรคโควิด - 19 จำนวน 486 ราย กระจายไปในพื้นที่ 19 อำเภอโดยมีแนวโน้มของการแพร่ระบาดของโรคเพิ่มขึ้นอย่างต่อเนื่อง และยังมีประยาชนที่เป็นกลุ่มเสี่ยงต่อการติดเชื้อเป็นจำนวนมาก ซึ่งเป็นผลมาจากการไม่ปฏิบัติตามมาตรการป้องกันโรคที่ทางราชการกำหนดอย่างเคร่งครัด

ข่าวที่เกี่ยวข้อง

จากการตรวจประมินของเจ้าพนักงานควบคุมโรคติดต่อเมื่อวันที่ 23 กันยายน 2564 พบว่า ยังคงมีความเสี่ยงต่อการแพร่ของโรคโควิด-19 ประกอบกับเทศบาลนครนครราชสีมาได้มีคำสั่งไม่อนุญาตให้ประกอบกิจการตลาดแก่ผู้ยื่นขอรับใบอนุญาตประกอบกิจการตลาดสุรนารี เนื่องจากผู้ยื่นขอรับใบอนุญาตไม่สามารถดำเนินการได้ตามหลักเกณฑ์ วิธีการ และเงื่อนไขเกี่ยวกับการจัดตั้งตลาด ตามกฎกระทรวงว่าด้วยสุขลักษณะของตลาด พ.ศ. 2551 และเทศบัญญัติเทศบาลนครนครราชสีมา เรื่อง ตลาด พ.ศ. 2556 จึงมีความจำเป็นที่ต้องมีมาตรการเข้มงวดสำหรับการควบคุมโรคโควิด-19 ในพื้นที่ตลาดสุรนารีให้ใด้โดยเร็วเพื่อขยายผลการควบคุมป้องกันไม่ให้เป็นแหล่งแพร่ระบาตของโรคโควิต-19 ให้มีประสิทธิภาพมากขึ้นอาศัยอำนาจตามความในข้อ 7 (1 ตามข้อกำหนดออกตามความในมาตรา 9 แห่งพระราชคำหนดการบริหารราชคารในสถานการณ์ฉุกเฉิน พ.ศ. 2548 (ฉบับที่ 1) ลงวันที่ 25 มีนาคม พ.ศ. 2563 ข้อ 10 ตามข้อกำหนดออกตามความในมาตรา 9 แห่งพระราชกำหนดการบริหารราชการในสถานการณ์ฉุกเฉิน พ.ศ.2548 (ฉบับที่ 30) ลงวันที่ 1 สิงหาคม พ.ศ. 2564 ข้อกำหนดออกตามความในมาตรา 9
แห่งพระราชกำหนดการบริหารราชการในสถานการณ์ฉุกเฉิน พ.ศ.2548 (ฉบับที่ 32) ลงวันที่28 สิงหาคม พ.ศ. 2564 มาตรา 52/1 และมาตรา 54 แห่งพระราชบัญญัติระเบียบบริหารราชการแผ่นดิน พ.ศ.2534 ประกอบมาตรา 35 แห่งพระราชบัญญัติโรคติคต่อ พ.ศ. 2558 ผู้ว่าราชการจังหวัดนครราชสีมา โดยความเห็นชอบของคณะกรรมการโรคติดต่อจังหวัดนครราชสีมา ตามมติ
เมื่อวันที่ 24 กันยายน พ.ศ. 2564 จึงให้ดำเนินการดังนี้

1. ให้ปิดตลาดสุรนารี ตำบลในเมือง อำเภอเมืองนครราชสีมา จังหวัดนครราชสีมา
2. ห้ามมิให้ผู้ใดประกอบกิจการค้าขาย รวมทั้งใช้เป็นที่ขนถ่ายสินค้า ขนส่งสินค้าในพื้นที่ตามข้อ 1
3. ห้ามมิให้ผู้ใดเข้าหรือออกพื้นที่ตามข้อ 9 เว้นแต่ได้รับอนุญาตจากเจ้าพนักงานควบคุมโรคติดต่อเนื่องจากเป็นกรณีที่มีความจำเป็นรีบด่วน หากปล่อยให้เนิ่นข้าไปจะก่อให้เกิดผลเสียหาย
อย่างร้ายแรงแก่สาธารณชน หรือกระทบต่อประโยชน์สาธารณะ จึงไม่อาจให้คู่กรณีใช้สิทธิ์โต้แย้ง ตามมาตรา 30 วรรคสอง (1) แห่งพระราชบัญญัติวิธีปฏิบัติราชการทางปกครอง พ.ศ.2539
หากผู้ใดฝ้าฝืนหรือไม่ปฏิบัติตามคำสั่งนี้ มีความผิดตามมาตรา 18 แห่งพระราชกำหนดการบริหารราชการในสถานการณ์ฉุกเฉิน พศ. 2544 ต้องระวางโทษจำคุกไม่เกินสองปี หรือปรับไม่เกิน
สี่หมื่นบาท หรือทั้งจำทั้งปรับ และมีความผิดตามมาตรา 52 แห่งพระรายบัญญัติโรคติดต่อ พ.ศ.2558ต้องระวางโทษจำคุกไม่เกินหนึ่งปี หรือปรับไม่เกินหนึ่งแสนบาท หรือทั้งจำทั้งปรับ ทั้งนี้ ตั้งแต่บัดนี้เป็นต้นไป จนกว่าจะมีคำสั่งเปลี่ยนแปลง สั่ง ณ วันที่24 กันยายน พ.ศ. 2564

สั่งปิดยาว"คลัสเตอร์ตลาดสุรนารี" ติดโควิด 486 ราย กระจาย 19 อำเภอ

สั่งปิดยาว"คลัสเตอร์ตลาดสุรนารี" ติดโควิด 486 ราย กระจาย 19 อำเภอ

ข่าวที่เกี่ยวข้อง

ข่าวล่าสุด

ข่าวที่น่าสนใจ