svasdssvasds

Bitkub แจงเหตุถูกเปรียบเทียบปรับเหรียญ KUB (Bitkub Coin)

Bitkub แจงเหตุถูกเปรียบเทียบปรับเหรียญ KUB (Bitkub Coin)

Bitkub (บริษัท บิทคับ ออนไลน์ จำกัด) ออกประกาศสำคัญ กรณีคณะกรรมการเปรียบเทียบปรับมีคำสั่งเปรียบเทียบปรับ เหรียญ KUB (Bitkub Coin)

ตามที่คณะกรรมการเปรียบเทียบปรับ ภายใต้พระราชกำหนดการประกอบธุรกิจสินทรัพย์ดิจิทัล พ.ศ. 2561 ("คณะกรรมการเปรียบเทียบปรับฯ") ได้มีคำสั่งเปรียบเทียบปรับบริษัท บิทคับ ออนไลน์ จำกัด ("บริษัทฯ") และคณะกรรมการคัดเลือกสินทรัพย์ดิจิทัลของบริษัทฯ กรณีการจดทะเบียนเหรียญ KUB (Bitkub Coin) เข้าซื้อขายในศูนย์ซื้อขายสินทรัพย์ดิจิทัลของบริษัทฯ นั้น

บริษัทฯ ขอเรียนว่า ตลอดระยะเวลาที่ผ่านมา บริษัทฯ ประกอบธุรกิจด้วยความมุ่งมั่นอย่างยิ่งในการปฏิบัติตามกฎหมายอย่างถูกต้องครบถ้วนตามหลักบรรษัทภิบาลและจริยธรรมทางธุรกิจ โดยในส่วนการดำเนินการที่เกี่ยวข้องกับเหรียญ KUB (Bitkub Coin) บริษัทฯ พิจารณาคัดเลือกสินทรัพย์ดิจิทัลที่จะนำเข้าสู่ศูนย์ซื้อขายสินทรัพย์ดิจิทัลแต่ละครั้ง จากหลักเกณฑ์การคัดเลือกสินทรัพย์ดิจิทัล (Listing Rule) เดียวกัน

ทั้งนี้ บริษัทฯ ได้พิจารณาทบทวนคุณสมบัติของเหรียญ KUB (Bitkub Coin) แล้ว และขอเรียนว่า เหรียญ KUB ยังคงมีคุณสมบัติเพียงพอและเป็นไปตามหลักเกณฑ์การคัดเลือกสินทรัพย์ดิจิทัล (Listing Rule) ที่ได้รับความเห็นชอบจากสำนักงาน ก.ล.ต. ตามที่ได้เคยพิจารณาคัดเลือกไว้ และยังคงอยู่ในศูนย์ซื้อขายสินทรัพย์ดิจิทัลที่ดำเนินการโดยบริษัทฯ ตามปกติ

เนื้อหาที่เกี่ยวข้อง :

บริษัทฯ ขอเรียนให้ท่านทราบว่า บริษัทฯ ได้ใช้ความพยายามอย่างเต็มความสามารถในการดำเนินการตามขั้นตอนการพิจารณาคุณสมบัติและหลักเกณฑ์การคัดเลือกสินทรัพย์ดิจิทัล (Listing Rule) ตามที่ได้รับความเห็นชอบจากสำนักงาน ก.ล.ต. มาโดยตลอด โดยบริษัทฯ ขอเรียนแจ้ง ดังต่อไปนี้

1. บริษัทฯ พิจารณาคุณสมบัติและหลักเกณฑ์การคัดเลือกสินทรัพย์ดิจิทัล (Listing Rule) โดยคำนึงถึงผลประโยชน์ของนักลงทุนและคำนึงถึงความเสี่ยงของเหรียญเป็นสำคัญ ซึ่งบริษัทฯ ได้เปิดเผยข้อมูลข่าวสารเกี่ยวกับเหรียญเพื่อให้นักลงทุนและประชาชนทั่วไปได้ศึกษาและทำความเข้าใจเกี่ยวกับเหรียญก่อนการเปิดให้ซื้อขายทุกครั้ง

2. บริษัทฯ ได้ใช้ความพยายามอย่างเต็มที่ในการปฏิบัติตามกระบวนการคัดเลือกสินทรัพย์ดิจิทัล (Listing) ที่บริษัทกำหนด รวมทั้งมีการหารือกับส่วนงานที่เกี่ยวข้องเรื่องเอกสาร White Paper และการขอ Profile Listing ID จากสำนักงาน ก.ล.ต. เพื่อใช้ในการรายงานข้อมูลต่อสำนักงาน ก.ล.ต. ก่อนที่จะนำเข้าสู่ศูนย์ซื้อขายสินทรัพย์ดิจิทัลของบริษัทฯ เป็นต้น นอกจากนี้ หลังจากที่ได้รับทราบประเด็นข้อสังเกตจากสำนักงาน ก.ล.ต. แล้ว บริษัทฯ ได้ปรับปรุงการดำเนินการ และได้ส่งให้ส่วนงานที่เกี่ยวข้องพิจารณาต่อไปแล้ว

3. บริษัทฯ มีการติดตามความคืบหน้าของการพัฒนาโครงการที่เกี่ยวกับสินทรัพย์ดิจิทัลอยู่เป็นประจำ และมีการแจ้งให้ผู้ลงทุนทราบผ่านช่องทางของบริษัทฯ อย่างสม่ำเสมอ

ทั้งนี้ บริษัทฯ ขอเรียนว่า บริษัทฯ ตระหนักถึงหลักบรรษัทภิบาลมาโดยตลอด ซึ่งให้ความสำคัญและยึดมั่นในการดำเนินธุรกิจอย่างโปร่งใสและเป็นธรรม โดยถือประโยชน์ของลูกค้า นักลงทุน ผู้ถือหุ้น และผู้มีส่วนได้เสียทุกฝ่ายเป็นที่ตั้ง รวมทั้งมีการพัฒนาและปรับปรุงกระบวนการร่วมกับทุกภาคส่วนอย่างต่อเนื่อง เพื่อสร้างความเชื่อมั่นและมาตรฐานในธุรกิจสินทรัพย์ดิจิทัลที่ดีให้เกิดขึ้นต่อไป

related