svasdssvasds

ผู้มีสิทธิเลือกตั้ง 2566 มีคุณสมบัติอะไรบ้าง ใครเกิดหลัง 14 พ.ค. 48 หมดสิทธิ์

ผู้มีสิทธิเลือกตั้ง 2566 มีคุณสมบัติอะไรบ้าง ใครเกิดหลัง 14 พ.ค. 48 หมดสิทธิ์

เช็กคุณสมบัติ ผู้มีสิทธิ์เลือกตั้ง 2566 ในวันที่ 14 พ.ค. 2566 นี้ ต้องมีอะไรบ้าง ? บุคคลที่จะไปใช้สิทธิ์เข้าคูหาเลือกตั้ง ต้องมีคุณสมบัติอย่างไร เกิดก่อนวันไหน ?

ตรวจสอบ ผู้มีสิทธิเลือกตั้ง 2566 มีคุณสมบัติอะไรบ้าง และทราบหรือไม่ว่า ใครก็ตาม ที่เกิดหลัง วันที่ 14 พฤษภาคม พ.ศ 2548 หมดสิทธิ์! สำหรับการเลือกตั้งครั้งนี้ ต้องรอไปก่อนนะ เพราะอายุไม่ถึง 18 ปีบริบูรณ์ในวันเลือกตั้ง 


• คุณสมบัติผู้มีสิทธิ์เลือกตั้ง 2566 

อายุไม่ต่ำกว่า 18 ปี ในวันเลือกตั้ง  
มีสัญชาติไทย 
ถ้าแปลงสัญชาติ ต้องได้สัญชาติไทยมาแล้วไม่น้อยกว่า 5 ปี
มีชื่ออยู่ในทะเบียนบ้านในเขตเลือกตั้ง  ไม่น้อยกว่า 90 วัน นับถึงวันเลือกตั้ง

ใครบ้างมีสิทธิเลือกตั้ง 2566 บ้าง คุณสมบัติต้องเป็นอย่างไร เช็กเลย

ข่าวที่เกี่ยวข้อง

จะต้อง ไม่มีลักษณะต้องห้ามเลือกตั้ง ต่อไปนี้

-เป็นภิกษุ  สามเณร  นักพรต  นักบวช 
- ถูกเพิกถอนสิทธิเลือกตั้ง
- ต้องคุมขังโดยหมายของศาลหรือคำสั่งที่ชอบด้วยกฎหมาย 
- วิกลจริต จิตฟั่นเฟือน หรือไม่สมประกอบ
 

• หากไม่ไปใช้สิทธิ์เลือกตั้ง 2566 จะมีผลอย่างไรบ้าง ? 
 
หากไม่ไปใช้สิทธิเลือกตั้ง และไม่ได้แจ้งเหตุที่อาจไม่ไปใช้สิทธิเลือกตั้ง หรือแจ้งเหตุฯ แล้วแต่เหตุนั้นไม่สมควร จะถูกจำกัดสิทธิ 5 ประการ ครั้งละ 2 ปี นับตั้งแต่วันเลือกตั้งครั้งที่ผู้มีสิทธิเลือกตั้งไม่ไปใช้สิทธิเลือกตั้ง ดังนี้

- สิทธิในการยื่นคำร้องคัดค้านการเลือกตั้ง ส.ส.
- สิทธิในการสมัครรับเลือกตั้งเป็น ส.ส. หรือสมาชิกสภาท้องถิ่น หรือผู้บริหารท้องถิ่น หรือสมัครรับเลือกเป็น ส.ว.
- สิทธิในการสมัครรับเลือกเป็นกำนันและผู้ใหญ่บ้าน
- ต้องห้ามดำรงตำแหน่งข้าราชการการเมืองและข้าราชการรัฐสภาฝ่ายการเมือง
- ต้องห้ามดำรงตำแหน่งรองผู้บริหารท้องถิ่น เลขานุการผู้บริหารท้องถิ่น ผู้ช่วยเลขานุการผู้บริหารท้องถิ่น ประธานที่ปรึกษาผู้บริหารท้องถิ่น ที่ปรึกษาผู้บริหารท้องถิ่น หรือคณะที่ปรึกษาผู้บริหารท้องถิ่นตามกฎหมายว่าด้วยการจัดตั้งองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
- หากเลือกตั้งครั้งต่อไปไม่ไปใช้สิทธิเลือกตั้งอีก ให้เริ่มนับเวลาการจำกัดสิทธิ 2 ปีใหม่จากวันที่ไม่ได้ไปใช้สิทธิครั้งล่าสุด

related