svasdssvasds

นายกฯ ลงนาม "ยกเลิกคำสั่ง" คืนงาน ก.เกษตรฯให้ ปชป. หวั่นถอนตัวรัฐบาลล่ม

นายกฯ ลงนาม "ยกเลิกคำสั่ง" คืนงาน ก.เกษตรฯให้ ปชป. หวั่นถอนตัวรัฐบาลล่ม

นายกฯ ลงนาม "ยกเลิกคำสั่ง" สำนักนายกฯ ส่งคืนงานในกำกับกระทรวงเกษตร จาก"ลุงป้อม" เพียงแค่อาทิตย์เดียว กลับไปอยู่ในความดูแลของรมว.เกษตรฯ จากปชป. แล้ว

 จากกรณีที่ พล.อ.ประยุทธ์ จันทร์โอชา นายกรัฐมนตรี ได้ออกคำสั่งสำนักนายกรัฐมนตรี มอบหมายให้ พล.อ.ประวิตร  วงษ์สุวรรณ รองนายกรัฐมนตรี มาดูแลงานในกำกับของกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ ที่เดิมอยู่ในความดูแลของ ร.อ.ธรรมนัส พรหมเผ่า  รมช.เกษตรและสหกรณ์ขณะนั้น จนถูกรัฐมนตรีของ "พรรคประชาธิปัตย์" ที่กำกับดูแลงานของกระทรวงเกษตร  ออกมาแสดงความไม่พอใจ  

 ล่าสุดวันนี้ (5 ต.ค.64 ) พล.อ.ประยุทธ์ จันทร์โอชา นายกรัฐมนตรี ได้ลงนามในคำสั่งสํานักนายกรัฐมนตรีที่ ๒๖๗/๒๕๖๔ เรื่อง ยกเลิกคําสั่งมอบหมายและมอบอํานาจให้รองนายกรัฐมนตรี และรัฐมนตรีประจําสํานักนายกรัฐมนตรีปฏิบัติราชการแทนนายกรัฐมนตรีแล้ว 

ข่าวที่เกี่ยวข้อง

• คาด ปรับ ครม.ใหม่ ! ศุภชัย พานิชภักดิ์ นั่งรองนายกฯ ควบ รมว.พลังงาน

• มองเกมอย่างสมชัย : บิ๊กตู่ปลดธรรมนัสด้วยอารมณ์ ระวังสึนามิทางการเมือง

• บิ๊กตู่ จะเดินเกมการเมืองอย่างไร ? หลังหักกับบิ๊กป้อม ยึดพลังประชารัฐ

 ทั้งนี้เนื้อหาของคำสั่ง ระบุว่า ตามที่ได้มีคําสั่งสํานักนายกรัฐมนตรีที่ ๒๕๔/๒๕๖๔ เรื่องแก้ไขเพิ่มเติมคําสั่งมอบหมายและมอบอํานาจ ให้รองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีประจําสํานักนายกรัฐมนตรีปฏิบัติราชการแทนนายกรัฐมนตรี (ฉบับที่ ๒) ลงวันที่ ๒๕ กันยายน ๒๕๖๔ นั้น​ เพื่อให้การกํากับการบริหารราชการแผ่นดินของกระทรวงเกษตรและสหกรณ์เป็นไปอย่างบูรณาการ สอดคล้องกับสถานการณ์ในปัจจุบัน

 อาศัยอํานาจตามความในมาตรา ๑๐ แห่งพระราชบัญญัติระเบียบบริหารราชการแผ่นดิน พ.ศ. ๒๕๓๔ ซึ่งแก้ไขเพิ่มเติมโดยพระราชบัญญัติระเบียบบริหารราชการแผ่นดิน (ฉบับที่ ๕) พ.ศ. ๒๕๔๕ มาตรา ๑๑ (๒) แห่งพระราชบัญญัติระเบียบบริหารราชการแผ่นดิน พ.ศ. ๒๕๓๔ มาตรา ๓๘ แห่งพระราชบัญญัติระเบียบบริหารราชการแผ่นดิน พ.ศ. ๒๕๓๔ ซึ่งแก้ไขเพิ่มเติมโดยพระราชบัญญัติระเบียบบริหารราชการแผ่นดิน (ฉบับที่ ๒) พ.ศ. ๒๕๕๐

 

 ประกอบกับพระราชกฤษฎีกาว่าด้วยการมอบอํานาจ พ.ศ. ๒๕๕๐ จึงให้ยกเลิกคําสั่งสํานักนายกรัฐมนตรีที่ ๒๕๔/๒๕๖๔ เรื่องแก้ไขเพิ่มเติมคําสั่ง มอบหมายและมอบอํานาจให้รองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีประจําสํานักนายกรัฐมนตรีปฏิบัติราชการแทนนายกรัฐมนตรี (ฉบับที่ ๒) ลงวันที่ ๒๘ กันยายน ๒๕๖๔ และให้นําความในคําสั่งสํานักนายกรัฐมนตรี ที่ ๒๓๘/๒๕๖๓ เรื่องมอบหมาย และมอบอํานาจให้รองนายกรัฐมนตรี และรัฐมนตรีประจําสํานักนายกรัฐมนตรีปฏิบัติราชการแทนนายกรัฐมนตรี ลงวันที่ ๑๓ สิงหาคม ๒๕๖๓ มาใช้

ทั้งนี้ ตั้งแต่บัดนี้เป็นต้นไป สั่ง ณ วันที่ ๕ ตุลาคม พ.ศ. ๒๕๖๔

พลเอก ประยุทธ์ จันทร์โอชา นายกรัฐมนตรี

นายกฯ "ยกเลิกคำสั่ง" คืนงานกระทรวงเกษตรฯให้ประชาธิปัตย์

 สำหรับงานในกำกับดูแลกระทรวงเกษตรและสหกรณ์  4 กรม ที่เคยอยู่ในความดูแลของ ร.อ.ธรรมนัส พรหมเผ่า อดีตรมช.เกษตรและสหกรณ์ และส่งกลับให้ รมว.เกษตรและสหกรณ์ (นายเฉลิมชัย  ศรีอ่อน  ) ประกอบด้วย กรมพัฒนาที่ดิน , กรมฝนหลวงและการบินเกษตร , สำนักงานการปฏิรูปที่ดินเพื่อเกษตรกรรม (ส.ป.ก.) และองค์การตลาดเพื่อเกษตรกร (อตก.)

 

related