svasdssvasds

ได้ไปต่อ ! สภาผ่าน ร่าง พ.ร.บ.สุราก้าวหน้า วาระแรก

ได้ไปต่อ !  สภาผ่าน ร่าง พ.ร.บ.สุราก้าวหน้า วาระแรก

ร่าง พ.ร.บ.สุราก้าวหน้า ผ่านมติสภา วาระแรก ด้วยผลการลงมติ เห็นด้วย 178 เสียง ไม่เห็นด้วย 137 เสียง งดออกเสียง 15 เสียง

วันนี้ ที่ประชุมสภาผู้แทนราษฎร พิจารณาร่างแก้ไขเพิ่มเติมพระราชบัญญัติ (พ.ร.บ.) สรรพสามิต ฉบับที่… พ.ศ.… หรือร่าง พ.ร.บ.สุราก้าวหน้า ซึ่ง เท่าพิภพ ลิ้มจิตรกร ส.ส. กทม. พรรคก้าวไกล เป็นผู้เสนอแก้ไข เพื่อให้การขออนุญาตผลิตสุราเพื่อการค้าสำหรับผู้ผลิตรายย่อยสามารถทำได้

เท่าพิภพ ลิ้มจิตรกร ส.ส. กทม. พรรคก้าวไกล

ข่าวที่เกี่ยวข้อง

ทั้งนี้สำหรับการพิจารณากฎหมายในครั้งนี้ สืบเนื่องจากเมื่อวันที่ 29 มี.ค. 2565 คณะรัฐมนตรี (ครม.) มีมติขอรับมาพิจารณาในกรอบ 60 วัน ก่อนโหวตวาระ 1 จนมีการบรรจุในวาระพิจารณาของสภาอีกครั้งวันนี้ หลังการอภิปรายแสดงความเห็น ได้มีการลงมติรับหลักการร่าง พ.ร.บ.สุราก้าวหน้า

เท่าพิภพ ลิ้มจิตรกร ส.ส. กทม. พรรคก้าวไกล

โดยผลการลงมติ เห็นด้วย 178 เสียง ไม่เห็นด้วย 137 เสียง งดออกเสียง 15 เสียง เป็นอันว่าที่ประชุมมีมติเสียงส่วนใหญ่รับหลักการร่าง พ.ร.บ.สุราก้าวหน้า จากนั้นที่ประชุมมีมติตั้งคณะกรรมาธิการวิสามัญ 25 คน เพื่อพิจารณาในวาระ 2 ต่อไป โดยกำหนดให้แปรญัตติภายใน 7 วัน

related