svasdssvasds

ผลสำรวจซูเปอร์โพล คนกรุงเลือกใครเป็นผู้ว่าฯ กทม. ? สุชัชวีร์ สูสีชัชชาติ

ผลสำรวจซูเปอร์โพล คนกรุงเลือกใครเป็นผู้ว่าฯ กทม. ? สุชัชวีร์ สูสีชัชชาติ

ซูเปอร์โพล สำรวจความคิดเห็นประชาชนคน กทม. และกลุ่มเครือข่ายผู้นำชุมชน เรื่อง โพลเลือกตั้ง ผู้ว่าฯ กทม. รอบ 1 (ชีวิตที่สัมผัสได้จริง ) โดยผลสำรวจที่ออกมา คะแนนของ ชัชชาติ สิทธิพันธุ์ กับสุชัชวีร์ สุวรรณสวัสดิ์ สูสีกันเป็นอย่างมาก

ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.นพดล กรรณิกา ผู้อำนวยการสำนักวิจัยซูเปอร์โพล (SUPER POLL) เสนอผลสำรวจ เรื่อง โพลเลือกตั้ง ผู้ว่าฯ กทม. รอบ 1 (ชีวิตที่สัมผัสได้จริง ) กรณีศึกษา 2 กลุ่มประชากรเป้าหมาย ผู้มีสิทธิเลือกตั้ง ผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานคร และกลุ่มเครือข่ายผู้นำชุมชน

โดยดำเนินโครงการทั้งการวิจัยเชิงปริมาณ (Quantitative Research) และการวิจัยเชิงคุณภาพ(Qualitative Research) ในการวิเคราะห์ประมวลข้อมูลมิติต่างๆ ของความต้องการและตื่นตัวของคน กทม. ด้วยการสำรวจตัวอย่างประชาชนจากทั้ง 50 เขตของกรุงเทพมหานคร จำนวนทั้งสิ้น 29,595 ตัวอย่าง และสุ่มตัวอย่างเครือข่ายแกนนำชุมชนจาก 2,016 ชุมชน จำนวน 498 ตัวอย่าง ผ่านการเก็บรวบรวมข้อมูลแบบผสมผสาน (Mixed Mode)

ทั้งการสัมภาษณ์แบบเคาะประตูบ้าน พบปะคนตอบแบบสอบถาม สัมภาษณ์ทางโทรศัพท์และแบบตอบเอง ด้วยแพลตฟอร์ม (Platform) ข้อมูลอิเล็กทรอนิกส์ กับกลุ่มคนมีสิทธิเลือกตั้งผู้ว่าฯ กทม. ที่พักอาศัยใน 4 ลักษณะได้แก่ ชุมชนแออัด ชุมชนหมู่บ้านจัดสรร ชุมชนอาคารสูง และอื่น ๆ ระหว่างวันที่ 10 – 18 ธันวาคม 2564 ที่ผ่านมา โดยมีผลสำรวจดังนี้

ชัชชาติ สิทธิพันธุ์ อดีต รมว.คมนาคม

ข่าวที่เกี่ยวข้อง

1. ความต้องการเลือกตั้ง ผู้ว่าฯ กทม. ของประชาชน

 • ลำดับ 1 ต้องการเลือกตั้ง ผู้ว่าฯ กทม. โดยเร็ว 89.5 %
 • ลำดับ 2 ยังไม่ต้องการเลือกตั้ง ผู้ว่าฯ กทม. 10.5 %

2. ความต้องการ กับ สิ่งที่เห็นจริงเกี่ยวกับกรุงเทพฯ วันนี้

 • ลำดับ 1 กรุงเทพฯ เป็นศูนย์กลางนานาชาติด้านเศรษฐกิจ

ความต้องการ 78.8 %

ที่เห็นจริง 33.3 %

 • ลำดับ 2 กรุงเทพฯ เป็นเมืองแห่งสุขภาวะ สะอาด

ความต้องการ 83.4 %

ที่เห็นจริง 30.0 %

 • ลำดับ 3 กรุงเทพฯ เป็นศูนย์กลางเรียนรู้การศึกษาของบุตรหลานคน และที่ใช้ประโยชน์ต่อชุมชนที่พักอาศัยได้จริง

ความต้องการ 82.0 %

ที่เห็นจริง 37.8 %

 • ลำดับ 4 กรุงเทพฯ มีระบบการจราจร สะดวกสบาย ไม่ติดขัด

ความต้องการ 81.7 %

ที่เห็นจริง 17.7 %

 • ลำดับ 5 กรุงเทพฯ เป็นเมืองแห่งความปลอดภัย

ความต้องการ 82.0 %

ที่เห็นจริง 24.6 %

สุชัชวีร์ สุวรรณสวัสดิ์ ว่าที่ผู้สมัครผู้ว่าฯ กทม. พรรคประชาธิปัตย์

3. ผู้มีข่าวว่าจะลงสมัครรับเลือกตั้งเป็นผู้ว่า กทม. ที่มีภาพลกัษณ์ด้านความเป็นนักบริหารรุ่นใหม่ เก่ง ทันสมัย  

จำแนกระหว่างเครือข่ายแกนนำชุมชน และ ประชาชน คน กทม. นึกถึงใครอันดับแรก

 • ลำดับ 1 ยังนึกไม่ออก

เครือข่ายแกนนำชุมชน 31.7 %

คน กทม. 53.2 %

 • ลำดับ 2 สุชัชวีร์ สุวรรณสวัสดิ์

เครือข่ายแกนนำชุมชน 27.1 %

คน กทม. 21.2 %

 • ลำดับ 3 ชัชชาติ สิทธิพันธุ์

เครือข่ายแกนนำชุมชน  24.9 %

คน กทม. 18.7 %

 • ลำดับ 4 พล.ต.อ.อัศวิน ขวัญเมือง

เครือข่ายแกนนำชุมชน 10.6 %

คน กทม. 3.7 %

 • ลำดับ 5 อื่น ๆ เช่น รสนา โตสิตระกูล , ณรงค์ศักดิ์ โอสถธนากร เป็นต้น

เครือข่ายแกนนำชุมชน 5.7 %

คน กทม. 3.2 %

4. ผู้มีข่าวว่าจะลงสมัครรับเลือกตั้งเป็นผู้ว่าฯ กทม. ที่มีภาพลักษณ์ ด้านการเข้าถึงชุมชน จำแนกระหว่าง เครือข่ายแกนนำชุมชน และ ประชาชน คน กทม. นึกถึงใครอันดับแรก

 • ลำดับ 1 ยังนึกไม่ออก

เครือข่ายแกนนำชุมชน 32.5 %

คน กทม. 47.2 %

 • ลำดับ 2 ชัชชาติ สิทธิพันธุ์

เครือข่ายแกนนำชุมชน 28.7 %

คน กทม. 38.6 %

 • ลำดับ 3 สุชัชวีร์ สุวรรณสวัสดิ์

เครือข่ายแกนนำชุมชน 19.7 %

คน กทม. 10.0 %

 • ลำดับ 4 พล.ต.อ.อัศวิน ขวัญเมือง

เครือข่ายแกนนำชุมชน 13.3 %

คน กทม. 2.6 %

 • ลำดับ 5 อื่น ๆ เช่น รสนา โตสิตระกูล , ณรงค์ศักดิ์ โอสถธนากร เป็นต้น

เครือข่ายแกนนำชุมชน 5.8 %

คน กทม. 1.6 %

ชัชชาติ สิทธิพันธุ์ อดีต รมว.คมนาคม

5 ความตั้งใจจะเลือกใครเป็นผู้ว่าฯ กทม. จำแนกระหว่าง เครือข่ายแกนน าชุมชน และ ประชาชน คน กทม.

 • ลำดับ 1 ยังไม่มีใครในใจ ยังไม่รู้มีเลือกตั้งเมื่อไหร่เลย ยังไม่ตัดสินใจ ยังไม่แน่นอน

เครือข่ายแกนนำชุมชน 29.7 %

คน กทม. 43.8 %

 • ลำดับ 2 สุชัชวีร์ สุวรรณสวัสดิ์ เพราะเป็นคนรุ่นใหม่ มีวิสัยทัศน์กว้างไกล มีแนวคิดจะเปลี่ยนกรุงเทพฯ ให้ดีกว่าปัจจุบัน เป็นผู้ร่วมออกแบบรถไฟฟ้าใต้ดินเมื่อยี่สิบกว่าปีก่อน มีฐานสนับสนุนจากพรรค จะทำอะไรได้มากกว่าทำเพียงลำพังอิสระ และอยากลองคนใหม่

เครือข่ายแกนนำชุมชน 28.1 %

คน กทม. 14.2 %

 • ลำดับ 3 ชัชชาติ สิทธิพันธุ์ เพราะลงพื้นที่ต่อเนื่อง ปฏิบัติงานจริง เข้าถึงชุมชน ประชาชนเข้าถึงได้ เป็นผู้สมัครอิสระไม่สังกัดพรรค มีแนวคิด และวิสัยทัศน์ เป็นต้น

เครือข่ายแกนนำชุมชน 22.5 %

คน กทม. 17.6 %

 • ลำดับ 4 พล.ต.อ.อัศวิน ขวัญเมือง เพราะเป็นคนจริงจัง เด็ดขาด มีความเป็นผู้นำ กล้าหาญ ทำงานหนัก เป็นตำรวจ เป็นต้น

เครือข่ายแกนนำชุมชน 9.2 %

คน กทม. 12.6 %

 • ลำดับ 5 อื่น ๆ เช่น รสนา โตสิตระกูล , ณรงค์ศักดิ์ โอสถธนากร เป็นต้น

เครือข่ายแกนนำชุมชน 10.5 %

คน กทม. 11.8 %

ที่มา ซูเปอร์โพล : โพลเลือกตั้ง ผู้ว่า กทม. รอบ 1 (ชีวิตที่สัมผัสได้จริง)

related