svasdssvasds

เช็กที่นี่ เราเที่ยวด้วยกัน เฟส 4 ลดอะไรบ้าง หลังเพิ่ม 1.5 ล้านสิทธิ จบ ต.ค. 65

เช็กที่นี่ เราเที่ยวด้วยกัน เฟส 4 ลดอะไรบ้าง หลังเพิ่ม 1.5 ล้านสิทธิ จบ ต.ค. 65

เช็กที่นี่ “โครงการเราเที่ยวด้วยกัน เฟส 4 ทำอะไรได้บ้าง หลัง ครม. เห็นชอบ ขยายจำนวนสิทธิ 1.5 ล้านสิทธิ ต่อเวลาสิ้นสุดโครงการ ถึง ตุลาคม 2565

นายธนกร วังบุญคงชนะ โฆษกประจำสำนักนายกรัฐมนตรี แถลงมติคณะมนตรี อนุมัติให้การท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย (ททท.) เปลี่ยนแปลงรายละเอียดสารสะคัญของโครงการเราเที่นวด้วยกัน เฟส 4 ขยายจำนวนสิทธิเพิ่มอี 1.5 ล้านสิทธิ รวมเป็น 3.5 ล้านสิทธิ และขยายระยะเวลาสิ้นสุดการดำเนินโครงการ ฯ จากเดิม เดือนพฤษภาคม เป็น เดือนตุลาคม 65 

 

เราเที่ยวด้วยกัน เฟส 4 ส่วนต่อขยาย ลดอะไรได้บ้าง

นายธนกร ระบุว่า รายละเอียดของโครงการตามเดิมจาก โครงการเราเที่ยวด้วยกัน เฟส 4 ก่อนหน้านี้ เช่น

  • ส่วนลดค่าโรงแรมที่พัก 40% ของราคาห้องพัก/ห้อง/คืน แต่ไม่เกิน 3,000 บาท/ห้อง/คืน จำกัดสิทธิคนละไม่เกิน 10 ห้อง หรือ 10 คืน รวมตลอดโครงการ
  • ส่วนลดค่าอาหารและค่าเข้าสถานที่ท่องเที่ยว สูงสุด 600 บาท/ห้อง/คืน โดยประชาชนจะชำระ 60% และรัฐบาลช่วยจ่าย 40% ผ่านการตัดเงินจากคูปอง เป็นต้น

อ่านเรื่องราวที่เกี่ยวข้อง

ไม่ได้กู้มาทำเพิ่มแต่งบเดิมยังเหลือ

ทั้งนี้ โครงการดังกล่าว เป็นไปตามที่คณะรัฐมนตรีมีมติเมื่อ 24 มกราคม 2565 อนุมัติโครงการเราเที่ยวด้วยกัน กรอบวงเงิน 9,000 ล้านบาท ข้อมูล ททท.  ณ วันที่ 30 พฤษภาคม 65 มียอดการใช้จ่ายผ่านโครงการรวม 9,346.60 ล้านบาท โดยเป็นส่วนที่รัฐสนับสนุนประมาณ 3,496.03 ล้านบาท  และประชาชนใช้จ่ายรวมประมาณ 5,850.05 ล้านบาท

ทำให้กรอบวงเงินโครงการฯ ยังคงเหลือ ประมาณ 5,500 ล้านบาท  ซึ่งจากการประมาณการมูลค่าการใช้สิทธิของประชาชนทั้งในส่วนของโรงแรมที่พัก  คูปอง และบัตรโดยสารเครื่องบินจากการขยายสิทธิ 1.5 ล้านสิทธิ คาดว่าจะมีค่าใช้จ่ายในส่วนที่รัฐสนับสนุนรวม 5,105 ล้านบาท  ซึ่งยังต่ำกว่ากรอบวงเงินคงเหลือของโครงการฯ

นายธนกร ระบุว่า มีการกำชับให้การท่องเที่ยวแห่งประเทศไทยดำเนินการเป็นไปอย่างโปร่งใสและตรวจสอบได้ รวมทั้งเร่งประชาสัมพันธ์ให้ประชาชนได้รับทราบ และเน้นการประชาสัมพันธ์การท่องเที่ยวในกลุ่มจังหวัดท่องเที่ยวเมืองรองให้มากขึ้น เพื่อช่วยกระตุ้นและสร้างรายได้จากการท่องเที่ยวภายในประเทศด้วย

related