svasdssvasds

เชียงใหม่ ไฟเขียวจัดงานไม่เกิน 500 คน ถ้าเกินต้องขออนุญาตรายกิจกรรม

เชียงใหม่ ไฟเขียวจัดงานไม่เกิน 500 คน ถ้าเกินต้องขออนุญาตรายกิจกรรม

เชียงใหม่ ไฟเขียว จัดงานอีเวนท์รวมคนหมู่มากขนาดไม่เกิน 500 คน หากเกิน 500 คน ต้องขออนุญาตเป็นรายกิจกรรม ต่อ ศปก. เพื่อเสนอคณะกรรมการโรคติดต่อจังหวัดเชียงใหม่พิจารณาอีกที

คณะกรรมการโรคติดต่อ จ.เชียงใหม่ พิจารณาถึงการจัดกิจกรรมรวมคนหมู่ทุกกิจกรรมในพื้นที่ทุกอำเภอ มีมติว่า กิจกรรมจำกัดให้มีผู้เข้าร่วมไม่เกิน 500 คน และต้องแจ้งศูนย์ปฏิบัติการควบคุมโรค ศปก. พื้นที่ทราบก่อนการจัด

กรณีมีผู้ร่วมมากกว่า 500 คน ให้ผู้จัดหรือผู้รับผิดชอบยื่นเหตุผลความจำเป็นต่อ ศปก.เพื่อประเมินความเสี่ยง ตามมาตรการปลอดภัยสำหรับองค์กร COVID Free Setting และเสนอรายละเอียดการจัดกิจกรรมพร้อมความเห็นต่อสำนักงานป้องกันควบคุมโรคที่ 1 เชียงใหม่ เพื่อเสนอคณะกรรมการโรคติดต่อจังหวัดเชียงใหม่พิจารณาอนุญาตเป็นกรณีไป

กิจกรรมสามารถจัดได้โดยต้องปฏิบัติตามมาตรการอย่างเคร่งครัด ได้แก่ กิจกรรมที่เกี่ยวกับการขนส่งหรือขนย้ายประชาชน เพื่อการช่วยเหลือผู้ติดเชื้อในขั้นแรก กิจกรรมเกี่ยวกับการรักษาพยาบาลและการสาธารณสุข กิจกรรมเกี่ยวกับการให้บริการ การให้ความช่วยเหลือหรืออำนวยประโยชน์หรือความสะดวกแก่ประชาชน การรวมกลุ่มของบุคคลตามปกติในที่พักอาศัย สถานที่ทำงาน การประชุมโดยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์ หรือการออกกำลังกายในสถานที่ตามที่ราชการกำหนด กิจกรรมที่ดำเนินการโดยพนักงานเจ้าหน้าที่ ส่วนการประกอบพิธีกรรมทางศาสนาของทุกศาสนา ณ ศาสนสถาน ให้ถือปฏิบัติตามประกาศหรือคำสั่งของผู้ปกครองของแต่ละศาสนา

เนื้อหาที่เกี่ยวข้อง :

คำสั่งที่ 37/2565 เรื่องมาตรการจัดงานในช่วงเทศกาลสงกรานต์ในพื้นที่จังหวัดเชียงใหม่ ระบุถึง มาตรการจัดงานในช่วงเทศกาลสงกรานต์ในพื้นที่จังหวัดเชียงใหม่ กำหนดเป็น 3 ช่วง ได้แก่

มาตรการที่ 1 มาตรการก่อนจัดงาน คำสั่งระบุว่า ผู้เข้าร่วมงานต้องได้รับการฉีดวัคซีนครบตามเกณฑ์ที่กระทรวงสาธารณสุขกำหนด หรือ ไม่น้อยกว่า 3 เข็ม หรือแสดงผลการตรวจโควิด-19 แบบ ATK ก่อนเข้าร่วมงาน 72 ชั่วโมง

ให้ผู้จัดงานหรือผู้รับผิดชอบสถานที่จัดงาน ลงทะเบียนในระบบ Thai Stop Covid plus และผ่านการประเมินตนเองตามมาตรฐานปลอดภัยสำหรับองค์กร (Covid Free Setting)

กรณีจำนวนคนที่ร่วมกิจกรรมให้ดำเนินการตามคำสั่งเกี่ยวกับกิจกรรมรวมคนจำนวนมากที่ไม่เกินหรือมากกว่า 500 คน

ส่วนมาตรการที่ 2 มาตรการระหว่างจัดงาน ระบุว่า ในพื้นที่จัดงานสงกรานต์ ที่มีการจัดเตรียมสถานที่ ควบคุมกำกับ และได้รับอนุญาต ให้จัดงานแล้ว การจัดกิจกรรมที่สามารถจัดได้จะมีในลักษณะของการเล่นน้ำหรือจัดกิจกรรมตามวัฒนธรรมประเพณี เช่น การสรงน้ำพระ รดน้ำดำหัว การละเล่นตามประเพณี การแสดงทางวัฒนธรรม ประเพณีท้องถิ่น ขบวนแห่ หรือการแสดงดนตรี

ห้ามจัดกิจกรรมที่มีการเล่นประแป้งและกิจกรรมในลักษณะปาร์ตี้โฟม ห้ามจำหน่ายและการบริโภคสุราหรือเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ในบริเวณพื้นที่จัดกิจกรรม

ให้มีจุดคัดกรองบริเวรทางเข้าออกและให้มีการลงทะเบียนก่อนเข้าและออกจากสถานที่หรือพื้นที่จัดกิจกรรม และให้ควบคุมจำนวนผู้เข้าร่วมกิจกรรมมิให้แออัดตามขนาดของสถานที่หรือพื้นที่ โดยใช้เกณฑ์ไม่น้อยกว่า 4 ตารางเมตรต่อผู้เข้าร่วมกิจกรรม 1 คน

ทั้งนี้คำสั่งฯ นี้ สั่งห้ามเล่นสาดน้ำ ประแป้ง และปาร์ตี้โฟม โดยเด็ดขาด ในพื้นที่สาธารณะที่ไม่มีการควบคุมกำกับ และไม่ได้รับอนุญาตให้จัดงาน

สำหรับมาตรการที่ 3 มาตรการหลังกลับจากงานสงกรานต์ คำสั่ง ระบุว่า ให้ผู้กลับจากการเข้าร่วมงาน สังเกตอาการตนเอง 7 วัน และหากพบว่ามีอาการสงสัยติดเชื้อให้ตรวจหาเชื้อด้วย ATK ทันที หลีกเลี่ยงการพบปะผู้คนจำนวนมากโดยไม่จำเป็นในช่วงที่อยู่ระหว่างสังเกตอาการ

related