svasdssvasds

เตือน ผับ บาร์ คาราโอเกะ ต้องประเมินตนเองผ่าน TSC 2+ ก่อนเปิดบริการ 1 มิ.ย.นี้

เตือน ผับ บาร์ คาราโอเกะ ต้องประเมินตนเองผ่าน TSC 2+ ก่อนเปิดบริการ 1 มิ.ย.นี้

เตือนผับ บาร์ คาราโอเกะ ต้องประเมินตนเองผ่าน Thai Stop COVID 2Plus (TSC 2+) ขออนุญาตเขตก่อนเปิดบริการ 1 มิ.ย.นี้

(24 พ.ค. 65) นายขจิต ชัชวานิชย์ ปลัดกรุงเทพมหานคร เป็นประธานการประชุมศูนย์บริหารสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (โควิด-19) กรุงเทพมหานคร ครั้งที่ 18/2565 โดยมี คณะผู้บริหารกรุงเทพมหานคร หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง ร่วมประชุม ณ ห้องรัตนโกสินทร์ ศาลาว่าการกรุงเทพมหานคร เสาชิงช้า และร่วมประชุมผ่านระบบทางไกล

ในที่ประชุม สำนักอนามัยรายงานการเตรียมความพร้อมสถานบริการ สถานประกอบการที่มีลักษณะคล้ายสถานบริการ สถานบันเทิง ผับ บาร์ คาราโอเกะ หรือสถานที่อื่นที่มีลักษณะคล้ายกัน ที่จะเปิดให้บริการในวันที่ 1 มิ.ย. 65 ซึ่งจะต้องดำเนินการตามมาตรการป้องกันควบคุมโรคโควิด-19  ดังนี้

1. สถานประกอบการต้องลงทะเบียนและประเมินตนเองผ่าน ผ่านแพลตฟอร์ม Thai Stop COVID 2Plus (TSC 2+) และขออนุญาตก่อนเปิดดำเนินการ โดยสถานประกอบการต้องจัดให้มีผู้รับผิดชอบควบคุมกำกับการปฏิบัติตามมาตรการ COVID Free Setting และมาตรการทางกฎหมายโดยเคร่งครัด

2. สำนักงานเขต ตรวจประเมินสถานประกอบการตาม COVID Free Setting เพื่อพิจารณาอนุญาตเปิดดำเนินการ และรายงานในระบบออนไลน์

3. สำนักงานเขต ตรวจกำกับ ติดตามสถานประกอบการที่อนุญาตให้เปิดดำเนินการ ให้ปฏิบัติตามมาตรการป้องกันโรคโควิด–19 อย่างเคร่งครัด

ข่าวที่เกี่ยวข้อง :

เตือนผับ บาร์ คาราโอเกะ ต้องประเมินตนเองผ่าน TSC 2+ ก่อนเปิดบริการ 1 มิ.ย.นี้

โดยแพลตฟอร์ม Thai Stop COVID 2Plus  สำหรับสถานบริการ สถานประกอบการที่มีลักษณะคล้ายสถานบริการ สถานบันเทิง ผับ บาร์ คาราโอเกะ หรือสถานที่อื่นที่มีลักษณะคล้ายกัน กำหนดมาตรการ 3 ด้าน ได้แก่

1. ด้านอนามัยสิ่งแวดล้อม (COVID Free Environment) แบ่งเป็น ด้านสุขลักษณะและความปลอดภัย เช่น การทำความสะอาดพื้นที่ ไม่ให้บริการเครื่องดื่มที่ใช้แก้วเดียวกัน ไม่จัดกิจกรรมส่งเสริมการขาย มีการตรวจสอบผู้มารับบริการว่าได้รับวัคซีนครบถ้วน มาตรการด้านการเว้นระยะห่างระหว่างโต๊ะ อย่างน้อย 1 เมตร (กรณีมีการเล่นดนตรีเป็นวง ให้เว้นระยะห่างระหว่างโต๊ะกับเวทีอย่างน้อย 5 เมตร) และมาตรการด้านการระบายอากาศ ให้มีการระบายอากาศที่ดีและเพียงพอ กรณีอาคารปิดและมีระบบปรับอากาศ ควรเปิดพัดลมระบายอากาศตลอดเวลา

2. มาตรการสำหรับพนักงาน (COVID Free Personnel) ต้องได้รับวัคซีนครบถ้วน รวมถึงวัคซีนเข็มกระตุ้น คัดกรองความเสี่ยงด้วยแอปพลิเคชัน Thai Save Thai ตรวจ ATK ทุก 7 วันและเมื่อมีอาการหรือมีความเสี่ยง 

3. มาตรการสำหรับผู้ใช้บริการ (COVID Free Customer) ต้องแสดงหลักฐานการได้รับวัคซีนครบถ้วน รวมถึงเข็มกระตุ้น

ทั้งนี้ กรุงเทพมหานครได้จัดชุดปฏิบัติการ ประกอบด้วย ประกอบด้วยเจ้าหน้าที่กรุงเทพมหานคร เจ้าหน้าที่ตำรวจ เจ้าหน้าที่ทหาร และผู้เกี่ยวข้อง  เพื่อเตรียมความพร้อมในการประชาสัมพันธ์สร้างความเข้าใจกับประชาชนและผู้ประกอบการสถานประกอบการ สถานบริการ สถานบันเทิง ผับ บาร์ คาราโอเกะ อาบ อบนวด หรือสถานที่อื่นที่มีลักษณะคล้ายคลึงกันในพื้นที่กรุงเทพฯ ที่ได้รับอนุญาตให้เปิดบริการ พร้อมทั้งลงพื้นที่กวดขันตรวจสอบกำกับติดตามมาตรการป้องกันและควบคุมการแพร่ระบาดโรคโควิด-19 และเน้นย้ำสร้างความร่วมมือกับผู้ประกอบการในการให้บริการลูกค้า โดยปฏิบัติตามมาตรการป้องกันการแพร่ระบาดของโรคโควิด-19 ที่ ศบค.และคณะกรรมการโรคติดต่อกรุงเทพมหานครกำหนดอย่างเคร่งครัด โดยเฉพาะการจำหน่ายและบริโภคเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ไม่เกินเวลา 24.00 น. งดกิจกรรมดื่มเครื่องดื่มแอลกอฮอล์แก้วเดียวกัน งดกิจกรรมส่งเสริมการขายเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ และเน้นย้ำความร่วมมือในงานบริการที่ต้องสัมผัสใกล้ชิดกับลูกค้าเรื่องการสวมหน้ากากอนามัยอย่างถูกวิธี เพื่อความปลอดภัยทั้งผู้ใช้บริการและผู้ให้บริการ และทำให้การควบคุมการแพร่ระบาดของโรคโควิด-19 เป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ ทั้งนี้ ชุดปฏิบัติการจะดำเนินการตรวจติดตามสถานประกอบการทุกแห่งอย่างต่อเนื่อง ให้ครบ 100% ภายใน 1 สัปดาห์

related
logo-pwa

เพิ่ม Spring News

ลงในหน้าจอหลักของคุณ

ติดตั้ง
ปิด