Spring News

นิด้าโพล เผยสำรวจความเห็นของประชาชน ต่อข้อเสนอ ผลิตหนังโป๊ได้อย่างเสรี

28 พ.ย. 2564 เวลา 4:46 น. 683

ผลสำรวจนิด้าโพล ผู้ตอบแบบสอบถามส่วนใหญ่ เกือบ 63 % ไม่เห็นด้วยเลย ต่อข้อเสนอให้สามารถผลิตหนังโป๊ได้อย่างเสรี

ศูนย์สำรวจความคิดเห็น “นิด้าโพล” สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์ (นิด้า) สำรวจความคิดเห็น เรื่อง “หนังโป๊เสรี จะเอาหรือไม่” ทำการสำรวจระหว่าง วันที่ 22-24 พฤศจิกายน 2564 จากประชาชนที่มีอายุ 18 ปีขึ้นไป กระจายทุกภูมิภาค ระดับการศึกษา และอาชีพทั่วประเทศ รวมทั้งสิ้น จำนวน 1,315 หน่วยตัวอย่าง เกี่ยวกับข้อเสนอให้สามารถผลิตหนังโป๊ได้อย่างเสรี โดยผลสำรวจออกมาดังนี้

1. การเคยดู “หนังสือโป๊” ของประชาชน

ไม่เคยดู 54.14 %

เคยดู 45.78 %

ไม่ทราบ / ไม่ตอบ / ไม่สนใจ

  • นิด้าโพล : “หนังโป๊เสรี จะเอาหรือไม่”

ข่าวที่เกี่ยวข้อง

2. การดู “หนังโป๊” ของประชาชน

เคยดู 56.50 %

ไม่เคยดู 43.50 %

3. ความคิดเห็นของ “ประชาชน” ต่อข้อเสนอให้สามารถผลิตหนังโป๊ได้อย่างเสรี

ไม่เห็นด้วยเลย 62.89 %

เพราะ ส่งผลเสียต่อเด็กและเยาวชน ทำให้หมกมุ่นกับเรื่องเพศมากจนเกินไป ประเทศไทยเป็นเมืองพุทธจึงขัดต่อศีลธรรม อันดีงามของประเทศ อาจทำให้เกิดปัญหาอาชญากรรม และการล่วงละเมิดทางเพศเพิ่มมากขึ้น

  • ไม่ค่อยเห็นด้วย 14.15 %

เพราะ อาจส่งผลเสียต่อเด็กและเยาวชน ยากต่อการควบคุม อาจเกิดพฤติกรรมลอกเลียนแบบ ประเทศไทยเป็นเมืองพุทธจะให้เปิดเสรีเลยไม่ได้ ขณะที่บางส่วนระบุว่า ควรมีขอบเขต เช่น การจำกัดช่วงอายุ

  • ค่อนข้างเห็นด้วย 12.55 %

เพราะ ยุคสมัยใหม่ให้การยอมรับ เป็นเรื่องปกติธรรมชาติของมนุษย์ และเป็นสิทธิส่วนบุคคลที่สามารถทำได้

  • เห็นด้วยมาก 7.98 %

เพราะ สังคมปัจจุบัน เปิดกว้างยอมรับเรื่องเหล่านี้ เป็นเรื่องปกติธรรมชาติของมนุษย์ เป็นการสร้างอาชีพและรายได้ ขณะที่บางส่วนระบุว่า ถึงไม่เปิดเสรี ก็มีการลักลอบผลิตอยู่ดี

  • ไม่ทราบ/ไม่ตอบ/ไม่สนใจ 2.43 %

นิด้าโพล : “หนังโป๊เสรี จะเอาหรือไม่”

นิด้าโพล : “หนังโป๊เสรี จะเอาหรือไม่” ที่มา FB : นิด้าโพล : “หนังโป๊เสรี จะเอาหรือไม่”

ข่าวที่เกี่ยวข้อง

ข่าวล่าสุด

ข่าวที่น่าสนใจ