svasdssvasds

กกต. เดินทางไปดูงานการจัดการเลือกตั้ง ส.ส. นอกราชอาณาจักร

กกต. เดินทางไปดูงานการจัดการเลือกตั้ง ส.ส. นอกราชอาณาจักร

กกต.ชี้แจงไปต่างประเทศ ดูการจัดเลือกตั้งนอกราชอาณาจักร เพื่อรับฟังปัญหาและอุปสรรค นำมาพิจารณาอำนวยความสะดวกการเลือกตั้ง ยันไม่กระทบต่อการปฏิบัติตามแผนจัดเลือกตั้ง

กกต. ร่อนหนังสือชี้แจงกรณี คณะกรรมการการเลือกตั้งเดินทางไปตรวจติดตามดูงาน การเตรียมการการเลือกตั้งนอกราชอาณาจักรในต่างประเทศ

สำนักงานคณะกรรมการการเลือกตั้งขอเรียนว่า การเดินทางไปดูงานการจัดการเลือกตั้งนอกราชอาณาจักรเป็นไปตามโครงการการเตรียมการและตรวจติดตามการเลือกตั้งนอกราชอาณาจักร ในการเลือกตั้งสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรเป็นการทั่วไป ซึ่งโครงการดังกล่าวได้จัดขึ้นทุกครั้งที่มีการจัดการเลือกตั้งสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรนอกราชอาณาจักร โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อตรวจติดตาม การเตรียมความพร้อม รับฟังสภาพปัญหา รวมทั้งการบริหารจัดการการเลือกตั้งในแต่ละประเทศที่มีข้อจำกัดแตกต่างกันตามกฎหมายภายในของประเทศนั้นๆ ลักษณะภูมิประเทศ สภาพความเป็นอยู่ เพื่อนำมาใช้เป็นข้อมูลในการอำนวยความสะดวกแก่ผู้มีสิทธิเลือกตั้ง หรืออาจนำมาปรับปรุงแก้ไขกฎหมาย ระเบียบให้มีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้น ก่อนดำเนินการสำนักงานคณะกรรมการการเลือกตั้งได้มีการหารือร่วมกันกับกระทรวงการต่างประเทศมาโดยตลอดถึงวิธีการที่จะทำให้การเลือกตั้งของผู้มีสิทธิเลือกตั้งที่อาศัยอยู่ต่างประเทศสามารถใช้สิทธิเลือกตั้งได้ตามเจตนารมณ์ของรัฐธรรมนูญและบรรลุตามวัตถุประสงค์ให้มากที่สุด

ข่าวที่เกี่ยวข้อง :

ต่อมากระทรวงการต่างประเทศได้มีหนังสือเชิญคณะกรรมการการเลือกตั้งเดินทางไปเข้าร่วมโครงการเตรียมการและตรวจติดตามการเลือกตั้งนอกราชอาณาจักรของสถานทูตและสถานกงสุลในประเทศต่างๆ ซึ่งคณะกรรมการการเลือกตั้งพิจารณาแล้วเห็นว่าโครงการดังกล่าวเป็นประโยชน์ต่อการนำมาพัฒนาระบบ การบริหารจัดการการเลือกตั้งนอกราชอาณาจักรได้ในโอกาสต่อไปจึงได้พิจารณาช่วงเวลาที่เหมาะสม ไม่กระทบกับงานตามแผนปฏิบัติการ (ตารางรถไฟ) ที่ได้กำหนดไว้แล้ว รวมถึงการเดินทางในห้วงเวลาที่จะไม่เป็นภาระในการจัดการเลือกตั้งนอกราชอาณาจักรของสถานทูตหรือสถานกงสุลในประเทศต่างๆ จึงได้กำหนดให้มีการเดินทางในห้วงระหว่างวันที่ 4 - 24 เมษายน 2566 โดยแต่ละเส้นทางไม่ได้เดินทางไปพร้อมกัน และแต่ละเส้นทางที่เดินทางประกอบด้วยกรรมการการเลือกตั้งและเจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้องเท่าที่จำเป็น เพียง 4-5 คน เท่านั้น

ทั้งนี้ ในช่วงเวลาดังกล่าวคณะกรรมการการเลือกตั้งได้กำหนดแผนปฏิบัติการเกี่ยวกับ
การเลือกตั้งเพื่อให้สำนักงานคณะกรรมการการเลือกตั้งและหน่วยงานสนับสนุนดำเนินการไว้หมดแล้ว อย่างไรก็ตาม แม้จะเดินทางไปต่างประเทศก็ยังมีการนัดหมายการประชุมคณะกรรมการการเลือกตั้งตามปกติผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ และหากมีเรื่องด่วนก็อาจนัดหมายการประชุมเพิ่มเติมจากการประชุมตามปกติก็ได้

อนึ่ง กรณีมีการตั้งข้อสังเกตว่าการเดินทางไปต่างประเทศของคณะกรรมการการเลือกตั้งในครั้งนี้
ทำให้ไม่สามารถพิจารณาคำร้องเรื่องการหาเสียงตามนโยบายให้เงินดิจิทัล 10,000 บาท และการขยายเวลาลงทะเบียนเลือกตั้งล่วงหน้า นั้น ขอเรียนว่า ข้อสังเกตดังกล่าวยังมีความคลาดเคลื่อนจากความเป็นจริง กล่าวคือ

1. กรณีคำร้องนโยบายการหาเสียงการให้เงินทางดิจิทัล 10,000 บาท เป็นการยื่นคำร้องว่า
มีการกระทำความผิดตามกฎหมายเกี่ยวกับการเลือกตั้งและพรรคการเมือง เมื่อมีผู้ยื่นคำร้องสำนักงานคณะกรรมการการเลือกตั้งได้รายงานให้คณะกรรมการการเลือกตั้งทราบเบื้องต้นแล้วและได้ดำเนินการตามขั้นตอนของระเบียบคณะกรรมการการเลือกตั้งว่าด้วยการสืบสวน การไต่สวน และการวินิจฉัยชี้ขาด พ.ศ. 2561 และที่แก้ไขเพิ่มเติมกำหนดก่อน จึงจะเสนอให้คณะกรรมการการเลือกตั้งพิจารณาต่อไป ซึ่งต้องเป็นไปตามกรอบระยะเวลาและขั้นตอน
ที่กำหนด ไม่อาจยกขึ้นมาพิจารณาได้ทันที ประกอบกับขณะนี้มีพรรคการเมืองรายงานเรื่องนโยบายที่ใช้หาเสียงตามมาตรา 57 แห่งพระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญว่าด้วยพรรคการเมือง พ.ศ. 2560 เพียง 6 พรรคการเมือง จากจำนวนพรรคการเมืองที่ลงสมัครรับเลือกตั้ง 70 พรรคการเมือง หรือบางพรรคการเมืองยังอยู่ในระหว่าง
ส่งเอกสารเพิ่มเติม จึงยังไม่สามารถพิจารณาได้

 2. การขยายเวลาการลงทะเบียนเลือกตั้งล่วงหน้า กรณีเกิดปัญหาผู้ลงทะเบียนบางส่วนไม่อาจลงทะเบียนได้ในช่วงเวลา 21.00 -24.00 นาฬิกา ของวันที่ 9 เมษายน 2566 เนื่องจากข้อจำกัดของระบบที่มีศักยภาพในการรองรับการเข้าใช้งานลงทะเบียนพร้อมกันเพียง 5,000 คนต่อ 1 วินาที ถ้าสูงเกินกว่าจำนวนดังกล่าว
จะทำให้ระบบล่าช้า สำนักงานคณะกรรมการการเลือกตั้งได้เรียนให้คณะกรรมการการเลือกตั้งทราบตั้งแต่เกิดเหตุและต่อเนื่องมาเป็นลำดับ พร้อมทั้งได้ประสานงานกับสำนักบริหารการทะเบียนเพื่อหาแนวทางในการแก้ไข

โดยได้ข้อสรุปว่า ในช่วงเวลาดังกล่าวระบบสามารถบันทึกข้อมูลผู้ประสงค์จะลงทะเบียนแต่แสดงผลว่าลงทะเบียนไม่สำเร็จไว้ซึ่งระบบสามารถดึงข้อมูลผู้ประสงค์จะลงทะเบียนดังกล่าวมาจัดทำเป็นบัญชีรายชื่อผู้ลงทะเบียนขอใช้สิทธิเลือกตั้งล่วงหน้าได้เกือบทั้งหมด สำนักงานคณะกรรมการการเลือกตั้งจึงเห็นว่าไม่จำต้องขยายเวลาลงทะเบียนออกไปและได้รายงานให้คณะกรรมการการเลือกตั้งทราบด้วยแล้ว

related