svasdssvasds

วันเข้าพรรษา 2565 ประวัติ ความสำคัญ คำกล่าวถวายเทียนพรรษา

วันเข้าพรรษา 2565 ประวัติ ความสำคัญ คำกล่าวถวายเทียนพรรษา

วันเข้าพรรษา 2565 ประวัติ ความสำคัญ คำกล่าวถวายเทียนพรรษา ปีนี้ตรงกับวันที่ 14 กรกฎาคม 2565 ขึ้น 15 ค่ำ เดือน 8 ปีขาล

วันเข้าพรรษา 2565 ประวัติ ความสำคัญ คำกล่าวถวายเทียนพรรษา

14 กรกฎาคม เป็นวันสำคัญทางพุทธศาสนา "วันเข้าพรรษา 2565" เป็นวันที่พระสงฆ์อยู่จำวัดตามพระธรรมวินัยตลอดระยะเวลา 3 เดือน จึงจัดให้มีประเพณีถวายเทียนเข้าพรรษา และผ้าอาบน้ำฝน เพื่อเตรียมเครื่องนุ่งห่มอันจำเป็นสำหรับพระภิกษุสงฆ์ให้มีไว้ใช้ตลอดการอยู่จำพรรษา 

ข่าวที่น่าสนใจ

วันเข้าพรรษา 2565 ประวัติ ความสำคัญ คำกล่าวถวายเทียนพรรษา

ประวัติ ความเป็นมา วันเข้าพรรษา ในอดีตเมื่อครั้งพระพุทธเจ้าประทับอยู่ที่วัดเวฬุวัน เมืองราชคฤห์ ซึ่งเป็นช่วงฤดูฝนได้มีพระภิกษุจำนวน 1,500 รูปได้ออกไปตามสถานที่ต่างๆและไปเหยียบข้าวกล้าในนาของชาวบ้านเสียหาย

วันเข้าพรรษา 2565 ประวัติ ความสำคัญ คำกล่าวถวายเทียนพรรษา

พระพุทธเจ้ารู้ถึงปัญหาจึงทรงบัญญัติให้พระภิกษุอยู่จำพรรษา เป็นเวลา 3 เดือนในฤดูฝน นอกจากเป็นการแก้ปัญหาพระภิกษุเหยียบพืชพรรณของชาวบ้านเสียหายแล้ว ยังเป็นโอกาสให้พระสงฆ์ได้ศึกษาพระธรรมวินัย แลกเปลี่ยนความเห็นในหมู่คณะเป็นการสร้างความสามัคคีไปในตัวด้วย

วันเข้าพรรษา 2565 ประวัติ ความสำคัญ คำกล่าวถวายเทียนพรรษา

ดังนั้นการที่พระสงฆ์ต้องอยู่จำพรรษากว่า 3 เดือน จึงเกิดประเพณี "ถวายผ้าอาบน้ำฝน" ที่พุทธศาสนิกชนจะถวายเครื่องนุ่มห่ม และของใช้จำเป็นสำหรับพระสงฆ์ ตามความเชื่อผู้ถวายจะได้รับอานิสงส์ทำให้ผิวพรรณผ่องใส สวยงาม กายใจสะอาดผ่องใส ปราศจากโรคภัยไข้เจ็บ

คำถวายผ้าอาบน้ำฝน

บทสวด - อิมานิ มะยัง ภันเต วัสสิกะสาฏิกานิ สะปะริวารานิ ภิกขุสังฆัสสะ โอโณชะยามะ สาธุ โน ภันเต ภิกขุสังโฆ อิมานิ วัสสิกะสาฏิกานิ สะปะริวารานิ ปะฏิคคันหาตุ อัมหากัง ทีฆะรัตตัง หิตายะ สุขายะ

คำแปล - ข้าแต่พระสงฆ์ผู้เจริญ ข้าพเจ้าทั้งหลาย ขอน้อมถวายผ้าอาบน้ำฝนกับบริวารทั้งหลายเหล่านี้ แด่พระภิกษุสงฆ์ ข้าแต่ท่านผู้เจริญ ขอพระภิกษุสงฆ์จงรับผ้าอาบน้ำฝนกับทั้งบริวารทั้งหลายเหล่านี้ ของข้าพเจ้าทั้งหลาย เพื่อประโยชน์สุขแก่ข้าพเจ้าทั้งหลายสิ้นกาลนานเทอญ

วันเข้าพรรษา 2565 ประวัติ ความสำคัญ คำกล่าวถวายเทียนพรรษา

เช่นเดียวกับ "ประเพณีแห่เทียนพรรษา" เพราะในอดีตไม่มีไฟฟ้า จึงต้องใช้แสงสว่างจากเทียนในการปฏิบัติกิจของสงฆ์ช่วงค่ำคืน เช้ามืด หรือพลบค่ำ ในปัจจุบันจะมีพิธีหล่อเทียนที่วัด และแห่เทียนพรรษาเพื่อจารึกไว้ซึ่งประเพณีอันดีงาม นอกจากนี้เชื่อกันว่าผู้ถวายเทียนจะได้รับอานิสงฆ์ให้มีสติปัญญาเฉลียวฉลาดเหมือนแสงสว่างของดวงเทียน

บทสวดถวายเทียนพรรษา 2565

บทสวด - อิมัง ภันเต พุทธปูชายะ วัสสะคะตัง ปะทีปัง สังฆัสสะ โอโณชะยามะ สาธุ โน ภันเต อิมัง วัสสะคะตัง ปะทีปัง ปะฏิคคัณหาตุ อัมหากัญจะ มาตาปิตุอาทีนัญจะ เปตานัง สัพเพสัญจะ เทวะตานัง  ทีฆะรัตตัง หิตายะ สุขายะ

คำแปล - ข้าแต่พระสงฆ์ผู้เจริญ ข้าพเจ้าทั้งหลาย ขอน้อมถวาย ซึ่งเทียนประจำพรรษาเล่มนี้ เพื่อเป็นพุทธบูชา แด่พระสงฆ์ ขอพระสงฆ์จงรับ ซึ่งเทียนประจำพรรษาเล่มนี้ เพื่อประโยชน์ เพื่อความสุข แก่ข้าพเจ้าทั้งหลายด้วย แก่บิดามารดา ญาติมิตรสหายที่ล่วงลับไปแล้ว ยังปรโลกด้วย กับเทพยดาทั้งหลาย ทั้งปวง สิ้นกาลนาน เทอญ

 

related