svasdssvasds

ผลสำรวจบ้านสมเด็จโพลล์ เลือกตั้งผู้ว่าฯ กทม. ชัชชาติคะแนนทิ้งห่าง

ผลสำรวจบ้านสมเด็จโพลล์ เลือกตั้งผู้ว่าฯ กทม. ชัชชาติคะแนนทิ้งห่าง

บ้านสมเด็จโพลล์ เผยผลสำรวจความคิดเห็นเกี่ยวกับการเลือกตั้งผู้ว่าฯ กทม. ชัชชาติ คะแนนอันดับ 1 ทิ้งห่างผู้สมัครรายอื่น ส่วนวิโรจน์ และ พล.ต.อ.อัศวิน อยู่อันดับที่ 3 และ 4

ศูนย์สำรวจความคิดเห็นบ้านสมเด็จโพลล์ สถาบันวิจัยและพัฒนา มหาวิทยาลัยราชภัฏบ้านสมเด็จเจ้าพระยา ได้ดำเนินโครงการสำรวจความคิดเห็นเกี่ยวกับการเลือกตั้งผู้ว่าฯ กทม. โดยเก็บจากกลุ่มตัวอย่างจากประชาชนที่อาศัยอยู่ในจังหวัดกรุงเทพมหานคร จำนวนทั้งสิ้น 1,113 กลุ่มตัวอย่าง

เก็บข้อมูลในวันที่ 6 - 9 พ.ค. 65 กลุ่มตัวอย่างในการสำรวจครั้งนี้ใช้เกณฑ์ตารางสำเร็จรูปของ Taro Yamane กำหนดว่า ประชากรเกิน 100,000 คนต้องการความเชื่อมั่น 95% และความผิดพลาดไม่เกิน 3% ต้องใช้กลุ่มตัวอย่างจำนวน 1,111 กลุ่มตัวอย่าง โดยมีผลสำรวจดังนี้

1. ต้องการผู้สมัครเลือกตั้งผู้ว่าฯ กทม. ที่มีคุณสมบัติแบบใดมากที่สุด

อันดับ 1 มีการปฏิบัติตามนโยบายที่ได้ประกาศไว้ 24.7 %

อันดับ 2 มีการปฏิบัติงานให้เห็นเป็นรูปธรรม 15.5 %         

อันดับ 3 มีความขยันทุ่มเทในการทำงาน 14.1 %

อันดับ 4 มีการแก้ปัญหาอย่างรวดเร็ว 13.6 %

อันดับ 5 มีความคิดริเริ่มสร้างสรรค์ 9.9 %

อันดับ 6 มีความซื่อสัตย์โปร่งใส 8.5 %                 

อันดับ 7 มีประวัติการศึกษา การทำงานที่ดี 6.9 %

อันดับ 8 มีการเข้าถึงประชาชนอย่างต่อเนื่อง 6.8 %

ผลสำรวจบ้านสมเด็จโพลล์ เลือกตั้งผู้ว่าฯ กทม.

2. ท่านอยากได้ผู้สมัคร ส.ก. ที่มีคุณสมบัติแบบใดมากที่สุด

อันดับ 1 มีความซื่อสัตย์โปร่งใส 17.0 %

อันดับ 2 มีความขยันทุ่มเทในการทำงาน 15.9 %

อันดับ 3 มีการปฏิบัติตามนโยบายที่ได้ประกาศไว้ 15.5 %

อันดับ 4 มีการแก้ปัญหาอย่างรวดเร็ว 13.7 %

อันดับ 5 มีการเข้าถึงประชาชนอย่างต่อเนื่อง 13 %

อันดับ 6 มีการปฏิบัติงานให้เห็นเป็นรูปธรรม 10.8 %         

อันดับ 7 มีความคิดริเริ่มสร้างสรรค์ 8.0 %

อันดับ 8 มีประวัติการศึกษา การทำงานที่ดี 6.1 %

ผลโพลเลือกตั้งผู้ว่าฯ กทม. ของสำนักโพลอื่นๆ 

3. ปัญหาใดที่อยากให้ผู้สมัครผู้ว่าฯ กทม. มีการแก้ไขปัญหาอย่างเร่งด่วนมากที่สุด

อันดับ 1 ปัญหาความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สิน 21.5 %

อันดับ 2 ปัญหาการจัดการน้ำท่วม 14.4 %

อันดับ 3 ปัญหาการกีดขวางทางเท้า 13.9 %

อันดับ 4 ปัญหาการคอรัปชั่น 12.8 %

อันดับ 5 ปัญหาการจัดการขยะมูลฝอย 10.3 %                

อันดับ 6 ปัญหาสถานการประกอบการฝ่าฝืนกฎหมาย 9 %

อันดับ 7 ปัญหาการจัดการน้ำเสีย 6.5 %

อันดับ 8 ปัญหาการควบคุมสุนัขและแมวจรจัด 5.3 %

อันดับ 9 ปัญหาการตัดต้นไม้ริมทาง/การเพิ่มพื้นที่สีเขียว 3.9 %      

อันดับ 10 ปัญหาการบุกรุกที่ดินสาธารณะ 2.4 %

4. ปัจจัยที่ใช้ในการตัดสินใจในการเลือกผู้ว่าฯ กทม. และ สก. ครั้งนี้

อันดับ 1 นโยบายการพัฒนา กทม. 42.9 %

อันดับ 2 ตัวผู้สมัคร 33.6 %

อันดับ 3 กลุ่มหรือพรรคการเมืองที่สังกัด 23.5 %

ผลสำรวจบ้านสมเด็จโพลล์ เลือกตั้งผู้ว่าฯ กทม.

5. ท่านจะเลือกผู้สมัครผู้ว่าฯ กทม. และ สก. ลักษณะใดมากที่สุด

อันดับ 1 เป็นผู้สมัครที่มีกลุ่มหรือพรรคการเมือง 54.1 %

อันดับ 2 เป็นผู้สมัครอิสระ 45.9 %

6. ผู้สมัครผู้ว่าฯ กทม. ที่ต้องการจะเลือก

อันดับ 1 ชัชชาติ สิทธิพันธุ์ 29.8 %

อันดับ 2 ยังไม่ตัดสินใจ 13.9 %

อันดับ 3 วิโรจน์ ลักขณาอดิศร 10.9 %

อันดับ 4 พล.ต.อ.อัศวิน ขวัญเมือง 8.1 %

อันดับ 5 สุชัชวีร์ สุวรรณสวัสดิ์ 7.5 %

อันดับ 6 ไม่ประสงค์ลงคะแนน 4.1 %

อันดับ 7 สกลธี ภัททิยกุล 4.1 %

อันดับ 8 รสนา โตสิตระกูล 3.1 %

อันดับ 9 น.ต.ศิธา ทิวารี 2.3 %

อันดับ 10 วีรชัย เหล่าเรืองวัฒนา 1.9 %

อันดับ 11 พันโทหญิงฐิฏา รังสิตพล มานิตกุล 1.5 %

อันดับ 12 วัชรี วรรณศรี 1.2 %

อันดับ 13 ศุภชัย ตินติคมน์ 1.6 %

อันดับ 14 ประยูร ครองยศ 1.3 %

อันดับ 15 ธเนตร วงษา 1.1 %

อันดับ 16 ศศิกานต์ วัฒนะจันทร์ 0.8 %

อันดับ 16 พิศาล กิตติเยาวมาลย์ 0.8 %

อันดับ 17 กฤตชัย พยอมแย้ม 0.7 %

อันดับ 18 อุเทน ชาติภิญโญ 0.5 %         

อันดับ 18 พล.อ.ต.ทูตปรีชา เลิศสันทัดวาที 0.5 %

อันดับ 18 อมรพรรณ อุ่นสุวรรณ 0.5 %

อันดับ 19 ภูมิพัฒน์ อัศวภูภินทร์ 0.4 %

อันดับ 19 สราวุธ เบญจกุล 0.4 %

อันดับ 19 ไกรเดช บุนนาค 0.4 % (ถูกตัดสิทธิ์)

อันดับ 19 นิพัทธ์พนธ์ สุวรรณชนะ 0.4 %

อันดับ 19 พงศา ชูแนม 0.4 %

อันดับ 19 โฆสิต สุวินิจจิต 0.4

อันดับ 20 ประพัฒน์ บรรจงศิริเจริญ 0.3 %

อันดับ 20 วิทยา จังกอบพัฒนา 0.3 %

อันดับ 21 สุมนา พันธุ์ไพโรจน์ 0.2 %

อันดับ 21 วรัญชัย โชคชนะ 0.2 %

อันดับ 21 เฉลิมพล อุตรัตน์ 0.2 %

อันดับ 21 พล.ต.ท.มณฑล เงินวัฒนะ 0.2 %

ผลสำรวจบ้านสมเด็จโพลล์ เลือกตั้งผู้ว่าฯ กทม.

ที่มา บ้านสมเด็จโพลล์ สถาบันวิจัยและพัฒนา มหาวิทยาลัยราชภัฏบ้านสมเด็จเจ้าพระยา 

related