svasdssvasds

ศาล รธน. ตีตกคำร้องยุบ "ก้าวไกล-ประชาชาติ-เป็นธรรม" ปมหนุนแบ่งแยกดินแดน

ศาล รธน. ตีตกคำร้องยุบ "ก้าวไกล-ประชาชาติ-เป็นธรรม" ปมหนุนแบ่งแยกดินแดน

"ก้าวไกล-ประชาชาติ-เป็นธรรม" รอด! ศาลรัฐธรรมนูญไม่รับคำร้อง "ณฐพร" ปมกล่าวหา 3 พรรค มีส่วนร่วม-หนุนกิจกรรมกลุ่มแบ่งแยกดินแดน ชี้ไม่ปรากฏข้อเท็จจริงว่าล้มล้างการปกครอง

 วันที่ 13 ก.ย. 2566 ศาลรัฐธรรมนูญ ประชุมปรึกษาคดีที่สำคัญ และเป็นที่สนใจ เรื่องพิจารณาที่ 28/2566 กรณีนายณฐพร โตประยูร (ผู้ร้อง) ขอให้ศาลรัฐธรรมนูญวินิจฉัยตามรัฐธรรมนูญ มาตรา 49 ว่า การกระทำของพรรคก้าวไกล (ผู้ถูกร้องที่ 1) พรรคประชาชาติ (ผู้ถูกร้องที่ 2) และพรรคเป็นธรรม (ผู้ถูกร้องที่  3) ที่มีความพยายามในการแก้ไขเพิ่มเติมรัฐธรรมนูญ โดยเฉพาะในหมวด 1 และหมวด และมีส่วนร่วมในกิจกรรมของบุคคลและกลุ่มบุคคลที่มีอุดมการณ์หรือแนวคิดในการเปลี่ยนแปลงรูปแบบของรัฐ โดยสนับสนุนให้ดินแดนอันเป็นเขตอธิปไตยของราชอาณาจักร มีสิทธิปกครองตัวเองหรือแยกตัวเป็นเอกราชในลักษณะของการแบ่งแยกดินแดน เป็นการใช้สิทธิหรือเสรีภาพเพื่อล้มล้างการปกครองระบอบประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริย์ทรงเป็นประมุขตามรัฐธรรมนูญ มาตรา 49 วรรคหนึ่ง หรือไม่

 ศาลรัฐธรรมนูญพิจารณาแล้วเห็นว่า การดำเนินการของผู้ถูกร้องทั้งสามเพื่อแก้ไขเพิ่มเติมรัฐธรรมนูญตามที่ปรากฏในคำร้อง หากเป็นการกระทำโดยชอบด้วยกฎหมายแล้ว เป็นการใช้สิทธิหรือเสรีภาพที่ไม่ต้องห้ามตามรัฐธรรมนูญ มาตรา 49 

 อีกทั้งข้อกล่าวอ้างเรื่องการแบ่งแยกดินแดน ข้อเท็จจริงตามคำร้องและเอกสารคำร้องไม่ปรากฏข้อเท็จจริงและพยานหลักฐานอื่นใดที่แสดงให้เห็นได้ว่า ผู้ถูกร้องทั้งสามมีพฤติการณ์หรือกระทำการเกี่ยวข้องเพื่อล้มล้างการปกครองระบอบประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริย์ทรงเป็นประมุข ตามรัฐธรรมนูญ มาตรา 49 วรรคหนึ่ง ศาลรัฐธรรมนูญจึงมีคำสั่งไม่รับคำร้องไว้พิจารณาวินิจฉัย

ศาล รธน. ตีตกคำร้องยุบ "ก้าวไกล-ประชาชาติ-เป็นธรรม" ปมหนุนแบ่งแยกดินแดน

ข่าวที่เกี่ยวข้อง

• พรรคก้าวไกล แถลง "ไม่เห็นด้วย" ปม กกต. ยื่นศาล รธน. วินิจฉัย พิธา พ้น ส.ส.

• "พิธา" แจง นโยบายต่างประเทศ ยัน ไทยต้องเป็นรัฐเดี่ยว-ไม่มีแบ่งแยกดินแดน

• สมช. ถก ปม ปาตานี มีพรรคการเมือง หนุน​แบ่งแยกดินแดน นโยบาย มีนายกฯตัวเอง

related