svasdssvasds

ผลสำรวจนิด้าโพล ทำไมประชาธิปัตย์ ชนะพลังประชารัฐ เลือกตั้งซ่อมภาคใต้

ผลสำรวจนิด้าโพล ทำไมประชาธิปัตย์ ชนะพลังประชารัฐ เลือกตั้งซ่อมภาคใต้

“นิด้าโพล” สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์ (นิด้า) เปิดเผยผลสำรวจของประชาชน เรื่อง “ทำไม พรรคประชาธิปัตย์ชนะพรรคพลังประชารัฐในการเลือกตั้งซ่อมภาคใต้” ที่จังหวัดชุมพร และสงขลา

ศูนย์สำรวจความคิดเห็น “นิด้าโพล” สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์ (นิด้า) เปิดเผยผลสำรวจของประชาชน เรื่อง “ทำไมพรรคประชาธิปัตย์ชนะพรรคพลังประชารัฐในการเลือกตั้งซ่อมภาคใต้”  ทำการสำรวจระหว่างวันที่ 19-20 มกราคม 2565 เผยแพร่ผลสำรวจวันที่23 มกราคม จากประชาชนที่มีอายุ 18 ปีขึ้นไป และมีสิทธิเลือกตั้งในจังหวัดชุมพรและจังหวัดสงขลา กระจายทุกระดับการศึกษา อาชีพและรายได้ รวมทั้งสิ้น จำนวน 1,329 หน่วยตัวอย่าง เกี่ยวกับสาเหตุที่ทำให้พรรคประชาธิปัตย์ชนะพรรคพลังประชารัฐในการเลือกตั้งซ่อมภาคใต้การสำรวจอาศัยการสุ่มตัวอย่าง

ใช้ความน่าจะเป็นจากบัญชีรายชื่อฐานข้อมูลตัวอย่างงหลัก (Master Sample) ของ “นิด้าโพล” สุ่มตัวอย่างด้วยวิธีแบบง่าย (Simple Random Sampling) เก็บข้อมูลด้วยวิธีการสัมภาษณ์ทางโทรศัพท์โดยกำหนดค่าความเชื่อมั่น ร้อยละ97.0

จากการสำรวจเมื่อถามถึงความคิดเห็นของประชาชนต่อสาเหตุที่ทำให้พรรคประชาธิปัตย์ชนะพรรคพลังประชารัฐในการเลือกตั้งซ่อม จังหวัดชุมพร เมื่อวันที่ 16 มกราคม 2565 โดยผลสำรวจมีดังนี้

พรรคประชาธิปัตย์

ข่าวที่เกี่ยวข้อง

1. ความคิดเห็นของประชาชนต่อสาเหตุที่ทำให้พรรคประชาธิปัตย์ชนะพรรคพลังประชารัฐในการเลือกตั้งซ่อม จังหวัดชุมพรเมื่อวันที่16 มกรำคม 2565 ที่ผ่านมา

อันดับ 1 ฐานคะแนนเดิมของพรรคประชาธิปัตย์ดีกว่า พรรคพลังประชารัฐ 69.80 %

อันดับ 2 ผู้สมัครของพรรคประชาธิปัตย์ได้รับความนิยมมากกว่าผู้สมัครของพรรคพลังประชารัฐ 29.87 %

อันดับ 3 คนชุมพรแสดงออกในความต้องการ “คืนความเป็นธรรมให้อดีต ส.ส. ลูกหมี ชุมพล จุลใส” 12.08 %

อันดับ 4  พรรคประชาธิปัตย์มีกลยุทธ์ในการหาเสียงได้ดีกว่า พรรคพลังประชารัฐ 11.58 %

อันดับ 5 พรรคประชาธิปัตย์สามารถปราศรัยโน้มน้าวใจประชาชนได้ดีกว่าพรรคพลังประชารัฐ 7.38 %

อันดับ 6 พรรคประชาธิปัตย์ไม่มุ่งโจมตีพลเอกประยุทธ์ จันทร์โอชา ในระหว่างการหาเสียงเลือกตั้ง 2.01 %

อันดับ 7 ประชาชนไม่ไว้ใจพรรคพลังประชารัฐว่า จะมีแผนล้มพลเอกประยุทธ์ จันทร์โอชา ในอนาคตหรือไม่ 1.51 %

อันดับ 8 ผู้อำนวยการเลือกตั้งของพรรคพลังประชารัฐ ไม่ได้เป็นคนใต้ 1.51 %

อันดับ 9 พรรคพลังประชารัฐไม่ชูพลเอกประยุทธ์ จันทร์โอชา ในระหว่างการหาเสียงเลือกตั้ง 1.34

อันดับ 10 เฉย ๆ /ไม่ตอบ / ไม่สนใจ 0.34 %

“นิด้าโพล” สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์ (นิด้า) เปิดเผยผลสำรวจของประชาชน เรื่อง “ทำไม พรรคประชาธิปัตย์ชนะพรรคพลังประชารัฐในการเลือกตั้งซ่อมภาคใต้”

2. ความคิดเห็นของประชาชนต่อสาเหตุที่ทำให้พรรคประชาธิปัตย์ชนะพรรคพลังประชารัฐในการเลือกตั้งซ่อม จังหวัดสงขลา เมื่อวันที่ 16 มกราคม 2565 ที่ผ่านมา

อันดับ 1 ฐานคะแนนเดิมของพรรคประชาธิปัตย์ดีกว่าพรรคพลังประชารัฐ 71.90 %

อันดับ 2 ผู้สมัครของพรรคประชาธิปัตย์ได้รับความนิยมมากกว่า ผู่สมัครของพรรคพลังประชารัฐ 29.20 %

อันดับ 3 พรรคประชาธิปัตย์มีกลยทุธ์ในการหาเสียงได้ดีกว่า พรรคพลังประชารัฐ 9.69 %

อันดับ 4 ประชาชนไม่พอใจการปราศรัยของเลขาธิการพรรคพลังประชารัฐ ชวนเลือกผู้แทนฯ ที่มีเงิน 7.64 %

อันดับ 5 พรรคประชาธิปัตย์สามารถปราศรัยโนม้น้าวใจประชาชนได้ดีกว่าพรรคพลังประชำรัฐ 6.68 %

อันดับ 6 ผู้อำนวยการเลือกตั้งของพรรคพลังประชารัฐ ไม่ได้เป็นคนใต้ 2.46 %

อันดับ 7 ประชาชนไม่ไว้ใจพรรคพลังประชารัฐว่า จะมีแผนล้ม พลเอกประยุทธ์ จันทร์โอชา ในอนาคตหรือไม่ 2.05 %

อันดับ 8 พรรคประชาธิปัตย์ไม่มุ่งโจมตีพลเอกประยุทธ์ จันทร์โอชา ในระหว่างการหาเสียงเลือกตั้ง 1.64 %

อันดับ 9 พรรคพลังประชำรัฐไม่ชูพลเอกประยทุ ธ์จนั ทร์โอชำ ในระหวำ่ งกำรหำเสียงเลือกตั้ 0.55 %

อันดับ 10 เฉย ๆ / ไม่ตอบ / ไม่สนใจ 1.36 %

ที่มา นิด้าโพล ทำไมประชาธิปัตย์ ชนะพลังประชารัฐ เลือกตั้งซ่อมภาคใต้

related