svasdssvasds

ผลสำรวจนิด้าโพล 58.79 % ระบุ ควรยุบสภาโดยเร็วที่สุด

ผลสำรวจนิด้าโพล 58.79 % ระบุ ควรยุบสภาโดยเร็วที่สุด

“นิด้าโพล” เปิดเผยผลสำรวจของประชาชน เรื่อง “ยุบสภา…เมื่อไรดี” โดยประชาชน 58.79 % ระบุว่า ควรยุบสภาโดยเร็วที่สุด

ศูนย์สำรวจความคิดเห็น “นิด้าโพล” สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์ (นิด้า) เปิดเผยผลสำรวจของประชาชน เรื่อง “ยุบสภา…เมื่อไรดี” ทำการสำรวจระหว่างวันที่ 14-17กุมภาพันธ์ 2565 จากประชาชนที่มีอายุ 18 ปีขึ้นไป กระจายทุกภูมิภาคระดับการศึกษาอาชีพ และรายได้ทั่วประเทศรวมท้ังสิ้น จำนวน 1,313 หน่วยตัวอย่าง เกี่ยวกับการยุบสภาของนายกรัฐมนตรี พลเอกประยุทธ์ จันทร์โอชา

การสำรวจอาศัยการสุ่มตัวอย่างโดยใช้ความน่าจะเป็นจากบัญชีรายชื่อฐานข้อมูลตัวอย่างหลัก (Master Sample) ของ “นิด้าโพล” สุ่มตัวอย่างด้วยวิธีแบบง่าย (Simple Random Sampling) เก็บข้อมูลด้วยวิธีการสัมภาษณ์ทางโทรศัพท์โดยกำหนดค่าความเชื่อมั่นร้อยละ 97.0 เผยแพร่ผลสำรวจวันที่ 20 กุมภาพันธ์ 2565 โดยมีผลสำรวจดังนี้

1. ความคิดเห็นของประชาชนต่อการวางแผนยุบสภา ของนายกฯ

อันดับ 1 นายกฯ ไม่มีแผนยุบสภา แต่วางแผนอยู่ยาวจนครบวาระในปี 2566 ร้อยละ 68.09

อันดับ 2 ก่อนการอภิปรายไม่ไว้วางใจ ปลายเดือนพฤษภาคม 2565 ร้อยละ 8.91

อันดับ 3 หลังจากเสร็จการประชุมเอเปค ที่ประเทศไทยเป็นเจ้าภาพในเดือนพฤศจิกายน 2565 ร้อยละ 8.23

อันดับ 4 หลังจากกฎหมาย 2 ฉบับ ที่เกี่ยวกับการเลือกตั้งประกาศใช้ ประมาณเดือนกรกฎาคม 2565 ร้อยละ

อันดับ 5 หลังจาก พ.ร.บ.งบประมาณ ผ่านความเห็นชอบจากสภา ประมาณเดือนเดือนสิงหาคม 2565 ร้อยละ 4.95

อันดับ 6 เฉยๆ / ไม่ตอบ / ไม่สนใจ ร้อยละ 3.73

นิด้าโพล “ยุบสภา…เมื่อไรดี”

2. ความคิดเห็นของประชาชน ต่อช่วงเวลาที่นายกฯ ควรยุบสภา

อันดับ 1 นายกฯ ควรยุบสภาโดยเร็วที่สุด ร้อยละ 58.79

อันดับ 2 นายกฯ ไม่ควรยุบสภา และให้อยู่ยาวจนครบวาระในปี 2566 ร้อยละ 23.28

ข่าวที่น่าสนใจ

อันดับ 3 หลังจากการเสร็จสิ้นการประชุมเอเปค ที่ประเทศไทยเป็นเจ้าภาพในเดือนพฤศจิกายน 2565 ร้อยละ 5.18

อันดับ 4 ก่อนการอภิปรายไม่ไว้วางใจในปลายเดือนพฤษภาคม 2565 ร้อยละ 4.19

อันดับ 5 หลังจากกฎหมายลูก 2 ฉบับ ที่เกี่ยวกับการเลือกตั้งประกาศใช้ ประมาณเดือนกรกฎาคม 2565 ร้อยละ 3.81

อันดับ 6 หลังจากร่าง พ.ร.บ.งบประมาณ ผ่านความเห็นชอบจากสภา ประมาณเดือนสิงหาคม 2565

อันดับ 7 เฉยๆ / ไม่ตอบ / ไม่สนใจ ร้อยละ 1.22

นิด้าโพล “ยุบสภา…เมื่อไรดี”

3. ความคิดเห็นของประชาชน ต่อความมั่นคงของรัฐบาล พล.อ.ประยุทธ์ จันทร์โอชา ในขณะนี้

อันดับ 1 ไม่มีความมั่นคงเลย ร้อยละ 43.11

อันดับ 2 ไม่ค่อยมีความมั่นคง ร้อยละ 33.05

อันดับ 3 ค่อนข้างมีความมั่นคง ร้อยละ 16.38

อันดับ 4 มีความมั่นคงมาก ร้อยละ 7.46

นิด้าโพล “ยุบสภา…เมื่อไรดี”

ที่มา นิด้าโพล “ยุบสภา…เมื่อไรดี”

related