svasdssvasds

ชัชชาติ ออกประกาศคุมเข้ม ให้โรงเรียนสังกัด กทม. เป็นพื้นที่ปลอด กัญชา - กัญชง

ชัชชาติ ออกประกาศคุมเข้ม ให้โรงเรียนสังกัด กทม. เป็นพื้นที่ปลอด กัญชา - กัญชง

ชัชชาติ ผู้ว่าฯ กทม. ออกประกาศคุมเข้ม 9 ข้อ ให้โรงเรียนในสังกัด กทม. เป็นพื้นที่ปลอดกัญชา - กัญชง งดจำหน่าย อาหาร ขนม เครื่องดื่ม ที่มีส่วนผสม ห้ามโฆษณา ประสานชุมชน ร้านค้ารอบ รร. เฝ้าระวังไม่ให้จำหน่ายอาหาร ขนม เครื่องดื่มมีส่วนผสม กัญชา - กัญชง

วันที่ 15 มิ.ย. นายชัชชาติ สิทธิพันธุ์ ผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานคร ได้ลงนามในประกาศกรุงเทพมหานคร เรื่อง การเฝ้าระวังปัญหาที่เกิดจากการใช้กัญชาหรือกัญชงในนักเรียนสังกัดกรุงเทพมหานคร โดยมีรายละเอียด  9 ข้อ และให้มีผลบังคับใช้ตั้งแต่บัดนี้เป็นต้นไป

ประกาศมาตรการและการเฝ้าระวังปัญหาที่เกิดจากการใช้กัญชาหรือกัญชงในนักเรียนโรงเรียนสังกัดกรุงเทพมหานคร มี 9 ข้อดังนี้

1. ให้โรงเรียนสังกัดกรุงเทพมหานครเป็นพื้นที่ “ปลอดกัญชาหรือกัญชง”

2. งดจำหน่ายอาหาร ขนม และเครื่องดื่ม ที่มีส่วนผสมของกัญซาหรือกัญชงภายในโรงเรียนสังกัดกรุงเทพมหานคร

3. ห้ามโฆษณาอาหาร ขนม และเครื่องดื่มที่มีส่วนผสมของกัญชาหรือกัญชงภายในโรงเรียนสังกัดกรุงเทพมหานคร

4. ผู้บริหารสถานศึกษา ข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ภายในโรงเรียนสังกัด กรุงเทพมหานคร ปฏิบัติตนเป็นแบบอย่างแก่นักเรียน และกวดขัน ดูแลนักเรียนมิให้มีการบริโภคกัญชาหรือกัญชง

5. ให้โรงเรียนสังกัดกรุงเทพมหานคร มุ่งเน้นการให้ความรู้ ความเข้าใจที่ถูกต้องเกี่ยวกับ กัญชาหรือกัญชงและอันตรายจากกัญชาหรือกัญชง แก่นักเรียนด้วยการบูรณาการเข้ากับกลุ่มสาระการเรียนรู้ และกิจกรรมต่างๆ ในการเรียนการสอนทุกระดับ

ข่าวที่เกี่ยวข้อง :

6. ให้โรงเรียนสังกัดกรุงเทพมหานครมีแหล่งเรียนรู้ที่หลากหลาย และจัดกิจกรรมต่างๆเพื่อส่งเสริมนักเรียนตามความถนัดหรือความสนใจ โดยสอดแทรกและเน้นย้ำเรื่องพิษภัยของกัญชาหรือกัญชง

7. ให้โรงเรียนสังกัดกรุงเทพมหานคร ประชาสัมพันธ์ เรื่องโทษของการใช้กัญซาหรือกัญชงที่ส่งผลต่อสุขภาพกายและสุขภาพจิตของนักเรียน

8. ประสานความร่วมมือ แจ้งนโยบายการเฝ้าระวังปัญหาฯ แก่ผู้ปกครอง ชุมชน รวมถึง ผู้ประกอบการร้านค้ารอบโรงเรียน เฝ้าระวังไม่ให้มีการจำหน่าย อาหาร ขนม และเครื่องดื่มที่มีส่วนผสม ของกัญชาหรือกัญชง

9. ให้ผู้บริหารสถานศึกษาในโรงเรียนสังกัดกรุงเทพมหานครประสานความร่วมมือกับสำนักการแพทย์ สำนักอนามัย สำนักการศึกษา และสำนักงานเขต เพื่อบูรณาการการป้องกันและเฝ้าระวัง ปัญหาที่เกิดจากการใช้กัญซาหรือกัญชงในโรงเรียนสังกัดกรุงเทพมหานครอย่างใกล้ชิด

 ชัชชาติ  ออกประกาศคุมเข้ม ให้โรงเรียนสังกัด กทม. เป็นพื้นที่ปลอดกัญชา  กัญชง

related